Δρομολογήθηκε στο Δήμο Παιανίας ο εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης με 5 σταθμούς αντλιοστασίων

Σε φάση υλοποίησης προχωρά ένα ακόμη μεγάλο έργο του Δήμου Παιανίας, προϋπολογισμού 2.914.000 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.  

Πρόκειται για το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Παιανίας» το οποίο περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία:

 • Πέντε τοπικούς σταθμούς Αντλιοστασίων (ΤΣΕ) που αποτελούνται από ελεγκτές τύπου RTU για την λειτουργία, καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων, τους μετρητές στάθμης, μετρητές πίεσης, μετρητές παροχής και του παρελκόμενου εξοπλισμού σύνδεσης.
 • Τρεις τοπικούς σταθμούς δεξαμενών (ΤΣΔ) που αποτελούνται από ελεγκτές παρακολούθησης, καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων, τους μετρητές στάθμης, μετρητές παροχής, τους φλοτεροδιακόπτες στάθμης και του παρελκόμενου εξοπλισμού σύνδεσης.
 • Δώδεκα τοπικούς σταθμούς μέτρησης πίεσης (ΤΣΕΠ) που αποτελούνται από ελεγκτές καταγραφής με μετάδοση δεδομένων, τους μετρητές πίεσης και του παρελκόμενου εξοπλισμού σύνδεσης.
 • Υπηρεσίες δημιουργίας απομονωμένων υδρευτικών ζωνών των δικτύων ύδρευσης των περιοχών Παιανίας και Γλυκών Νερών.
 • τριών σταθμών μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου ασύρματου συστήματος αυτόματης τηλεμετρικής καταμέτρησης υδρομετρητών (A.M.R.) που απαρτίζεται από:
 • Επτά χιλιάδες (7.000) υδρομετρητές ½’’, DN15, με διάταξη επικοινωνίας και καταγραφικό τιμών.
 • Πενήντα (50) υδρομετρητές 2’’, DN50, με διάταξη επικοινωνίας και καταγραφικό τιμών.
 • Σύστημα ασύρματου δικτύου αποτελούμενο από μονάδες επικοινωνίας (gateways), κεραίες, ιστούς, κλπ. για την ασύρματη μεταφορά των δεδομένων των υδρομετρητών στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου.
 • Ειδικό λογισμικό διαχείρισης επικοινωνίας (networkserver).
 • Ειδικό λογισμικό επεξεργασίας και εξαγωγής δεδομένων (applicationserver) και μεταφοράς δεδομενών του λογισμικού χρέωσης.
 • Την Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση των ανωτέρω Εφαρμογών και Θέση σε Λειτουργία του Συστήματος.
 • Φορητού εξοπλισμού για τις ανάγκες εντοπισμού αφανών διαρροών που περιλαμβάνει φορητούς καταγραφείς θορύβου (noiseloggers), φορητή συσκευή εντοπισμού διαρροής, φορητό ηλεκτρονικό ακουστικό ανιχνευτή διαρροών (Γαιόφωνο), φορητή ράβδο ακρόασης, φορητό σύστημα ακουστικής ανίχνευσης διαρροής σε γραμμή εξυπηρέτησης (serviceline), συσκευή ανίχνευσης σιδηρομαγνητικών αντικειμένων, φορητό μετρητής παροχής και φορητό μετρητή ενέργειας.
 • Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την εκτίμηση πρόγνωσης της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.  Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια ενός Φορητού Σταθμού Ελέγχου και Προγραμματισμού (ΦΣΕ) με υπολογιστή τύπου laptop, που θα περικλείει όλες τις εγκαταστάσεις και τα υποσυστήματα, με στόχο την λειτουργία των εγκαταστάσεων και από δεύτερη επιστασία παράλληλα αυτής του ΚΣΕ.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης του συνολικού συστήματος ύδρευσης του Δήμου Παιανίας αντιμετωπίζουν δραστικά το πρόβλημα τροφοδοσίας του πόσιμου νερού στο Δήμο και εξασφαλίζουν επαρκή και αδιάλειπτη παροχή πόσιμου νερού στους καταναλωτές μέσω της προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού.

«Με την ολοκλήρωση του έργου θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους κατοίκους επιτυγχάνοντας παράλληλα μείωση του κόστους διαχείρισης. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός πως σε πραγματικό χρόνο θα μπορούμε να ελέγχουμε το δίκτυό μας παρεμβαίνοντας εγκαίρως και αποτελεσματικά» δήλωσε ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης χαρακτηρίζοντάς το «έργο κοινωνικής δικαιοσύνης».