Ανοιχτές οι τράπεζες αλλά χωρίς τη δυνατότητα συναλλαγών 1η και 7η Μαΐου

Ανοιχτές θα παραμείνουν οι τράπεζες την Πρωτομαγιά, λόγω της μεταφοράς της αργίας για την Τρίτη, 7 Μαΐου 2013, χωρίς ωστόσο οι πελάτες τους να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ορισμένες συναλλαγές.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), η 1η Μαΐου 2013 είναι ημέρα ειδικής αργίας για τις διατραπεζικές συναλλαγές και δεν θα λειτουργεί το πανευρωπαϊκό διατραπεζικό σύστημα πληρωμών TARGET2.

Επιπλέον, η Τρίτη 7 Μαΐου είναι ειδική αργία των ελληνικών τραπεζικών συστημάτων, γεγονός που δεν επιτρέπει την καταχώριση διατραπεζικών εντολών μεταφοράς και πληρωμών.

Συγκεκριμένα:

Την 1η Μαΐου 2013 τα καταστήματα των Τραπεζών θα παραμείνουν μεν ανοιχτά, καθόσον η ημέρα αυτή είναι εργάσιμη για το προσωπικό, ωστόσο, θα παρέχουν περιορισμένη εξυπηρέτηση στο συναλλακτικό κοινό, δεδομένου ότι η μη λειτουργία του Συστήματος TARGET2 δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση ορισμένων ηλεκτρονικών διατραπεζικών συναλλαγών.

Την 7η Μαΐου 2013 τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά. Ως εκ τούτου, από τις 3 Μαΐου έως και τις 7 Μαΐου, οι συναλλαγές θα καταχωρούνται με ημερομηνία κινήσεως την 8/5/2013.

Ποιους αφορά

Η διατραπεζική αργία συναλλαγών ισχύει για την Τράπεζα της Ελλάδος, το Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε., την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., την εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε., καθώς και τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

  1. Πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων.
  2. Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.
  3. Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, ιδρύματα πληρωμών και εταιρείες πρακτορείας απαιτήσεων.
  4. Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Ληξπρόθεσμες υποχρεώσεις

Κατά την ημέρα ειδικής αργίας, όλες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που απορρέουν από υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ των ανωτέρω αναφερομένων φορέων και της πελατείας τους, καθώς και τις λοιπές εν γένει ληξιπρόθεσμες, την ίδια ημέρα, υποχρεώσεις της πελατείας αυτών προς οποιονδήποτε τρίτο, εκπληρώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Πέμπτη, 2 Μαΐου, οπότε και αρχίζουν οι συνέπειες της τυχόν μη εκπλήρωσης.

Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στα πιστωτικά ιδρύματα την ημέρα της ειδικής αργίας θα καταχωρηθούν στα συστήματά τους με ημερομηνία της επόμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή 2 Μαΐου.

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους, δανείων και τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου θα εκπληρώνονται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους αυτών την προηγούμενη ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την 30η Απριλίου ή την 2α Μαΐου.

Αντίστοιχα, από τις 3 Μαΐου έως και τις 7 Μαΐου, οι συναλλαγές θα καταχωρούνται με ημερομηνία κινήσεως την 8/5/2013.

Τέλος, στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται απευθείας με τράπεζες για την αποστολή αρχείων χρεώσεων μέσω πάγιων εντολών και αρχείων πιστώσεων μισθοδοσίας, συστήνεται να επικοινωνήσουν με την τράπεζα συνεργασίας τους για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.