Με απόφαση της ΑΑΔΕ προστέθηκε ΚΑΔ ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή προστέθηκε νέος ΚΑΔ Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή στην αναθεωρημένη έκδοση «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.).

Ειδικότερα προστέθηκε ο ΚΑΔ «66.22.10.10 Υπηρεσίες ασφαλιστικού διαμεσολαβητή».

Όλη η απόφαση Α 1260/2020

“Θέμα: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 (Β’2149) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)», όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 10 και 11 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), όπως ισχύει.
β) του α’ εδαφίου των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθεμένης Αξίας» (Α’ 248), όπως ισχύει,
γ) του κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
ε) των κεφαλαίων Β’ «Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου» και Γ’ «Άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου» του ν. 4497/2017 (Α’ 171),
στ) του άρθρου 7 «Γραφεία διαμεσολάβησης για την επιστροφή ή την άμεση απαλλαγή από το ΦΠΑ» της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1338/1996 (Β’ 18/1997) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ζ) του μέρους δεύτερου «Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων» και ειδικότερα της υποπερ. 7 της περ. 1 του άρθρου 4, της υποπερ. γ της περ. 3 του άρθρου 19 και του άρθρου 22 του ν. 4583/2018 (Α’ 212),
η) του κεφαλαίου Β’ «Τουρισμός υπαίθρου – Αθλητικός τουρισμός» του ν. 4582/2018 (Α’ 208).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β’ 19/2014), όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 της 17-01-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ ΠΟΛ1133/06-10-2008 (Β’ 2149) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)», όπως ισχύει.

7. Την ανάγκη επικαιροποίησης της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Ο πίνακας της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 2008» της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ ΠΟΛ1133/06-10-2008 (Β’ 2149) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, τροποποιείται ως κάτωθι:

1. Προστίθενται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας: