Πρόστιμα σε πέντε ασφαλιστικές εταιρίες για αυθαίρετες αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων

Πρόστιμα συνολικού ύψους 850.000 € σε 5 ασφαλιστικές εταιρείες, επέβαλε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή κατόπιν έρευνας και κατ’ εφαρμογή της νοµοθεσίας για την «προστασία των καταναλωτών».

Οι πέντε ασφαλιστικές εταιρείες κάνοντας χρήση καταχρηστικών όρων συναλλαγών προέβησαν σε αυθαίρετες αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις νοσοκομειακής κάλυψης και αρνούνταν την καταβολή Φ.Π.Α. επί των εξόδων νοσηλείας των καταναλωτών.

Από την έρευνα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή προέκυψε ότι, οι εν λόγω εταιρείες προέβησαν σε αυθαίρετες αυξήσεις των ασφαλίστρων τους, που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτανε το ποσοστό του 32,71% σε συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης, δίχως όμως να εξαρτούν τις αυξήσεις αυτές από ειδικά, καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα για τον καταναλωτή κριτήρια, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Στον υπολογισμό του ύψους των προστίμων ελήφθησαν υπόψη οι ενέργειες που ανέλαβαν ορισμένες από τις ελεγχόμενες εταιρείες προς την κατεύθυνση αποσαφήνισης των ανωτέρω όρων.
Επιπλέον, σε μία εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο, λόγω άρνησης καταβολής του Φ.Π.Α. επί των εξόδων νοσηλείας των καταναλωτών, αν και στα συμβόλαια αυτής δεν εξαιρούνταν ρητά η μη καταβολή Φ.Π.Α.
Ειδικότερα, οι εταιρείες σε βάρος των οποίων επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις είναι οι ακόλουθες:

1. ΑΛΛΙΑΝΖ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
Αυθαίρετες αυξήσεις ασφαλίστρων σε συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης (άρθρο 2, παρ.6 και 7, εδ. ε και ια του Ν. 2251/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 200.000 €
Άρνηση καταβολής του Φ.Π.Α επί των εξόδων νοσηλείας των καταναλωτών (άρθρο 8 του Ν. 2251/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 100.000 €

2. Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων η Εθνική
Αυθαίρετες αυξήσεις ασφαλίστρων σε συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης (άρθρο 2, παρ.6 και 7, εδ. ε και ια του Ν. 2251/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 200.000 €

3. Interamerican Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής Α.Ε.
Αυθαίρετες αυξήσεις ασφαλίστρων σε συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης (άρθρο 2, παρ.6 και 7, εδ. ε και ια του Ν. 2251/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 200.000 €

4. Metlife Alico Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής
Αυθαίρετες αυξήσεις ασφαλίστρων συμβάσεις νοσοκομειακής περίθαλψης (άρθρο 2, παρ.6 και 7, εδ. ε και ια του Ν. 2251/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 100.000 €

5. Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ
Αυθαίρετες αυξήσεις ασφαλίστρων σε συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης (άρθρο 2, παρ.6 και 7, εδ. ε και ια του Ν. 2251/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 50.000 €