Δυνατότητα εκποίησης ακινήτων για την εξόφληση χρεών προς το Δημόσιο

akinito
akinito

«Πράσινο άναψε» εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Χ. Θεοχάρη, στην πώληση ακινήτων, για την εξόφληση χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Συγκεκριμένα, φορολογούμενοι που διαθέτουν ακίνητη περιουσία θα μπορούν να εξοφλούν την εφορία με μεταβίβαση σε τρίτο πρόσωπο ακινήτου τους και την εκχώρηση του τιμήματος στο Δημόσιο.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οφειλέτης ο οποίος βρίσκεται σε αδυναμία να καταβάλει φόρο, μπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωμής του φόρου, μερικώς ή ολικώς, με μεταβίβαση «εξ επαχθούς αιτίας» της πλήρους κυριότητας ακινήτου του σε τρίτο και ταυτόχρονη εκχώρηση στο Δημόσιο μέρους ή του συνόλου του χρηματικού τιμήματος.

Στην αίτηση – που θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης – θα δηλώνονται το ύψος του τιμήματος καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου, που πρόκειται να μεταβιβαστεί και του αγοραστή και αυτά που αποδεικνύουν την οικονομική αδυναμία του οφειλέτη να καταβάλει το φόρο.
Θα μπορεί, δε, να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής που θα επέχουν θέση πράξης αποδοχής της αίτησης.
Στο συμβόλαιο μεταβίβασης του ακινήτου θα γίνεται υποχρεωτικά μνεία της εκχώρησης του τιμήματος στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και του αποδεικτικού ή της βεβαίωσης οφειλής, κατά περίπτωση, με τα οποία γίνεται αποδεκτή η εκχώρηση και αποδίδεται το τίμημα στο Δημόσιο.
Με την απόδοση του παρακρατούμενου ποσού, ο φόρος θα εξοφλείται μέχρι του ύψους του τιμήματος.
Σε περίπτωση που υφίστανται και μη φορολογικές οφειλές κατά την απόδοση του τιμήματος πιστώνονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεώσεις από φόρο.