Μηνυτήρια Αναφορά “κατά παντός υπευθύνου” με δεδομένη την κατάληξη της: στο αρχείο του Εφετείου!

.

Μηνυτήρια αναφορά “κατά αγνώστων” κατέθεσε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών την Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017, ο Δήμαρχος Παλλήνης, κ. Αθαν. Ζούτσος για τη διερεύνηση και αξιολόγηση “τυχόν ποινικά κολάσιμων πράξεων” σε σχέση με την ήδη γνωστή και πολυσυζητημένη υπόθεση οικοπέδων στο “τρίγωνο Κάντζας” ιδιοκτησίας ιδιωτών, χαρακτηρισμένων ως δασική γη, μειωμένης εμπορικής αξίας.

Τα συγκεκριμένα οικόπεδα στη συνέχεια ανταλλάχθηκαν με παρακείμενα οικόπεδα υψηλής εμπορικής αξίας, 3.423 τ.μ., τα οποία, ο Δήμος Παλλήνης τα πήρε από την εταιρεία ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε (REDS Α.Ε.) με τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης και στη συνέχεια τα παρέδωσε στους ιδιώτες προς οικοδόμηση.

Για την κατανόηση του όλου θέματος, ο Δήμος Παλλήνης, με την συναίνεση της εταιρείας απαλλοτρίωσε επιπλέον έκταση 8.841,98 τ.μ. προκειμένου να κατασκευάσει δύο Σχολεία (Γυμνάσιο και Λύκειο Κάντζας) και ένα κλειστό Γήπεδο.

Μέρος των 8.841,98 τ.μ γης ήταν τα 3.423 τ.μ. τα οποία μετά την παραλαβή τους από το Δήμο Παλλήνης προσφέρθηκαν σε μονοψήφιο αριθμό ιδιωτών ως αντάλλαγμα της δασικής γης που ως τότε κατείχαν οι ιδιώτες και ακολούθως περιήλθαν στην ιδιοκτησία του Δήμου.

Το συνολικό τίμημα απαλλοτρίωσης των 8.841,98 τ.μ. με βάση την δικαστική απόφαση ανήλθε στο ποσό των 4.634.782,42 € από το σύνολο του οποίου, το ποσό των 1.540.425,00 € αφορούσε τα 3.423, 30 τ.μ. που παραχωρήθηκαν στους ιδιώτες.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης χαρακτηρίζει την απόδοση γης των 3.423, 30 τ.μ. στους ιδιώτες “μη σύννομη” και “σε βλάβη των δημοτών και του Δήμου” και καταφεύγοντας στη δικαιοσύνη ζήτησε να “εντοπίσει τους υπεύθυνους τέλεσης ποινικά κολάσιμων πράξεων.”

Τέλος, για την ακόμη ….καλύτερη κατανόηση του όλου θέματος και της εξαγωγής των όποιων συμπερασμάτων, ο αναγνώστης καλείται να προσέξει την ημερομηνία κατάθεσης της μηνυτήριας αναφοράς του κ. Δημάρχου Παλλήνης.

Υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών την Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017, δηλαδή, περίπου 16 χρόνια μετά την τέλεση του (φερόμενου) αδικήματος, γεγονός που ακόμη κι αν η υπόθεση έπαιρνε δικαστικά το δρόμο της, η έδρα του Εφετείου Καρκουγημάτων θα την έθετε στο αρχείο δεδομένου ότι έχει παρέλθει ο χρόνος της 15ετίας.

Με την μηνυτήρια αναφορά “κατά παντός υπευθύνου” -είναι κατανοητό ποιούς επί της ουσίας φωτογραφίζει ο κ. Δήμαρχος, ελπίζουμε να το αντιλαμβάνονται αμφότεροι οι …φωτογραφιζόμενοι, ιδίως ο κατά κάτι νεότερος των δύο!- σέρνονται υποψίες και κατηγορίες χωρίς αυτές ποτέ να φθάσουν στο ακροατήριο της δικαστικής αίθουσας και να αξιολογηθούν για το βάσιμο ή μη του περιεχομένου τους για την αθωότητα ή τυχόν για το βαθμό ευθύνης που φέρει ο κάθε ένας χωριστά.

Οι όποιοι συνειρμοί και τα όποια συμπεράσματα, υπόθεση του αναγνώστη.

Ακολουθεί το περιεχόμενο της μηνυτήριας αναφοράς.

 

Προς: τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών

Θέμα: Μηνυτήρια Αναφορά

Κύριε Εισαγγελεύ

Υπό την ιδιότητά μου ως Δημάρχου του Καλλικρατικού Δήμου Παλλήνης αλλά και κατ’ εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, σας αναφέρω τα παρακάτω πραγματικά γεγονότα και ΠΑΡΑΚΑΛΩ να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν από κοινού με τα συνοδεύοντα την παρούσα έγγραφα, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικά κολασίμων πράξεων.

Ειδικότερα, στις 25-1-2016, εισπράχθηκε αποζημίωση απαλλοτρίωσης έκτασης 8.841,98 τ.μ., ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (4.634.782,42 €) από την εταιρεία «REDS Α.Ε» με κατάσχεση εις χείρας τρίτου από τον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Παλλήνης στην Εθνική Τράπεζα, μετά την τελεσιδικία της σχετικής αποφάσεως επί της ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 12303/2012 διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβανόταν ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (1.540.425,00 €) πλέον τόκων που αντιστοιχούσε σε αφαίρεση από την πράξη εφαρμογής, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, επί πλέον έκτασης 3.423,30 τ.μ. από την εναπομείνασα, μετά την υποχρεωτική εισφορά σε γη και την επί πλέον κατά 5.418,68 τ.μ. ρυμοτόμηση, ιδιοκτησία της «REDS Α.Ε» και μάλιστα προς αποκατάσταση ιδιοκτησιών τρίτων, οι οποίες είχαν δασικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου θα έπρεπε να ικανοποιηθούν με αντίστοιχη γη ίσης αξίας και όχι με ίσης επιφανείας γη, πλήρους αξίας (η αποκατάσταση τρίτων, έστω και με κανονικής αξίας οικόπεδα, εις βάρος της ήδη ελλειμματικής τελικής ιδιοκτησίας της «REDS Α.Ε» δεν επιτρεπόταν ούτως ή άλλως, επειδή ακριβώς η ιδιοκτησία είχε ήδη υπερ-ρυμοτομηθεί).

Η εν λόγω αποκατάσταση διά της αφαίρεσης επιπλέον γης από την ιδιοκτήτρια εταιρεία σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ: Δ.Τ.Ε/Β/21045/787/6-2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΧΩΔΕ, με θέμα «Συμψηφισμός εισφοράς χρήματος με οφειλόμενη αποζημίωση»: «γίνεται κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων καθ’ ότι δεν αποτελεί ούτε απαλλοτρίωση, ούτε εισφορά γης και δεν ενδιαφέρει αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.»

Με την ως άνω εξόφληση του αντιστοίχου ποσού αποζημίωσης των (3.423, 30 τ.μ. x 450€ ανά τ.μ.) =1.540.425,00 ευρώ μείον 34.230,30 ευρώ πραγματικής αξίας των δασικών εκτάσεων, επήλθε ως πραγματικό γεγονός η ζημία του Δήμου, όπως αυτή δημιουργήθηκε σύμφωνα με το αμέσως κατωτέρω αναφερόμενο ιστορικό της υπόθεσης, (ίδετε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 29987/28-7-17 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης μετά του συν/νου κατασχετηρίου εγγράφου)

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α. Εκλέχθηκα ως Δήμαρχος του Καλλικρατικού Δήμου Παλλήνης (ο οποίος προήλθε από τη συνένωση των πρώην Δήμων, Γέρακα και Παλλήνης και της Κοινότητας Ανθούσης) από την 1-1-2011 και επανεκλέχθηκα στην τρέχουσα δημοτική περίοδο στις εκλογές του Μαΐου 2014.

Ωσαύτως, για την χρονική περίοδο από

α) 1-1-1995 έως 31-12-2002 καιβ) από 1-1-2007 έως 31-12-2010 Δήμαρχος του πρώην Δήμου Παλλήνης διετέλεσε ο κ. Σπύρος Κωνσταντάς,για δε την ενδιάμεση χρονική περίοδο από 1-1-2003 έως 31-12-2006 Δήμαρχος του ιδίου πρώην Δήμου Παλλήνης διετέλεσε ο κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος.

Β. Στην πρώτη ως άνω περίοδο της θητείας του κ. Σπυρ. Κωνσταντά δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 26/Δ/25-1-1999 το από 4-1-1999 Προεδρικό Διάταγμαγμα έγκρισης πολεοδομικής μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας Π.Ε- 6 « Κάντζα» του πρώην Δήμου Παλλήνης και νυν Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

Στη συνέχεια συντάχθηκε η υπ’αριθμ. 1/2001 πράξη εφαρμογής η οποία κυρώθηκε με την υπ’αριθμ. 10815/1900/24-7-2001 απόφαση του Νομάρχη Αν. Αττικής.

Στην εντασσόμενη περιοχή συνολικής έκτασης 63.548,14 τ.μ. περιλαμβάνονταν οι παρακάτω ιδιοκτησίες:

1) της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. έκτασης 46.796,44 τ.μ. 2) του I. Π. έκτασης 14.544,62 τ.μ.,3) των Μ. Ε., Η., Α. και Σ. Η. έκτασης 1.179,54 τ.μ. κα ι4) των Β. και Ε. Κ. έκτασης 1.017,54 τ.μ. (ίδετε προσαγόμενο σχεδιάγραμμα αρχικών ιδιοκτησιών)

Σύμφωνα με την άνω εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη (ΦΕΚ 26/Δ/25-1-1999) η αρχική ιδιοκτησία της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. (μετέπειτα REDS Α.Ε. ως ειδικής διαδόχου) απαλλοτριωνόταν για τις ανάγκες της πολεοδόμησης κατά 29.852,88 τ.μ. ήτοι κατά 5.418,68 τ.μ. περισσότερο από την προβλεπόμενη νόμιμη και υποχρεωτική εισφορά σε γη που ήταν 24.434,20 τ.μ.

Ειδικότερα, για τους άλλους τρεις (3) ιδιοκτήτες της εντασσόμενης έκτασης, πρέπει να αναφερθεί ότι στο άνω Π. Δ/γμα έγκρισης της Πολεοδομικής μελέτης η μεν ιδιοκτησία I. Π. συνολικής αρχικής έκτασης 14.554,62 τ.μ. μερικώς, κατά τα 5.800 τ.μ. περίπου, είχε χαρακτηρισθεί ως δασική έκταση και για αυτό το λόγο είχε περιληφθεί στο αυτοτελές οικοδομικό τετράγωνο με τον αριθμό τρία (3) (Ο.Τ. 3) ως Κοινόχρηστη – Δασική έκταση, οι δε αρχικές ιδιοκτησίες των Κ. και Η. είχαν χαρακτηρισθεί εξ ολοκλήρου ως δασικές εκτάσεις και γι’ αυτό το λόγο είχαν περιληφθεί στο ως άνω αυτοτελές οικοδομικό τετράγωνο με αριθμό τρία (Ο.Τ. 3) επίσης ως Κ.Χ.-Δασικές εκτάσεις.

Σημειώνεται μάλιστα ότι στο άρθρο 5 περ. 11 του Π. Δ/τος της άνω εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης υπάρχει η ειδική αναφορά ότι: «Οι κοινόχρηστοι χώροι- δασικές εκτάσεις που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος διατηρούν αναλλοίωτο το δασικό τους χαρακτήρα, απαγορευομένης πάσης άλλης χρήσεως αυτών ή της κατά προορισμού χρήσεως του δάσους ως και ΠΑΣΗΣ επεμβάσεως δια της κατασκευής έργων κοινωφελούς ή ΚΑΙ κοινοχρήστου χαρακτήρα (λ.χ πλατείες, παιδικές χαρές κλπ.)

Στους ανωτέρω χώρους απαγορεύονται επίσης οι κατασκευές που προβλέπονται από το άρθρο 19 του ΓΟΚ (Ν. 1577/1985)».

Όπως γίνεται κατανοητό στην άνω έκταση των 8.120,73 τ.μ. του Ο.Τ. 3 το οποίο περιερχόταν στον Δήμο ως Κοινόχρηστη Δασική έκταση (Κ.Χ. Δασική) με τους άνω περιορισμούς του ΦΕΚ δεν επιτρεπόταν καμία απολύτως παρέμβαση παρά μόνο καθαρισμός του χώρου και η περιποίηση των πουρναριών και των άλλων δέντρων που φύονται σε αυτόν, υπό τους όρους που επιτρέπει το αρμόδιο Δασαρχείο, (ίδετε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 228/15-6-2017 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης, προς το Δήμο Παλλήνης με θέμα: «χορήγηση άδειας για εργασίες καθαρισμού χόρτων και απομάκρυνσης απορριμμάτων»).

Να σημειωθεί στο σημείο αυτό επίσης ότι οι άνω περιορισμοί απομείωναν την εμπορική αξία των ιδιοκτησιών αυτών του Ο.Τ.3 και την καθιστούσαν σχεδόν ΜΗΔΕΝΙΚΗ.

Παρά ταύτα η ιδιοκτησία του I. Π. κατά το τμήμα που ήταν δασική (εντός του Ο.Τ 3) παρότι χαρακτηρίσθηκε ως Κ.Χ.- Δασική έκταση με τους άνω περιορισμούς, υπολογίσθηκε ως έκταση με πλήρη αγοραία αξία (ίδια με τη μη δασική) και αποδόθηκε στο Δήμο σε εκπλήρωση νόμιμης υποχρεωτικής εισφοράς σε γη η οποία για το σύνολο της ιδιοκτησίας (14.554,62 τ.μ.) ανερχόταν σε 6.431,49 τ.μ.

Ακόμη πρέπει να σημειωθεί ότι στην άνω εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη το Ο.Τ. 9 έκτασης 9.577,74 τ.μ. ήταν χαρακτηρισμένο ως Κ.Φ – χώρος Σχολείων (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου), το δε Ο.Τ. 4 έκτασης 3.230,83 τ.μ., ήταν χαρακτηρισμένο ως Κ.Φ- χώρος αθλητισμού.

Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό και τονίζεται εξ αρχής ότι, οι εκτάσεις των Ο.Τ. 9 και 4 συνολικής επιφάνειας (9.577,74+3.230,83)=12.808,18 τ.μ. που προέρχονταν καθ’ ολοκληρίαν από την αρχική ιδιοκτησία της ΚΑΜΠΑΣ A.E.-(REDS Α.Ε.) περιλαμβανόταν εντός της νομίμου και ΑΝΕΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ εισφοράς σε γη η οποία ανήρχετο κατά τα ανωτέρω σε 24.434,20 τ.μ. και δεν είχε καμία σχέση με την έκταση των 5.418,68 τ.μ. που είχε επί πλέον ρυμοτομηθεί η συνολική της έκταση από την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη.

Τούτο αποδεικνύεται εκ του από 15-4-1999 εγγράφου της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης (αρ. πρωτ: 2155/15-4-99 Δήμου Παλλήνης-εισερχόμενο) με το οποίο συναινούσε, αμέσως μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και ΠΡΙΝ τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής, να κατασκευασθεί Σχολικό Συγκρότημα και Κλειστό Γυμναστήριο στα άνω Ο.Τ. 9 και 4 στο πλαίσιο της διευθέτησης των νομίμων υποχρεώσεων της για εισφορά σε γη και χρήμα δηλαδή των 24.434,20 τ.μ.

Τα εν λόγω Σχολεία (Γυμνάσιο-Λύκειο) καθώς και το Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ στα Ο.Τ. 9 και 4 αντίστοιχα κατασκευάσθηκαν πράγματι από τον ΟΣΚ στο πλαίσιο της κατά τα άνω διευθέτησης των υποχρεωτικών εισφορών αφού ΜΕΧΡΙ την κάλυψη του συνόλου της υποχρεωτικής εισφοράς υπελείπετο έκταση (24.434,20-12.808,18)= 11.616,02 τ.μ. εκ της οποίας θα εκαλύπτοντο οι ανάγκες για τη δημιουργία οδικού δικτύου και άλλων προβλεπόμενων Κοινοχρήστων Χώρων και Κ.Φ εγκαταστάσεων.

Εκ της άνω υποχρεωτικής εισφοράς σε γη εκτάσεως 24.434,20 τ.μ. ο Δήμος έχει καταλάβει μέχρι και σήμερα συνολική έκταση μόνο 19.577,20 τ.μ. καθ’ όσον δεν έχει παραστεί έως και σήμερα ανάγκη κατάληψης των επί πλέον 4.857 τ.μ. που υπολείπονται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εισφοράς σε γη. (ίδετε τις από 2/7/2012 και 28-9-2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΘΕΣΕΙΣ της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης).

Και ενώ έτσι είχε εξελιχθεί και ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ μέχρι εκεί η πολεοδόμηση της ΠΕ 6 «ΚΑΝΤΖΑ» του πρώην Δήμου Παλλήνης, κατά το επόμενο στάδιο του σχεδίου πόλης που αφορά τη σύνταξη της ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ έλαβαν χώρα τα εξής:

1) Εις βάρος της ήδη υπέρ ρυμοτομηθείσης ιδιοκτησίας της ΚΑΜΠΑΣ A.E.-REDS Α.Ε. κατά 5.418,68 τ.μ. η εν λόγω ιδιοκτήτρια δια της υπ’αριθμ. πρωτ: 706/8-Νοεμβρίου 2000 επιστολής της προς τον Δήμαρχο Παλλήνης, απαντητικής στην υπ’αριθμ. πρωτ: 4793/4-10-2000 επιστολή του τότε Δημάρχου Παλλήνης κ. Σπυρ. Κωνσταντά, δεχόταν να αποκατασταθούν ΤΡΙΤΟΙ Ιδιοκτήτες ακινήτων, στην αποδιδόμενη σε αυτήν, ήδη ελλειμματική λόγω ρυμοτόμησης, τελική ιδιοκτησία αλλά με την ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι οι εκτάσεις αυτές της ιδιοκτησίας της που θα παραχωρούσε για την «αποκατάσταση τρίτων» (όχι φυσικά για την κατασκευή Σχολείων και Αθλητικού Κέντρου στα Ο.Τ 09 & 04 αντίστοιχα για τα οποία από τον ΑΠΡΙΛΙΟ του 1999 είχε ήδη προηγηθεί και ολοκληρωθεί η διαδικασία που προαναφέρθηκε) θα ελαμβάνοντο υπ’ όψη κατά την εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης, τον υπολογισμό και την υλοποίηση της εισφοράς σε γη, ΕΤΕΡΟΥ ακινήτου της στην Κάντζα (Κτήμα Καμπά) εφαπτομένου στην εν λόγω Π.Ε. 6 ΚΑΝΤΖΑ στο οποίο θα κατασκευαζόταν ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

Η θετική απάντηση της εταιρείας στο αίτημα της Δημοτικής Αρχής Σπ. Κωνσταντά “περί αποκατάστασης δύο ιδιοκτητών στο ακίνητο ιδιοκτησίας της”

Σε υλοποίηση αυτής της συμφωνίας κατά το στάδιο σύνταξης της πράξης εφαρμογή συνέβησαν τα εξής:

α) Στους ιδιοκτήτες αφενός Κ. και αφετέρου Η. των οποίων οι ιδιοκτησίες βρίσκονταν στο Ο.Τ. 3 (χαρακτηρισμένο στο Π. Δ/γμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης ως Κ.Χ.-δασική έκταση και ως εκ τούτου πολύ μειωμένης εμπορικής αξίας κατά τα ανωτέρω) απεδόθησαν τα οικόπεδα 2Ν και 3Ν εκτάσεως 1000 τ.μ. το καθένα εντός του Ο.Τ. 1 με αντίστοιχη επιπλέον απομείωση της τελικής ιδιοκτησίας της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. (REDS Α.Ε) στην οποία αποδιδόταν στο σύνολο του το άνω Ο.Τ. 1. (ίδετε προσαγόμενα σχεδιαγράμματα)

β) Στην ιδιοκτησία I. Π. η οποία είχε καλύψει τη νόμιμη υποχρεωτική εισφορά σε γη με το τμήμα της που είχε χαρακτηρισθεί ως Κ.Χ.-δασική έκταση (ωσαύτως πολύ μειωμένης εμπορικής αξίας) στο Ο.Τ. 3 αποδόθηκε στο σύνολο της η έκταση του Ο.Τ. 8 εκ 1627,27 τ.μ. προερχόμενο και αυτό κατά τα 1423 τ.μ. από την αντίστοιχη επί πλέον απομείωση της ιδιοκτησίας της ΚΑΜΠΑΣ A.E.-REDS Α.Ε (ίδετε προσαγόμενα σχεδιαγράμματα).

Έτσι, και ενώ η αρχική ιδιοκτησία της ΚΑΜΠΑΣ A.E.-REDS Α.Ε., ρυμοτομήθηκε από την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη περισσότερο από την οφειλόμενη εισφορά σε γη κατά 5.418,68 τ.μ., αυτή ΑΠΟΜΕΙΩΘΗΚΕ επιπλέον με την πράξη εφαρμογής κατά τμήμα 3.423,30 τ.μ. και έτσι αυξανόταν αντιστοίχως η έκταση που υποχρεούτο να αποζημιώσει ο Δήμος Παλλήνης κατά 3.423,30 τ.μ. η οποία ανήλθε τοιουτοτρόπως σε (5418,68 + 3.423,30) = 8.841,98 τ.μ.

Η παρατήρηση που μπορεί να γίνει στο σημείο αυτό είναι ότι, στο πλαίσιο της άνω συνεννόησης- συμφωνίας του τότε Δημάρχου Παλλήνης και της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε., οι μεν ιδιοκτησίες των Κ. και Η. που είχαν χαρακτηρισθεί στο Π. Δ/γμα ως Κ.Χ.- δασική έκταση του Ο.Τ. 3 αποκαταστάθηκαν με οικόπεδα πλήρους εμπορικής αξίας στο Ο.Τ. 1 (τα οποία αφαιρέθηκαν από την τελική αποδιδόμενη ιδιοκτησία στην ΚΑΜΠΑΣ A.E.- REDS Α.Ε.) η δε ιδιοκτησία I. Π. που είχε συνεισφέρει την εισφορά σε γη με το τμήμα της εντός της Κ.Χ- δασικής έκτασης του Ο.Τ. 3 αποκαταστάθηκε με ολόκληρη την έκταση του Ο.Τ. 8 η οποία επίσης αφαιρέθηκε από την τελική αποδιδόμενη ιδιοκτησία της ΚΑΜΠΑΣ A.E.-REDS Α.Ε.).

Η όλη ως άνω διαδικασία αποκατάστασης από την πράξη εφαρμογής των αρχικών ιδιοκτησιών «τρίτων» που είχαν την ιδιότητα δασικής έκτασης μειωμένης εμπορικής αξίας (εντάχθηκαν ως Κ.Χ.- δασικές εκτάσεις) με οικόπεδα πλήρους εμπορικής αξίας που αφαιρούνταν, με την άνω συμφωνία, από την ήδη ελλειμματική, λόγω ρυμοτόμησης, τελική ιδιοκτησία της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε (REDS Α.Ε.) εζημίωνε τον Δήμο ο οποίος έπαιρνε έκταση χαρακτηρισμένη από το Π.Δ/γμα ως Κοινόχρηστο Χώρο-ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ με τους περιορισμούς που σημειώνονται στην εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη και ΑΝΤΙ της νόμιμης κατ’άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 1337/83 υποχρέωσης που είχε (ο Δήμος) έναντι των ιδιοκτητών αυτών να τα ανταλλάξει με ίσης αξίας οικόπεδα ή να τους καταβάλει την αντίστοιχη ίσης αξίας (μειωμένη) χρηματική αποζημίωση ανελάμβανε κατά τον ανωτέρω, μη σύννομο τρόπο, την υποχρέωση να τους αποκαταστήσει σε πλήρους αξίας άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα που αφαιρούνταν από την ήδη ελλειμματική τελική ιδιοκτησία της ΚΑΜΠΑΣ A.E-(REDS Α.Ε.) για τα οποία όμως ΕΙΤΕ θα απέδιδε στην ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. σε ΕΙΔΟΣ ίσης έκτασης γη στο άλλο της ακίνητο η οποία βέβαια θα ήταν ακόμη μεγαλύτερης εμπορικής αξίας, αφού η εν λόγω έκταση προοριζόταν για Εμπορικό Κέντρο, από τη γη που παραχωρούσε στην Π.Ε. 6- ΚΑΝΤΖΑ που είχε οικοπεδική αξία εκ του προορισμού της για ανέγερση μόνο κατοικίας ΕΙΤΕ θα έπρεπε να την αποζημιώσει με πλήρη εμπορική αξία για την επιπλέον απαλλοτριούμενη αυτή έκταση των 3,423,30 τ.μ.

2) α) Στη συνέχεια και προκειμένου η REDS Α.Ε. να ανοικοδομήσει ζήτησε να συμψηφιστεί η υποχρέωσή της προς το Δήμο για εισφορά σε Χρήμα (2.805,06 τ.μ.) με την υποχρέωση του Δήμου για αποζημίωση της κατά τον άνω τρόπο απαλλοτριωθείσας έκτασης των 8.841,99 τ.μ. προς αυτήν.

Η Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΧΩΔΕ απάντησε σε σχετικό αίτημα συμψηφισμού της εισφοράς χρήματος με την οφειλόμενη αποζημίωση προς τη Διεύθυνση Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Αν. Αττικής με το υπ’ αριθμ. πρωτ: Δ.Τ.Ε/Β/21045/787/6-2005 έγγραφο της στο οποίο αναφέρεται επί λέξει το εξής:

«ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός εισφοράς χρήματος με οφειλόμενη αποζημίωση»

Σχετ: α) Το 6619/1093/19-05-2005 έγγραφο σας….

1. Η αιτούμενη μετατροπή της εισφοράς χρήματος σε γη ζητείται από ιδιοκτήτη του ποίου η ιδιοκτησία, σύμφωνα πάντα με τους υποβληθέντες πίνακες Π.Ε., ενώ ρυμοτομείται περισσότερο από την οφειλόμενη εισφορά σε γη κατά 5.418,68 τ. απομειώνεται με την πράξη εφαρμογής επί πλέον κατά τμήμα εμβαδού 3.423,30 τ.μ. για το οποίο επίσης αποζημιώνεται από το Δήμο.

Η αφαίρεση αυτή, γίνεται κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων καθ’ ότι δεν αποτελεί ούτε απαλλοτρίωση, ούτε εισφορά γης και δεν ενδιαφέρει αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.Κατά συνέπεια η διαπίστωση στο σχετικό έγγραφο σας « …ότι δεν προκύπτει ανάγκη σύνταξης διορθωτικής πράξης για άλλο λόγο «δεν ευσταθεί»

Δηλαδή με το άνω έγγραφο του το ΥΠΕΧΩΔΕ εντοπίζει «παράβαση των κειμένων διατάξεων στην ως άνω διαδικασία αποκατάστασης «τρίτων» κατά το στάδιο σύνταξης της πράξης εφαρμογής έστω και με την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη (ο οποίος βέβαια δεν συμφωνούσε να γίνει τούτο αζημίως, αλλ’ αντιθέτως με τους επωφελείς όρους και προϋποθέσεις που αναπτύχθηκαν ήδη ανωτέρω) και υποδείκνυε σαφώς την ανάγκη σύνταξης διορθωτικής πράξης προς άρση της παρανομίας.

Το έγγραφο του ΠΕΧΩΔΕ το οποίο ο κ. Δήμαρχος επικαλείται στην μηνυτήρια αναφορά του

Στη συνέχεια:

α) την 20-7-2Θ05 ο τότε Δήμαρχος Παλλήνης λαμβάνοντας υπ’ όψη, μεταξύ άλλων, και το άνω έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ χορήγησε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6646/20-7-2005 βεβαίωση του για συμψηφισμό της σχετικής οφειλής της REDS Α.Ε.

β) η REDS Α.Ε. με την υπ’ αριθμ. πρωτ: 9957/23-11-2006 αίτηση της προς το Δήμο Παλλήνης (αρ. πρωτ:14253/24-11-2006-εισερχόμενο) ζήτησε την τακτοποίηση του θέματος επισυνάπτοντας τόσο το έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ όσο και την άνω βεβαίωση του τότε Δημάρχου Παλλήνης.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι, παρά τα ρητώς αναφερόμενα στο άνω έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρωτ. ΔΤΕ/β/21045/787/6-2005) τόσο περί της «παράβασης των κειμένων διατάξεων» που είχε συντελεσθεί με την πράξη εφαρμογής για απομείωση επί πλέον 3.423,30 τμ. της ήδη ελλειμματικής λόγω ρυμοτόμησης τελικής ιδιοκτησίας της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε.- REDS Α.Ε. προς αποκατάσταση τρίτων, όσο και περί της ανάγκης σύνταξης διορθωτικής πράξης όπως ρητώς αναφερόταν στο άνω έγγραφο προς άρση της παρανομίας και άρση της υποχρέωσης του Δήμου να αποζημιώσει την REDS Α.Ε ουδόλως κινήθηκε η σχετική διαδικασία σύνταξης διορθωτικής πράξης της 1ης πράξης εφαρμογής λόγω της διαπιστωθείσας παράβασης των κειμένων διατάξεων .

Γ) Για την άνω συνολική έκταση των 8.841,90 τ.μ. που είχε ρυμοτομηθεί, κατά τον ανωτέρω τρόπο, πέραν της νόμιμης υποχρεωτικής εισφοράς σε γη των 24.434,20 τ.μ. η ιδιοκτησία ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. – REDS Α.Ε ασκήθηκε από την REDS Α.Ε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 8-4-2006 αγωγή κατά του Δήμου Παλλήνης με αίτημα τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας στο ποσό των 1000 ευρώ/τ.μ

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δηλαδή από το 2006 η εταιρεία, αφού είχε απορριφθεί η διαδικασία πολεοδόμησης, είχε ξεκινήσει νέα διαδικασία αξιοποίησης του ετέρου μεγάλου κτήματος (κτήμα ΚΑΜΠΑ) στο οποίο κατά τα άνω «συμφωνηθέντα «θα της αποδιδόταν η επί πλέον γη που είχε παραχωρήσει κατά το στάδιο της πράξης εφαρμογής προς « αποκατάσταση τρίτων» κατά τα ανωτέρω στην άνω ΠΕ-6 ΚΑΝΤΖΑ.

Τότε το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης ασχολήθηκε με το θέμα προκειμένου να γνωμοδοτήσει στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας οριοθέτησης Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) και έλαβε σχετικά τις υπ’ αριθμ. 188/2007, 249/2008 και 152/2009 σχετικές αποφάσεις του.

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης στις 15-12-2008 (απόφαση 249/15-12-2008) συζητήθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις της επένδυσης και οι απαιτήσεις του Δήμου από την εταιρεία.

Στη συνεδρίαση αυτή τέθηκε και το επίμαχο ζήτημα της αποζημίωσης της REDS Α.Ε., ερωτηθείς δε σχετικά ο Δήμαρχος κ. Σπ. Κωνσταντάς απήντησε:

«….Δεν μπήκε καν η διαδικασία των οχτώ (8) στρεμμάτων που μας τρέχουνε στα δικαστήρια ζητώντας 1000 € το τ.μ. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η REDS Α.Ε. ζητάει 8.000.000 € για τα 8.800 τ.μ. συγκεκριμένα που έχουμε πάρει και έχουμε κάνει τα σχολεία.

Γιατί έχουμε πάρει 8.800 τ.μ. περισσότερη εισφορά σε γη από ότι προβλεπόταν από τον 1337. Βεβαίως και δικαιούνται αποζημίωση δικαστική και μας τρέχουν στα δικαστήρια ζητώντας 8.800.000 €… δεν ξέρω τι ακριβώς απόφαση θα πάρουν»

Δηλαδή, ο τότε Δήμαρχος Παλλήνης αντί να θέσει το θέμα, ΕΙΤΕ όπως το είχε συμφωνήσει με τις άνω επιστολές, για να λάβει η REDS Α.Ε. την αποζημίωσή της σε ΕΙΔΟΣ στο υπόψιν μεγάλο ακίνητο της από τη γη που θα περιήρχετο στο Δήμο ως Κ.Χ. έκταση, ΕΙΤΕ, πολύ περισσότερο, να επιληφθεί για έκδοση διορθωτικής πράξης σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα 3.423,30 τ.μ. που είχαν αφαιρεθεί, βάσει της συμφωνίας που είχε κάνει, από την Πράξη Εφαρμογής «κατά παράβαση τω\ κειμένων διατάξεων» και τα οποία περιλαμβάνονταν στην αιτούμενη από τη REDS Α.Ε. δικαστική αποζημίωση των 8.800 τ.μ. ενημέρωνε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτή δικαιούται να διεκδικεί δικαστικά την αποζημίωση της για το χώρο των Σχολείων!!!!!

Επί της άνω αγωγής εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 48/29-1-2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία καθόριζε ως προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης της κατά τ’ ανωτέρω απαλλοτριωθείσης έκτασης των 8.841,90 τ.μ. το ποσό των 450 € ανά τ.μ.

Κατά της άνω απόφασης η REDS Α.Ε. άσκησε την από 28-4-2010 έφεση η οποία συζητήθηκε στις 11-10-2011 και εξεδόθη επ’ αυτής η υπ’ αριθμ. 6458/2011 απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία καθόρισε και πάλι την τιμή μονάδος αποζημίωσης σε 450 € /τ.μ. και η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Παλλήνης προς γνώσιν στις 7-2-2012.

Την 22-6-2012 κοινοποιήθηκε από την REDS Α.Ε στο Δήμο Παλλήνης η υπ’ αριθμ. 12303/2012 διαταγή πληρωμής με την οποία ζητούσε να της καταβληθεί ποσό 3.978.895,50 € πλέον δικαστικής δαπάνης ως αποζημίωση της κατά τα ανωτέρω απαλλοτριωθείσης έκτασης.

Κατά της άνω διαταγής πληρωμής ασκήθηκε ανακοπή και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων περί αναστολής εκτέλεσης επί των οποίων εκδόθηκαν αντίστοιχα οι υπ’ αρ. 1474/2013 και 3578/2012 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με τις οποίες έγιναν δεκτοί οι ισχυρισμοί του Δήμου περί αυτοδίκαιης άρσης της απαλλοτρίωσης λόγω παρέλευσης 18 μηνών από την έκδοση της υπ’ αριθμ. 48/29-1-2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που καθόριζε την προσωρινή τιμή μονάδος και ανεστάλη η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής μέχρι την τελεσιδικία της αποφάσεως επί της ανακοπής.

Κατά της υπ’αριθμ. 1474/2013 αποφάσεως του Μ.Π.Α ασκήθηκε από την REDS Α.Ε η από 25-6-2013 έφεση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 7002/29-12-2014 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου με την οποία έγινε δεκτή η έφεση και απορρίφθηκε η ανακοπή.

Κατά της αποφάσεως αυτής ασκήθηκε από τον Δήμο Παλλήνης η από 16-3-2015 αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου πάγου η οποία απερρίφθη με την υπ’ αριθμ. 498/23- 3-2017 απόφαση του άνω Δικαστηρίου.

Εν τω μεταξύ η REDS Α.Ε είχε επιβάλει κατάσχεση εις χείρας τρίτου για ποσό 4.019.124,50 Ευρώ στις καταθέσεις του Δήμου στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. τα οποία παρέμεναν δεσμευμένα μέχρι και την 25-1-2016 που εισεπράχθη από την ΕΤΕ το ποσό των 4.634.782,43 € καθ’ όσον ήδη είχε τελεσιδικήσει η δικαστική απόφαση, (ίδετε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 29987/28-7-17 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης μετά του συν/νου κατασχετηρίου εγγράφου)

Διαμαρτυρία της δημοτικής αρχής Παλλήνης με την υποστήριξη μικρού αριθμού πολιτών στον Άρειο Πάγο κατά της επιβληθείσας κατάσχεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου. Λίγο καιρό μετά ο κ. Α.Ζούτσος υποχρεώθηκε να έρθει σε πλήρη συμφωνία με την εταιρεία REDS A.E. επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση πολλών ότι η εκ μέρους του έλλειψη ρεαλιστικής στρατηγικής και ευθύνης, ουσιαστικά απέβη σε βάρος των συμφερόντων των δημοτών, του Δήμου και του ταμείου του, δεδομένου ότι αναγκάστηκε να καταβάλλει στην εταιρεία 4,6 εκατ. ευρώ από τα οποία περίπου 800 χιλιάδες ευρώ αντιστοιχούν σε τόκους. Αναπόφευκτα οι παλικαρισμοί που προκύπτουν από το στιγμιότυπο της φωτογραφίας μόνο γέλωτες προκαλούν.

Δ. Πέραν των άνω δικαστικών ενεργειών συνεκλήθη το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης στις 3-7-2012 το οποίο την 167/3-7-2012 απόφασή του βεβαίωνε την αναγνώριση της αυτοδίκαιης άρσης της απαλλοτρίωσης και αποφάσισε την αποστολή της απόφασης αυτής προς την Περιφέρεια Αττικής για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης και την τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης και διόρθωση της πράξης εφαρμογής.

Η ως άνω απόφαση και ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε από το Δήμο Παλλήνης στην Περιφέρεια Αττικής με το υπ’ αρ. 22139/18-7-2012 έγγραφο και το αρμόδιο ,ΥΠΟΘΑ με το υπ’ αριθμ. 4/17-1-2013 πρακτικό του (Θέμα 9°) αποφάσισε ομόφωνα

1) ην έκδοση βεβαιωτικής πράξης για την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης και

2) την αποστολή του φακέλου στο ΥΠΕΚΑ λόγω αρμοδιότητας για την υπογραφή και μόνο της βεβαιωτικής πράξης από τον αρμόδιο Υπουργό και την δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποδεχόμενο πλήρως την υπ’ αριθμ. 141543, 137443, και 15766/19-10-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας.

Στη συνέχεια το ΣΥΠΟΘΑ της Περιφέρειας Αττικής, με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 3909/22- 1013 έγγραφο του, διαβίβασε την άνω απόφασή του και τον σχετικό φάκελο προς το 1ΕΚΑ για την έκδοση της σχετικής Υπουργικής απόφασης.

Μετά από αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ ζήτησε γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το οποίο με την υπ’ αριθμ. 316/24-9- 3 γνωμοδότησή του, αποφάνθηκε ότι έχει επέλθει η αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης διότι δεν συντελέσθηκε εντός της υπό την νόμου τασσόμενης 18μηνης προθεσμίας και ότι ο Υπουργός στο πλαίσιο της διακριτικής του ευχέρειας θα έπρεπε αιτιολογημένα να αποφασίσει λαμβάνοντας υπ’ όψη τις απόψεις του υπόχρεου Δήμου, τις αντιρρήσεις της ιδιοκτήτριας εταιρείας για την διατήρηση ή μη της απαλλοτρίωσης.

Με αυτά τα δεδομένα ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ δια του υπ’αριθμ. πρωτ. 2757/18-10-2013 εγγράφου του, ζήτησε, στη συνέχεια, και τη γνώμη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ.

Σε εκτέλεση του άνω αιτήματος του Αναπληρωτή Υπουργού και μετά από εισηγήσεις όλων των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου συντάχθηκε η από 20-1-2014 κοινή εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΚΑ υπογεγραμμένη από τους αντίστοιχους προϊσταμένους των άνω Δ/νσεων του ΥΠΕΚΑ κ. Σ. Παυλόπουλο και Γ. Φάρκωνα και η συζήτηση είχε ορισθεί στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ για την 1η του συνεδρίαση στις 22-1-2014.

Η άνω εισήγηση πρότεινε την έκδοση της βεβαιωτικής πράξης της αυτοδίκαιης άρσης της απαλλοτρίωσης και την εξέταση της δυνατότητας της μερικής άρσης αφού εξαιρεθούν τα σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ. δεδομένου ότι αυτές λειτουργούν και θα δημιουργούσε κοινωνικά προβλήματα, πολεοδομικά ζητήματα και θα επέφερε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο.

Η συζήτηση του θέματος κατά την άνω ημερομηνία αναβλήθηκε μετά από αίτημα της REDS Α.Ε.

Εν συνεχεία ορίσθηκε νέα ημερομηνία συζήτησης στις 3-9-2014.

Όμως, η άνω από 20-1-2014 εισήγηση άλλαξε ριζικά με τη νέα από 2-9-2014 εισήγηση των ίδιων δύο ως άνω Δ/νσεων του ΥΠΕΚΑ υπογραφόμενη από τον νέο Διευθυντή Πολεοδομικού Σχεδιασμού και από τον ίδιο Διευθυντή Τοπογραφικών Εφαρμογών και ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη με την από 20-1-2014 εισήγηση των ίδιων ως άνω Δ/νσεων ΥΠΕΚΑ.

Η νέα αυτή εισήγηση, άλλαξε σε σχέση με την προηγουμένη, χωρίς καμία απολύτως αλλαγή των εισηγήσεων των υπηρεσιακών μονάδων των αντίστοιχων Δ/νσεων που να δικαιολογεί την οποιαδήποτε αλλαγή, υπογραφόμενη μάλιστα και από τον ίδιο Διευθυντή της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών όπως η προηγούμενη, και εισηγείτο εντελώς το αντίθετο της πρώτης δηλαδή τη διατήρηση των Κ.Χ., ιδιαίτερα δε των Κ/Φ χώρων λόγω της Πολεοδομικής αναγκαιότητας αυτών, αγνοώντας εντελώς το γεγονός ότι οι Κ/Φ εγκαταστάσεις (Σχολεία και Αθλητικό κέντρο) είχαν κατασκευασθεί σε χώρους που είχαν παραχωρηθεί στο πλαίσιο της υποχρέωσης εισφοράς σε γη και όχι στην επιπλέον απαλλοτριούμενη έκταση των 8.841,90 τετραγωνικών μέτρων.

Με βάση αυτή, την χωρίς νέα δεδομένα, εντελώς διαφοροποιημένη εισήγηση την οποία δέχθηκε το ΚΕΣΥΠΟΘΑ και ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ ομοίως με την 45/3-9-2014 πράξη του.

Σημειωτέο τυγχάνει ακόμη ότι η γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ ήταν εντελώς αντίθετη και με την 4/17-1-2013 ομόφωνη απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ που εισηγείτο την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης και την υπογραφή της σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ λόγω αρμοδιότητας.

Η γνωμοδότηση αυτή σε συνδυασμό με την από 30/9/14 εισήγηση της ειδικής συνεργάτιδος του Υπουργού ΠΕΚΑ περί ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ σχετικά με την “βεβαίωση της αυτοδίκαιης άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης” έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ ο οποίος έδωσε εντολή, ο φάκελος που είχε διαβιβασθεί από τις Υπηρεσίες στο Γραφείο Υπουργού με έτοιμο προς υπογραφή το σχέδιο απόφασης έκδοσης της βεβαίωσης άρσης της απαλλοτρίωσης, να τεθεί στο αρχείο.

Ε. Ο Δήμος Παλλήνης παράλληλα προς τις άνω δικαστικές και διοικητικές ενέργειες προσέβαλε την άρνηση του Υπουργού να εκδώσει τη σχετική βεβαιωτική απόφαση με την από 5-2-2014 προσφυγή-αίτηση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό κατάθεσης 3489/7-2-2014 επί της οποίας εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 3849/5-2-2015 απορριπτική απόφαση καθ’ όσον το Δικαστήριο έκρινε ότι ο Δήμος, ως υπέρ ου η απαλλοτρίωση και συνάμα υπόχρεος αποζημίωσης δεν νομιμοποιείται ενεργητικά να ζητήσει την άρση της απαλλοτρίωσης.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης προσεβλήθη και η μεταγενέστερη από 30-9-2014 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ να θέσει το φάκελο στο αρχείο.

Κατά της άνω απόφασης ασκήθηκε η από 15/10/2015 Αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της οποίας η συζήτηση είχε ορισθεί για την 17 Μαΐου 2017 καθ’ ην ανεβλήθη για την 8-11-2017.

Στην εν λόγω υπόθεση το ΥΠΕΚΑ απέστειλε τα στοιχεία του προς το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 35590/24-9-2014 έγγραφο του.

Στο έγγραφο αυτό με αύξοντα αριθμό 14 και 16 διαβιβάσθηκαν και οι δύο αντίθετες ως άνω εισηγήσεις εκ των οποίων η πρώτη εισηγείτο την έκδοση της βεβαιωτικής πράξης άρσης της απαλλοτρίωσης και η δεύτερη τη διατήρηση των Κ.Χ., ιδιαίτερα των Κ/Φ χώρων.

II. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η πραγματικότητα, όπως προκύπτει αποκλειστικά και μόνο από δημόσια έγγραφα αφενός καταγράφει τη σειρά των γεγονότων που έλαβαν χώρα στη συγκεκριμένη υπόθεση και αφετέρου αναδεικνύει το πως μέσα από τα γεγονότα αυτά προέκυψε ζημία του Δήμου που κλήθηκε να πληρώσει ποσά εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα:

α) Γεγονός αδιαμφισβήτητο τυγχάνει ότι τμήμα της αρχικής ιδιοκτησίας του I. Π. έκτασης 5.800 τ.μ. περίπου περιλαμβανόταν εξ ολοκλήρου στο Ο.Τ. 3 το οποίο χαρακτηρίσθηκε στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το Π. Δ/γμα έγκρισης της Πολεοδομικής μελέτης ως Κ.Χ.- Δασική έκταση και περιήλθε στο Δήμο για κάλυψη της υποχρέωσης της εισφοράς σε γη.

Παρ’ ότι σημαντικά μικρής αξίας λόγω της ιδιότητος της ως δασικής και των περιορισμών της παρ. 11 του άρθρου 5 του Π.Δ/τος της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης (ΦΕΚ 26/Δ/25-1-1999) ελήφθη υπ’ όψη ως πλήρους αξίας γη, και δεν έγινε υπολογισμός της πραγματικής της αξίας ώστε να θεωρηθεί ότι η εισφερόμενη κατ’ αυτόν τον τρόπο γη υπελείπετο σε αξία της οφειλόμενης.

Τούτο είχε ως συνέπεια, η υπόλοιπη πολεοδομούμενη ωφέλιμη έκταση (οικοδομούμενη) της αρχικής ιδιοκτησίας του I. Π., να παραμείνει ολόκληρη στον ίδιο και μάλιστα να θεωρείται ότι ο Δήμος είχε λάβει επί πλέον εισφορά σε γη και για το λόγο αυτό να του αποδώσει στο στάδιο της πράξης εφαρμογής και ολόκληρο το Ο.Τ. 8 εκτάσεως 1.627,27 τ.μ. που αφαίρεσε με τη σύμφωνη γνώμη της από την ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. παρανόμως, (ίδετε το υπ’αριθμ. πρωτ: Δ.Τ.Ε./Β/21045/787/6-2005 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ)

Δηλαδή ο Δήμος Παλλήνης παρ’ ότι έλαβε την εισφορά γης που εδικαιούτο από την ιδιοκτησία Π. στο Ο.Τ 3 χαρακτηρισμένο ως Κ.Χ.- δασική έκταση (μηδενικής σχεδόν αξίας), χωρίς να ληφθεί τούτο υπόψιν, αποκατέστησε, κατά το στάδιο της πράξης εφαρμογής και στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας, την επί πλέον διαφορά με γη πλήρους αξίας 1.627,27 τ.μ. στο (Ο.Τ. 8) που έλαβε «κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων» σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ, από την ήδη ελλειμματική τελική ιδιοκτησία της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. -REDS Α.Ε.

Β) Οι αρχικές ιδιοκτησίες των Η. και Κ. εκτάσεως 1179,54 τ.μ. και 1017,54 τ.μ. αντίστοιχα που ήταν καθ’ ολοκληρίαν εντός του Ο.Τ. 3 χαρακτηρισμένο από το Π. Δ/γμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης ως Κ.Χ.-Δασική έκταση αντί να αποζημιωθούν με χρηματική αποζημίωση ίση με τη μειωμένη αξία τους η οποία δεν θα ήταν μεγαλύτερη από το ποσό των 10 Ευρώ ανά τ.μ. (οι υπ. Αρ. 48/2010 και 6458/2011 αποφάσεις του Μ. Π. Α και του Μον. Εφ. Αθ.προσδιόρισαν την εμπορική αξία της οικοδομήσιμης γης στην ίδια Π.Ε. σε 450 Ευρώ ανά τ.μ.) μεταφέρθηκαν, σύμφωνα με το έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ, εντελώς παράνομα στο Ο.Τ. 1 όπου οι συγκεκριμένες ιδιοκτησίες αντικαταστάθηκαν με οικόπεδο πλήρους αξίας με απομείωση της ήδη ελλειμματικής τελικής ιδιοκτησίας της REDS Α.Ε. την οποία (πλήρη αξία) υποχρεούτο να καταβάλει ο Δήμος στην REDS Α.Ε ΑΝΤΙ της μειωμένης που θα υποχρεούτο να καταβάλει στους Η., Κ. και Π. εάν δεν τους μετέφερε.

Βέβαιον είναι ότι ο Δήμος Παλλήνης ζημιώθηκε εκ της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ μεταξύ του τότε Δημάρχου Παλλήνης και της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. καθ’ όσον τις αρχικές ως άνω ιδιοκτησίες πολύ μειωμένης αξίας, χαρακτηρισμένες από το Π.Δ/γμα και το τοπογραφικό που το συνοδεύει ως Κ.Χ.-Δασική Έκταση, αντί να τις αποζημιώσει ο Δήμος στην πραγματική μειωμένη αξία τους στους ιδίους τις αντικατέστησε με πλήρους αξίας οικόπεδα εντός του Ο.Τ. 1 (τελική ιδιοκτησία της REDS Α.Ε.) κατά τον τρόπο που αναφέρθηκε ανωτέρω δηλαδή με αλληλογραφία και συμφωνία του τότε δημάρχου Παλλήνης και όχι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως είχε γίνει με α Ο.Τ. 9 και 4 που αφορούσαν τα Σχολεία και το Αθλητικό Κέντρο και θα συμψηφίζονταν με την υποχρεωτική και μη αποζημιούμενη εισφορά γης της REDS Α.Ε..

Περαιτέρω, εκτός από την εκ του νόμου υποχρέωση του Δήμου Παλλήνης ν καταβάλει πλήρη χρηματική αποζημίωση για τη μη συννόμως επί πλέον απαλλοτριούμενη έκταση των 3.423,30 τ.μ., ούτος αναλάμβανε εκ της συμφωνίας αυτής και την υποχρέωση αποζημίωσης σε ΕΙΔΟΣ δηλαδή, την τακτοποίηση της γης που έδινε η Εταιρεία με γη στην υπό ένταξη ετέρα και εφαπτομένη ιδιοκτησία της που σαφώς για την εταιρία είχε μεγαλύτερη εμπορική αξία αφού αφορούσε χρήση εμπορικού κέντρου ενώ η γη που απέδιδε με την άνω συμφωνία στην ΠΕ 6 ΚΑΝΤΖΑ προς αποκατάσταση τρίτων είχε χρήση κατοικίας.

Η ζημία που προέκυπτε για το Δήμο εκ της δημιουργηθείσης υποχρεώσεως αποζημιώσεως της επιπλέον έκτασης των 3.423,30 τ.μ. προκύπτει εκ της διατάξεως του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 1337/83 στο οποίο ορίζεται ότι τα οικόπεδα που δεν είναι άρτια ή προβλέπονται από την πολεοδομική μελέτη για Κοινόχρηστους και Κοινωφελούς χώρους ανταλλάσσονται υποχρεωτικά με ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ οικόπεδα.

Τούτο το γνώριζε πολύ καλά ο τότε Δήμαρχος Παλλήνης κ. Σπυρ. Κωνσταντάς καθ’ όσον αποδεικνύεται από την τοποθέτησή του επί ιδίας μορφής θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο της 17-12-2013 (ίδετε απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης του Δ.Σ. σελ. 101)

Εν προκειμένω, αρχικές ιδιοκτησίες χαρακτηρισμένες από το Π.Δ/γμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης ως Κ.Χ.-δασικές εκτάσεις, αντί να αποζημιωθούν προς τους ιδιοκτήτες τους με χρηματική αποζημίωση στο ύψος της μειωμένης πραγματικής αξίας (10 Ευρώ ανά τ.μ.) αντικαταστάθηκαν με κανονικά οικόπεδα πλήρους αξίας κατά το στάδιο της πράξης εφαρμογής τα οποία αφαιρέθηκαν από την ήδη ελλειμματική τελική αποδιδόμενη ιδιοκτησία της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. (REDS Α.Ε.) με τη σύμφωνη γνώμη της για τα οποία όμως εν τέλει ο Δήμος υποχρεώθηκε δικαστικά να την αποζημιώσει με 450 Ευρώ ανά τ.μ.

Εάν δεν είχε γίνει, κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων, η ως άνω αποκατάσταση των ιδιοκτησιών του Ο.Τ.3, η χρηματική αποζημίωση που θα είχε καταβληθεί στους αρχικούς ιδιοκτήτες δεν θα υπερέβαινε τα 10 € ανά τ.μ. βάσει της πραγματικής τους αξίας.

Γ) Ο ισχυρισμός που έχει διατυπωθεί ότι ο Δήμος «απαλλοτρίωσε επί πλέον από την υποχρεωτικά οφειλόμενη εισφορά σε γη από την ιδιοκτησία της άνω εταιρείας (σχεδόν 8900 τ.μ.) για να κατασκευάσει, σχολεία και αθλητικό κέντρο «δεν έχει καμία ουσιαστική βασιμότητα και απέχει μακράν της αλήθειας.

Συγκεκριμένα οι εκτάσεις των Ο.Τ. 9 και 4 που προορίζονταν από την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη ως χώροι Σχολείων και αθλητισμού αντίστοιχα αφορούσαν την υποχρεωτική εισφορά γης και είχαν παραχωρηθεί προς τον Δήμο, αμέσως μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης (ΦΕΚ 26/Δ/25-1-1999) ήδη από τον ΑΠΡΙΛΙΟ του 1999 στο πλαίσιο απόδοσης μέρους της υποχρεωτικής εισφοράς σε γη της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. των 24.424,20 τ.μ. η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει καταληφθεί στο σύνολο της από το Δήμο.δετε το από 15 Απριλίου 1999 έγγραφο της ΚΑΜΠΑΣ ΑΟΒΕΚΤΕ προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης (αρ. πρωτ. 2155/15-4-99 Δήμου Παλλήνης-εισερχόμενο καθώς και τις δυο (2) από 2-7-2012 και 28-9-2012 Τεχνικές Εκθέσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης).

Η απομείωση της ήδη ελλειμματικής ιδιοκτησίας της REDS Α.Ε. με την πράξη εφαρμογής επί πλέον κατά τμήμα εμβαδού 3.423,30 τ.μ. για την οποία θα αποζημιωνόταν από το Δήμο έγινε «κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων» και χρονικά μεταγενέστερα σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. πρωτ: 4793/4-10-2000 και 706/8-11-2000 επιστολές μεταξύ του Δημάρχου Παλλήνης και της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. αντίστοιχα.

Επομένως, η έκταση, των Ο.Τ. 9 και 4 όπου κατασκευάσθηκαν από τον ΟΣΚ τα Σχολεία και το αθλητικό Κέντρο ελήφθη ήδη από τον Απρίλιο 1999 αδιαμφισβήτητα εκ της υποχρεωτικής εισφοράς σε γη που ελαμβάνετο και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ουδεμία δε σύγχυση μπορεί να δημιουργηθεί ή να υπάρχει ως προς το εάν αφορούν την απαλλοτριωθείσα έκταση είτε ΑΡΧΙΚΑ (κατά τη σύνταξη της πολεοδομικής μελέτης) είτε ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ (κατά τη σύνταξη της Πράξης Εφαρμογής).

Ειδικότερα η προς αποζημίωση έκταση των 8.841,98 τ.μ. κατά μεν τα 5.418,68 τ.μ. προέκυψε εκ της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης κατά δε τα 3.423,30 τ.μ. στο στάδιο της σύνταξης της πράξης εφαρμογής σε υλοποίηση της αλληλογραφίας-συμφωνίας του τότε Δημάρχου με την ΚΑΜΠΑΣ ΑΟΒΕΚΤΕ (υπ’ αριθμ. πρωτ: 4793/4-10-2000 και 706/8-11-2000 επιστολές Δημάρχου Παλλήνης και ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. αντίστοιχα) γι αποκατάσταση τρίτων κατά τα ανωτέρω και βάσει της οποίας οι μεν ιδιοκτήτες του Ο.Τ.» 3 (Κ.Χ- Δασική έκταση) των οποίων οι ιδιοκτησίες είχαν μειωμένη αξία, αντί να αποζημιωθούν με ίσης αξίας χρηματική αποζημίωση έλαβαν πλήρους αξίας οικόπεδα με αφαίρεση επί πλέον έκτασης από την ΚΑΜΠΑΣ AOBEKTE-REDS Α.Ε. κατά 3.423,30 τ.μ. κατά το στάδιο πράξης εφαρμογής.

Εκ της όλης ως άνω διαδικασίας αβίαστα συνάγεται ότι όλοι ήσαν ωφελημένοι επί ζημία του Δήμου ο οποίος ελάμβανε ως Κ.Χ. τη δασική έκταση στο Ο.Τ. 3 με όλους τους σχετικούς περιορισμούς, οι δε ιδιοκτήτες τους, αντί χρηματικής αποζημίωσης ίσης με τη μειωμένη αξία των ιδιοκτησιών τους, αποκαταστάθηκαν σε οικόπεδα πλήρους αξίας τα οποία όμως ο Δήμος θα αποζημίωνε στην ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε, είτε με αντίστοιχη έκταση με την παραχωρούμενη κατά την πολεοδόμηση άλλου ακινήτου της με χρήση όμως εμπορικού κέντρου και ως εκ τούτου μεγαλύτερης εμπορικής αξίας από την παραχωρούμενη, είτε με χρηματική αποζημίωση υπολογιζόμενη στο ύψος της εμπορικής αξίας της έκτασης που αυτή παραχωρούσε οικειοθελώς για την αποκατάσταση των δασικών ιδιοκτησιών.

Το έγγραφο αυτό, πέραν της απόδειξης της ύπαρξης συμφωνίας του τότε Δημάρχου Παλλήνης με την ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε., (κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ), δεν αποδεικνύει καμία άλλη απολύτως επίσημη και έγκυρη συμφωνία μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ με την ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. αφού ο Δήμος Παλλήνης θα μπορούσε να έχει προέλθει σε οποιαδήποτε νόμιμη συμφωνία επί του θέματος μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπό πλήρη δημοσιότητα και με όρους που θα διασφάλιζαν τα συμφέροντά του τα οποία βέβαια δεν ήταν να παίρνει ο Δήμος τις χαρακτηρισμένες από το 1999 στο Π.Δ/γμα ως Κ.Χ. Δασικές εκτάσεις μειωμένης αξίας και αντί να αποζημιώνει τους ιδιοκτήτες τους με την πραγματική μειωμένη αξία των ιδιοκτησιών τους, να τους αποκαθιστά με οικόπεδα πλήρους αξίας της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. για τα οποία όφειλε πλέον να καταβάλει σε αυτήν πλήρη αποζημίωση βάσει της κανονικής αξίας όπως και έγινε.

Από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 706/2000 έγγραφο της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. που απευθύνεται αποκλειστικά στον τότε Δήμαρχο αποδεικνύεται πέραν κάθε αμφιβολίας ότι η όλη διαδικασία αποκατάστασης τρίτων σε ιδιοκτησία της ΚΑΜΓ1ΑΣ Α.Ε.- REDS Α.Ε. έγινε βάσει της άνω συμφωνίας του τότε δημάρχου και όχι του Δήμου Παλλήνης, η οποία όμως οδήγησε σε τεράστια ζημία τον Δήμο ο οποίος υποχρεώθηκε να καταβάλει για τα 3.423,20 τ.μ. που αφαιρέθηκαν επί πλέον της αρχικής ρυμοτόμησης και «κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων» από την ιδιοκτησία της ΚΑΜΠΑΣ A.E-(REDS Α.Ε.) ποσό (3.423,30X450 Ευρώ ανά τ.μ.) =1.540.425,00 Ευρώ ενώ οι ιδιοκτησίες που αντικαθίσταντο (Κ.Χ- δασικές εντός του Ο.Τ. 3) είχαν πολύ μειωμένη αξία λόγω της ιδιότητας τους αυτής η οποία και σε κάθε περίπτωση δε θα υπερέβαινε το ποσό των 10 Ευρώ ανά τ.μ. οπότε η αποζημίωση που θα τους κατεβάλετο θα ανήρχετο στο ποσό των (3.423,30 τ.μ. Χ 10 ευρώ ανά τ.μ.)=34.233,00 €.

Ο πρώην Δήμαρχος Παλλήνης κ. Σπυρ. Κωνσταντάς, σε τοποθέτησή του ως Δημοτικός Σύμβουλος, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 17-12-2013 (σελίδα 101 των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της συνεδρίασης) αναφερόμενος σε άλλο, αλλά ιδίου αντικειμένου θέμα, ανέφερε μεταξύ άλλων, επί λέξει:

«…. Εκεί λοιπόν εάν χαρακτηρισθεί δασικό, πετυχαίνουμε να έχουμε μια περιοχή την οποία ο ιδιοκτήτης, ας είναι ιδιωτική, δεν μπορεί να την κάνει τίποτα, δεν μπορεί να τη χτίσει, μπορεί να’ναι δικιά του. Και μάλιστα εκεί σε κάποια στιγμή μπορεί να αποκατασταθεί ο ιδιοκτήτης διότι ο 1337 λέει ξεκάθαρα ότι αποκαθίσταται σε ίσης αξίας γη. Εάν σκεφθείτε ότι όταν αποπειράθηκαν να πουλήσουν το λόφο Λεβίδη 77 στρέμματα, τον αποτίμησαν στις 18.000 €, 18000 € 77 στρέμματα, επειδή είχαμε βεβαίως πετύχει να έχει χαρακτηρισθεί δασικό, 18.000 Ευρώ 77 στρέμματα…… (ίδετε στα πρακτικά σχετική αναφορά και ανάλυση του κ. Σπυρ. Κωνσταντά στη συνεδρίαση της 17-12-13 του Δήμου Παλλήνης).

Εκ της άνω τοποθετήσεως του κ. Σπυρ. Κωνσταντά αποδεικνύεται ότι ούτος είχε πλήρη γνώση του γεγονότος ότι οι ιδιοκτησίες δασικού χαρακτήρα στο Ο.Τ 3 δεν μπορούσαν να αποκατασταθούν με οικόπεδα πλήρους αξίας για τα οποία ο Δήμος υποχρεώθηκε τελικά να καταβάλλει στη REDS Α.Ε., ποσό χρηματικής αποζημίωσης 450 € /τ.μ.

Δ) Η είσπραξη του σχετικού ποσού αποζημίωσης της REDS Α.Ε έγινε με κατάσχεση εις χείρας τρίτου από τον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Παλλήνης στην Εθνική Τράπεζα στις 25-1-2016, μετά την τελεσιδικία της σχετικής αποφάσεως επί της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής.

Με την ως άνω εξόφληση της αποζημιώσεως επήλθε ως γεγονός η ζημία του Δήμου όπως αυτή δημιουργήθηκε και προέκυψε σύμφωνα με το άνω αναφερθέν ιστορικό της υπόθεσης (ίδετε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 29987/28-7-17 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης μετά του συν/νου κατασχετηρίου εγγράφου).

Κατόπιν των ανωτέρω

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να αξιολογηθούν ως προς την τυχόν στοιχειοθέτηση ποινικών αδικημάτων όλες οι αναφερόμενες πράξεις και παραλείψεις όλων όσων διαχειρίσθηκαν την άνω υπόθεση.

Γέρακας 28/7/2017

Μετά τιμής

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Αθανάσιος Ζούτσος

Συνυποβάλλω με την παρούσα:

1. ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 26/25-1 -1999) για έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Π.Ε. 6 «Κάντζα».

2. Έγγραφο της Ν.Α.Α.Α-Δ/νση Χωροταξίας-Περιβάλλοντος με αρ. πρωτ: 10815/1900/24-7-2001 (Κύρωση υπ ΄άριθμ. 1/2001 Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας 6 « Κάντζα»)

3. Πίνακες Πράξης Εφαρμογής (Μάιος 2001)

3α) Πέντε Χάρτες (5) – Σχεδιαγράμματα της ΠΕ-6 Κάντζα & 1 φωτογραφία από Google

4. Το με αρ. πρωτ: 228/15-6-2017, Έγγραφο Δασαρχείου Πεντέλης

4Α) Η Από 2-7-2012 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης.

4Β) Η από 28-9-2012 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης

5. Από 15-4-1999 Επιστολή της Εταιρείας Καμπάς Α.Ε Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης

6. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 706/8-11-2000 επιστολή της Εταιρείας Καμπάς Α.Ε προς τον τότε Δήμαρχο Παλλήνης κ. Κωνσταντά

7. Το υπ’ αρ. πρωτ: Δ.Τ.Ε./Β/21045/787/Ιουνίου 2005 Έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ προς Ν. Α. Ανατολικής Αττικής- Δ/νση Πολεοδομίας

8. Η Υπ’ Αρ. Πρωτ: 6646/20-7-2005 βεβαίωση πρώην Δήμου Παλλήνης.

9. Η υπ΄αρ. εισερχ. Πρωτ:9957/23-11-2006, Αίτηση Reds προς τον πρώην Δήμο Παλλήνης.

10. Πρακτικά 27ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δ.Σ. πρώην Δήμου Παλλήνης (αρ. από. 249/2008).

11. Απόφαση 48/2010 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

12. Απόφαση 6458/2011 Εφετείου Αθηνών- Τμήμα 2°.

13. Η υπ’ αρ. 12303/2012 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

14. Αίτηση Ανακοπής Δ. Παλλήνης κατά υπ’ αρ. 12303/2012 Διαταγής Πληρωμής και της εταιρείας Reds ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

15. Κατάθεση Πρόσθετων Λόγων Ανακοπής του Δ. Παλλήνης κατά της εταιρείας Reds ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

16. Υπ’ αριθμ. 1474/2013 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

17. Αίτηση Αναστολής του Δ. Παλλήνης κατά υπ’ αρ. 12303/2012 Διαταγής Πληρωμής και της εταιρείας Reds

18. Υπ’ αριθμ. 3578/2012 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

19. Έφεση Εταιρείας Reds κατά Δ. Παλλήνης και υπ’ αριθμ. 1474/2013 απόφασης Μ.Π.Α.

20. Υπ’ αριθμ. 7002/2014 Απόφαση Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

21. Αίτηση Αναίρεσης Δ. Παλλήνης κατά της υπ’ αριθμ. 7002/2014 Απόφασης Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

22. Απόφαση 498/2017 Δικαστηρίου Άρειου Πάγου (Α1 ‘Πολιτικό Τμήμα).

23. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 29987/28-7-17 Βεβαίωση Οικονομική Υπηρεσίας Δ. Παλλήνης.

24. Η υπ’ αριθμ. 167/2012 Απόφαση Δ.Σ. Παλλήνης και το υπ ΄αριθμ. 22139/18-7-2012 Διαβιβαστικό προς Περιφέρεια Αττικής.

25. Διαβιβαστικό Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αττικής προς Υπουργείο Περιβάλλοντος (Αρ. Πρωτ: OΙΚ. 118/21 -1 -2013) του Πρακτικού 4/17-1 -2013 ΚΕΣΥΠΟΘΑ.

25Α) Η υπ΄ άριθμ. πρωτ: 141543, 137443 και 145766/19-10-2012 Εισήγηση της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής προς ΣΥΠΟΘΑ.

26. Γνωμοδότηση 316/2013 Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα).

27. Έγγραφο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος προς ΚΕΣΥΠΟΘΑ (αρ. πρωτ: 2757/18-10-13).

28. Θετική Εισήγηση ΥΠΕΚΑ προς ΚΕΣΥΠΟΘΑ (5/22-1-2014).

29. Αρνητική Εισήγηση ΥΠΕΚΑ προς ΚΕΣΥΠΟΘΑ (45/3-9-2014).

30. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1452/1-10-14 Έγγραφο Υπουργού ΠΕΚΑ προς Δ/νση Πολ/κού Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ

31. Η υπ. αριθμ. πρωτ. αίτηση 29252/13-9-2013δ. Παλλήνης προς Υπουργό ΠΕΚΑ.

32. Η από 5/2/2014 προσφυγή – Αίτηση Δ. Παλλήνης προς Τριμελές Διοικητικό Αθηνών.

33. Πρόσθετη Παρέμβαση Εταιρείας Reds κατά Δ. Παλλήνης στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (αρ. εισερχ. Πρωτ:34947/2-10-14).

34. Διαβίβαση Απόψεων επί της προσφυγής Δ. Παλλήνης από τη Δ/νση Πολ/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ προς Γραφείο Νομικού Συμβούλου ΥΠΕΚΑ (Αρ. Πρωτ: 35590/24-9-2014).

35. Η υπ. αριθμ. 2186/2015 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 5° Τριμελές).

36. Αίτηση Αναίρεσης Δ. Παλλήνης ενώπιον ΣτΕ κατά της 2186/2015 Απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

37. Πρακτικά 24ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης (17/12/2013).