Οι προσωρινοί πίνακες προσλήψεων στις υπηρεσίες καθαριότητας των Σχολείων Δήμου Παλλήνης

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες προσλήψεων στις υπηρεσίες καθαριότητας των Σχολείων Δήμου Παλλήνης (πλήρους και μερικής απασχόλησης) τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν παρακάτω.   

Όσοι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα της ένστασής ενώπιον του Δήμου Παλλήνης για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης οφείλουν να το πράξουν σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτησή τους και συγκεκριμένα την Τρίτη 16/08/2022 και την Τετάρτη 17/08/2022.

Η αντίρρηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prosopiko@0156.syzefxis.gov.gr

Πίνακες Απορριπτέων 2022-2023

Προσωρινός Πίνακας Μερικής Απασχόλησης

Προσωρινός Πίνακας Πλήρους Απασχόλησης