Με υποστήριξη του Δήμου Παλλήνης: επιδοτούμενη κατάρτιση για άνεργους έως 29 ετών

Το δικαίωμα των νέων ανθρώπων στην εργασία αναλαμβάνει να υποστηρίξει με στοχευμένη παρέμβασή της, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Παλλήνης.   

Συγκεκριμένα: μέσω του Γραφείου Προώθησης στην Απασχόληση και σε συνεργασία με το Δίκτυο Εκπαιδευτικών Οργανισμών Voucher, καλεί τους άνεργους νέους καθώς και τους επιχειρηματίες του Δήμου Παλλήνης, να συμμετέχουν στην δράση υπό τον τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών» η οποία,  πρόσφατα δρομολογήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας.

Στους άνεργους που σε πρώτο στάδιο θα εκπαιδευθούν θα δοθεί επίδομα κατάρτισης 400 € και σε δεύτερο επίπεδο, όταν και θα τοποθετηθούν για διάστημα πέντε μηνών σε επιχείρηση ιδιωτικού τομέα, συνολική αμοιβή από 2.000 € ως και 2.300 €

Ειδικότερα και με βάση τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα:

Στόχος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της τοπικής οικονομίας.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Η Δράση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για.

Συγκεκριμένα:

 • Κατάρτιση 80 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες, σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring).
 • Απασχόληση / Εργασιακή εμπειρία 5 μηνών

Ωφελούμενοι είναι:

 • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών,
 • Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών

Η Δράση παρέχει:

Στην επιχείρηση:

 • Απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού, για διάστημα 5 μηνών χωρίς κανένα κόστος
 • Αμοιβή και ασφάλιση προσωπικού από την δράση
 • Χωρίς κανένα περιορισμό για συμμετοχή επιχειρήσεων οι οποίες επιδοτούνται από άλλα προγράμματα
 • Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που μετά την πάροδο των 5 μηνών, επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση εργασίας με ωφελούμενο από τη δράση
 • Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς

Στον Άνεργο/η:

 • Σύγχρονη κατάρτιση 80 ωρών, σύμφωνα με επιλογή του/της και σε συνάφεια με επαγγελματικές προτιμήσεις
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 400,00 € για την κατάρτιση
 • Απασχόληση σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα διάρκειας 5 μηνών
 • Αμοιβή 2.300,00 € για το διάστημα απασχόλησης (για απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ)
 • Αμοιβή 2.000,00 € για το διάστημα απασχόλησης (για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη
 • Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κ.λπ. για όλη τη διάρκεια της απασχόλησης.
 • Δυνατότητα σύμβασης εργασίας μετά την περίοδο απασχόλησης, με μερική επιδότηση.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Απριλίου έως 22 Μαΐου 2013

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: Δήμος Παλλήνης, τηλ.210-6604658 και -638, και στο τηλ. 801 11 25800