Πρόστιμα σε πέντε εργοληπτικές εταιρείες για συμμετοχή σε καρτέλ

Πρόστιμο ύψους 244.787,4 ευρώ επιβλήθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε πέντε εργοληπτικές εταιρείες για τη συμμετοχή τους σε οριζόντια “καρτελική” σύμπραξη.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφέρει τα εξής:

“Με την υπ’ αριθ. 674/2018 απόφασή της η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α.) που εκδόθηκε κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρ. 25α του ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υπ’ αριθ. 628/2016 απόφαση ΕΑ, μετά από αίτημα υπαγωγής στη διαδικασία αυτή των ως άνω αναφερόμενων εταιριών αποφάσισε ομόφωνα ότι οι εν λόγω εταιρίες έχουν παραβεί τους εθνικούς κανόνες περί ανταγωνισμού του άρθρου 1 του ν. 703/77 (πλέον ν. 3959/2011) με τη συμμετοχή τους σε οριζόντια καρτελική σύμπραξη που συνίστατο στη χειραγώγηση του διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου κατασκευής «5ο Λύκειο Λαμίας (Τμ. Α1 και Β)» το Μάρτιο του 2011.

Ειδικότερα, με βάση το σκεπτικό της απόφασης, πρόκειται για συντονισμό μεταξύ των ως άνω εμπλεκομένων εργοληπτικών επιχειρήσεων σε οργανωμένο πλαίσιο με σκοπό:

α) την καταστολή προσφορών τους (bid suppression) κατά την αρχική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία συντονισμού,

β) τον καθορισμό εκ των προτέρων του αναδόχου σχήματος του έργου, της κοινοπραξίας δηλαδή που θα υπέβαλε την υψηλότερη έκπτωση στο διαγωνισμό,

γ) την υποβολή εικονικών προσφορών ή προσφορών κάλυψης (cover bidding) από τους λοιπούς, πλην του μειοδότη, εμπλεκόμενους,

δ) τον καθορισμό του ύψους των εκπτώσεων που θα προσέφεραν ο προσυμφωνηθείς ανάδοχος και οι λοιποί εμπλεκόμενοι στο διαγωνισμό, ώστε να μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες ο συμφωνηθείς ως μειοδότης να αναδειχθεί ανάδοχος,

ε) την άμεσα συνδεόμενη με την χειραγώγηση του διαγωνισμού και του καθορισμού ποσοστού έκπτωσης, ανταλλαγή μεταξύ ανταγωνιστών ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών σχετικών με την συμμετοχή ή τη μη συμμετοχή εκάστου στον επικείμενο διαγωνισμό και το ύψος της προσφοράς που επρόκειτο να υποβάλει,

στ) την εφαρμογή μηχανισμού «αποζημίωσης» των εταιριών που θα αποσύρονταν από την ουσιαστική διεκδίκηση του διαγωνισμού δίνοντας εικονικές προσφορές.

Ο ανωτέρω συντονισμός επέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, υπό την έννοια ότι το διαγωνισμό δημοπράτησης αναδείχθηκε τελικά ως ανάδοχος η προεπιλεγείσα, δυνάμει της καρτελικής σύμπραξης, κοινοπραξία των εταιριών ΛΑΤΟΜΙΚΗ και ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ.

Για τη συγκεκριμένη παράβαση, η οποία διήρκεσε 14 ημέρες, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο στις ανωτέρω εταιρίες, ύψους 244.787,4 ευρώ, καθόσον η επιτροπή μείωσε τα επιβαλλόμενα πρόστιμα για κάθε εμπλεκόμενη εταιρία κατά 15%, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αναλυτικότερα, επιβλήθηκαν τα κάτωθι πρόστιμα:

1) Στην εταιρία ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ πρόστιμο ύψους 109.641,52 ευρώ.

2) Στην εταιρία ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρόστιμο ύψους 35.723,71 ευρώ.

3) Στην εταιρία ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρόστιμο ύψους 17.269,24 ευρώ.

4) Στην εταιρία ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, πρόστιμο ύψους 7.612,23 ευρώ.

5) Στην εταιρία ΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρόστιμο ύψους 74.540,68 ευρώ.

Επίσης, υποχρεώθηκαν οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις να παραλείπουν στο μέλλον τη διαπιστωθείσα στο σκεπτικό της απόφασης παράβαση.

Σημειώνεται, ότι πρόκειται για τη δεύτερη (σε μικρό χρονικό διάστημα) περίπτωση διευθέτησης που αφορά τον κλάδο των δημόσιων έργων κατά την οποία ενδιαφερόμενες εταιρίες εκδηλώνουν εμπράκτως, ειλικρινώς και αυτοβούλως το ενδιαφέρον τους για διευθέτηση.

Τα ευεργετικά αποτελέσματα που προβλέπονται στο άρθρο 25α στ) (μείωση προστίμου) και στο άρθρο 44 παρ. 3 του ν. 3959/2011 (εξάλειψη αξιοποίνου κλπ) μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο και για άλλες επιχειρήσεις”.