Κατατέθηκε στη Βουλή το Ν/Σ του υπουργείου Ανάπτυξης για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα διευκολύνσεων δανειοληπτών και τροποποιήσεις του ν.3869/2010».

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε χθες, μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων του υπουργείου με τους ενδιαφερόμενους φορείς (ενώσεις καταναλωτών, εκπροσώπους τραπεζών κλπ.) και πρόκειται να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου πρόκειται “για μια ρηξικέλευθη ρύθμιση, αφού είναι η πρώτη φορά που η πολιτεία παρεμβαίνει προστατευτικά σε ιδιωτικές συμβάσεις μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και δανειοληπτών, η οποία ήταν επιβεβλημένη λόγω της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας και του κινδύνου τον οποίο διέρχεται η κοινωνική συνοχή της χώρας.”

Οι νέες ρυθμίσεις θεσπίζουν πρόγραμμα διευκόλυνσης δανειοληπτών, το οποίο προβλέπει 48μηνη περίοδο αποπληρωμής εκκρεμών οφειλών με ειδικά ρυθμισμένες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πληρούνται τα απαιτούμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Οι δόσεις δεν θα ξεπερνούν το 30% του εισοδήματος του δανειολήπτη, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα αναπροσαρμογής τους αναλόγως με ενδεχόμενη μεταβολή του εισοδήματος κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος.

Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα διευκόλυνσης έχουν:

  1. μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
  2. όσοι έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας (η δραστηριότητά τους παρέχεται αποκλειστικά σε ένα νομικό πρόσωπο)
  3. άνεργοι με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήματα κλπ) έως 25.000 ευρώ και εφόσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% από 01.01.2010 έως σήμερα, ενώ υπάρχουν και ειδικές προβλέψεις για ανιάτως πάσχοντες, ανάπηρους, τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής είναι:

1. το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην ξεπερνά σε αντικειμενική αξία τις 250.000 ευρώ (300.000 ευρώ για τρίτεκνους, πολύτεκνους και πάσχοντες από βαριά ασθένεια)

2. το σύνολο των καταθέσεων που βρίσκονται στη κατοχή του νοικοκυριού να μην ξεπερνά τις 10.000 ευρώ (15.000 ευρώ για τρίτεκνους, πολύτεκνους και πάσχοντες από βαριά ασθένεια)

3. το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του νοικοκυριού (κεφάλαιο) να μην ξεπερνά τις 150.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι με το παρόν νομοσχέδιο επικαιροποιείται κι εξορθολογίζεται ο ν.3869/2010 («νόμος Κατσέλη»), προκειμένου το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο να γίνει αποτελεσματικότερο και οι σχετικές διεκπεραιώνονται ταχύτερα.

Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις επί του προϊσχύσαντος νόμου συνοψίζονται ως εξής:

  • Βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας με την πρόβλεψη ότι θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 50% + 1 των απαιτήσεων και όχι την πλήρη ομοφωνία (100%) που απαιτούνταν μέχρι σήμερα προκειμένου να επέλθει προδικαστικός συμβιβασμός.
  • Προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης. Η ελάχιστη καταβολή προτείνεται στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.
  • Ορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος στην ελληνική επικράτεια στις περιπτώσεις εκχώρησης απαιτήσεων σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ως αντίκλητος η τράπεζα που παρείχε το δάνειο.
  • Παρέχεται δυνατότητα αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και μετά την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση, προστατεύοντας τον έτσι από καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος του.
  • Καταργείται η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού που προβλέπεται στο άρθρο 7 Ν. 3869/2010.