Νέο έντυπο δήλωσης ΦΠΑ από 1 Απριλίου 2015

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 371/18-03-2015 η ΠΟΛ 1049/2015 με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ 1198/2014 ως προς το χρόνο ισχύος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ.

Το νέο έντυπο ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.4.2015 και εφεξής.

Αναφέρεται στην σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων:

“1. Η παράγραφος 2 της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1198/25.8.2014 τροποποιείται ως εξής:

«Η δήλωση της παραγράφου 1 ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.4.2015 και εφεξής.»

2. Η παράγραφος 3 της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1198/25.8.2014 τροποποιείται ως εξής:
«Οι Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1149/14.7.2011 και ΠΟΛ.1129/3.6.2013 καταργούνται από 1.4.2015».

3. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS» αντικαθίσταται όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, κατόπιν των εξής τροποποιήσεων:

α) Καταργείται η ετήσια φορολογική περίοδος στον κωδικό «006».

β) Προστίθεται νέος κωδικός «312» στον πίνακα Β΄ του εντύπου με λεκτικό «Κύκλος εργασιών ΦΠΑ».”