Νομοσχέδιο που εγγυάται τις καταθέσεις των Ευρωπαίων πολιτών έως 100.000 € ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Εγκρίνοντας κατά πλειοψηφία την έκθεση του Γερμανού ευρωβουλευτή της Ομάδας των Σοσιαλιστών, Πέτερ Σάιμον, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τάχθηκε υπέρ ενός συστήματος εγγύησης των καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ, για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Με το νομοσχέδιο θα διασφαλίζεται ότι οι καταθέτες θα λαμβάνουν τα χρήματά τους πολύ πιο γρήγορα, σε περίπτωση αδυναμίας μιας τράπεζας να τους αποζημιώσει η ίδια.

Επίσης, περιλαμβάνεται η υποχρέωση των τραπεζών να τροφοδοτούν τα συστήματα εγγύησης με «πραγματικό χρήμα» και όχι απλώς με εγγυήσεις, ενώ παράλληλα θεσπίζονται για πρώτη φορά κανόνες σε επίπεδο ΕΕ, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, τα κράτη – μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στα συστήματα εγγύησης καταθέσεων, θα δημιουργήσουν εντός δέκα ετών, ένα ταμείο εγγύησης καταθέσεων με πόρους που αντιστοιχούν κατ΄ ελάχιστο όριο στο 0,8% των καλυπτόμενων καταθέσεων του συστήματος.

Οι προθεσμίες εκταμίευσης, σε περίπτωση αφερεγγυότητας, περιορίζονται στις επτά εργάσιμες ημέρες, αντί των 20 που ισχύει σήμερα, ενώ σε περίπτωση που το σύστημα εγγύησης καταθέσεων δεν είναι σε θέση να εκταμιεύσει τις καταθέσεις εντός επτά εργάσιμων, οι καταθέτες θα δικαιούνται «πληρωμή έκτακτης ανάγκης», εντός πέντε ημερών για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους.

Επίσης, τα κράτη-μέλη υποχρεούνται μελλοντικά να προστατεύουν προσωρινά υψηλές καταθέσεις και πέρα από το επίπεδο κάλυψης των 100.000 ευρώ, οι οποίες προκύπτουν από πώληση ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας, διαζύγια κ.λπ.

Ακόμη, επιβάλλεται η παροχή πληροφοριών σχετικά με την εγγύηση των καταθέσεων.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι πόροι του ταμείου εγγύησης καταθέσεων προορίζονται κατά κύριο λόγο για την εκταμίευση σε περίπτωση αφερεγγυότητας και μόνο κατ’ εξαίρεση για σκοπούς προληπτικών μέτρων.