Ορίστηκαν οι 5 Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Παλλήνης. Τρεις παρέμειναν, 2 οι νεοεισελθόντες & 5 οι ..«εντεταλμένοι»

Με απόφαση του Δημάρχου Παλλήνης κ. Αθ. Ζούτσου ορίστηκαν οι πέντε Αντιδήμαρχοι από το σύνολο των έξη που σύμφωνα με το νόμο αντιστοιχούν στο Δήμο Παλλήνης. Η θητεία τους λήγει με την ολοκλήρωση της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου -Αύγουστος 2014- εκτός κι αν, «άλλως πως», εξελισσομένου του χρόνου επιλέξει «με αιτιολογημένη απόφαση» ο Δήμαρχος. Η πλήρωση της έκτης θέσης Αντιδημάρχου θα εκκρεμεί μέχρι της δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. της Απογραφής Πληθυσμού από τα αποτελέσματα της οποίας, άλλωστε, ο Δήμος Παλλήνης έχει τη δυνατότητα ορισμού 6 Αντιδημάρχων.

Από τους πέντε ορισθέντες Αντιδημάρχους, οι δύο είναι «νεοεισερχόμενοι», συγκεκριμένα ο κ. Στ. Δρούγκας και ο κ. Δημ. Καρκούλιας –ο πρώτος θήτευσε ως Αντιδήμαρχος και στον πρ. Δήμο Γέρακα- ο κ. Φώτης Αβαρκιώτης ασκεί καθήκοντα Αντιδημάρχου από τον περασμένο Αύγουστο σε αντικατάσταση του Γιάννη Λεστάκη και τέλος, η κ. Ειρήνη Κουνενάκη και ο κ. Γρηγόρης Καραγιάννης, οι οποίοι ανέλαβαν καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2011 και με βάση την απόφαση του Δημάρχου παραμένουν στις θέσεις τους.

Με άλλη απόφαση του κ. Α. Ζούτσου πέντε Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας, αναλαμβάνουν καθήκοντα συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων με προοπτική να υποστηριχθεί ακόμη περισσότερο η ανάπτυξη και η αποτελεσματικότητα του παραγόμενου έργου. Πρόκειται για τους κ.κ. Δημήτρη Καρρά, Ανδρέα Μαντζώρο, Άγγελο Λιακόπουλο, Ιωάννη Δημόπουλο και την κ. Καλλιόπη Ζινέλη.

Φώτης Αβαρκιώτης, έμμισθος Αντιδήμαρχος με κύρια ευθύνη

τη «διαχείριση» της δημοτικής ενότητας Παλλήνης

Ειδικότερα, αναλαμβάνει τις εξής ευθύνες:

Στο σύνολο του Δήμου Παλλήνης, την εποπτεία Υπηρεσιών Καθαριότητας, Υπηρεσιών Δημοτικού Φωτισμού και Πολιτικής Προστασίας καθώς και την έκδοση αδειών πολιτικών γάμων και την τέλεσή τους.

Ειδικότερα, στη δημοτική ενότητα Παλλήνης ο κ. Φ. Αβαρκιώτης θα έχει τις αρμοδιότητες:

Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Παλλήνης, την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που υλοποιούνται, την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Παλλήνης.

Ακόμη: η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Παλλήνης, η συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Παλλήνης για την επίλυση των προβλημάτων της Παλλήνης, ο συντονισμός θεμάτων που αφορούν στο Σχέδιο Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης και η εποπτεία των υπηρεσιών συντήρησης οδοστρωμάτων και δημοτικών εγκαταστάσεων για τις Δημοτικές Ενότητες Παλλήνης και Ανθούσας.

Σταύρος Δρούγκας, έμμισθος Αντιδήμαρχος με ευθύνη τις υπηρεσίες

ύδρευσης, αποχέτευσης, ανακύκλωσης και φροντίδας αδέσποτων ζώων

Συγκεκριμένα: θα έχει την εποπτεία των Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, το σχεδιασμός και την εποπτεία προγραμμάτων ανακύκλωσης, τον σχεδιασμό και την εποπτεία προγραμμάτων φροντίδας αδέσποτων ζώων, την εποπτεία των Δημοτικών Κοιμητηρίων, την έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και την τέλεσή τους.

Γρηγόριος Καραγιάννης, άμισθος Αντιδήμαρχος με ευθύνη το Σχέδιο Πόλης,

τα θέματα συγκοινωνίας και την εξέλιξη των έργων στην Ανθούσα

Ειδικότερα θα έχει την ευθύνη του συντονισμού θεμάτων Συγκοινωνίας καθώς και θεμάτων που αφορούν στο Σχέδιο Πόλης όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Παλλήνης. Επίσης, θα έχει την εποπτεία των τεχνικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών δόμησης του Δήμου Παλλήνης και τέλος την έκδοση αδειών πολιτικών γάμων και την τέλεσή τους.

Σε ότι αφορά τις εκχωρούμενες αρμοδιότητες στον κ. Γρηγ. Καραγιάννη για τη δημοτική ενότητα Ανθούσας:

Αναλαμβάνει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Ανθούσας, την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Ανθούσα ενώ θα έχει την ευθύνη και μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Ανθούσας.

Τέλος, του εκχωρείται το δικαίωμα υπογραφής με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ανθούσας και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας προωθεί την επίλυση των προβλημάτων της συγκεκριμένης δημοτικής ενότητας.

Δημήτριος Καρκούλιας, έμμισθος Αντιδήμαρχος με ευθύνη

την εκπαίδευση, τη σχολική στέγη και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει να διαχειριστεί τις εξής αρμοδιότητες: θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την εποπτεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θεμάτων Σχολικής Στέγης και τέλος την έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και την τέλεσή τους.

Ειρήνη Κουνενάκη, άμισθη Αντιδήμαρχος με κύρια ευθύνη

την κοινωνική πολιτική, τον εθελοντισμό και την Δια Βίου Μάθηση

Ειδικότερα θα έχει την ευθύνη λειτουργίας και περαιτέρω ανάπτυξης της Κοινωνικής Υπηρεσίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης στο Δήμο Παλλήνης, την Δια βίου Μάθηση, την Ανάπτυξη Εθελοντισμού και Εθελοντικών Δράσεων και τέλος την έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και την τέλεσή τους.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Δήμου Παλλήνης, στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες του, ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Φώτη Αβαρκιώτη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Ειρήνη Κουνενάκη, ενώ, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γρηγ. Καραγιάννη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημ. Καρκούλιας.

Τέλος, όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αβαρκιώτης Φώτης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δρούγκα Σταύρο.

Πέντε Δημοτικοί Σύμβουλοι εντεταλμένοι

σε συγκεκριμένες δράσεις

Με άλλη απόφαση του Δημάρχου κ. Αθ. Ζούτσου ανατίθεται η εποπτεία και ο συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων χωρίς αμοιβή σε πέντε Δημοτικούς Συμβούλους.

Συγκεκριμένα:

Στον κ. Καρρά Δημήτριο ανατίθεται ο συντονισμός και η εποπτεία των δράσεων Επικοινωνίας και του Γραφείου Τύπου του Δήμου Παλλήνης.

Στον κ. Μαντζώρο Ανδρέα η εποπτεία των Υπηρεσιών Πρασίνου καθώς και η Εποπτεία των Υπηρεσιών Συντήρησης Οδοστρωμάτων και Δημοτικών Εγκαταστάσεων για τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα.

Στον κ. Λιακόπουλο Άγγελο η εποπτεία της Δημοτικής Αστυνομίας και η εποπτεία της Υπηρεσίας Αλλοδαπών

Στην κα. Ζινέλη Καλλιόπη ανατίθεται ο συντονισμός και η εποπτεία των δράσεων προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και των δράσεων Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Στον κ. Δημόπουλο Ιωάννη ο συντονισμός και η εποπτεία των δράσεων Εξυπηρέτησης του Δημότη.