Λήψη μέτρων από τους Δήμους για τη διασφάλιση της ποιότητας πόσιμου νερού

Στην άμεση λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας των πόσιμων υδάτων πρέπει να προβούν οι δήμοι όλης της χώρας.

Η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Υγείας με αφορμή την εκδήλωση σεισμικής δραστηριότητας στο νησί της Κεφαλονιάς, εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία επισημαίνει την αναγκαιότητα λήψης προληπτικών μέτρων προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στη δημόσια υγεία.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού οι ΟΤΑ και οι φορείς ύδρευσης που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υγιεινού πόσιμου νερού, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων και άλλων συναρμόδιων φορέων, θα πρέπει, στα πλαίσια εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας να τηρούν πιστά τη νομοθεσία.

Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (λ.χ. σεισμών,) και έντονων καιρικών φαινομένων (λ.χ. βροχοπτώσεων) στη διάρκεια των οποίων υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης μηχανικών βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και εισόδου σ’ αυτό ξένων υλών (π.χ. αιωρούμενα σωματίδια, χώματα, λάσπες κ.λ.π.), που είναι δυνατόν να υποβαθμίσουν την ποιότητα του πόσιμου νερού (λ.χ. μεταβολή φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού από αλλαγή αλκαλικότητας εδάφους, ηλεκτροχημικού δυναμικού του υλικού ύδρευσης σε συνδυασμό με τη διαβρωτικότητα του νερού, μικροβιολογική μόλυνση του νερού), θα πρέπει να διενεργηθεί αμέσως υγειονομικός έλεγχος λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, δεξαμενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής) και αποχέτευσης.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα ή η δημιουργία οποιασδήποτε διαρροής (θραύση σωλήνων, εμπόδια στη ροή, κ.λ.π.) που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα υγιεινότητας του πόσιμου νερού. Σε περίπτωση διαπίστωσης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης θα πρέπει να διενεργηθεί άμεσα λεπτομερής υγειονομική αναγνώριση και διερεύνηση των αιτίων του προβλήματος και εφόσον υφίστανται βάσιμες ενδείξεις υπέρβασης τιμών ποιοτικών παραμέτρων να γίνει διακοπή της υδροδότησης, να εντοπιστεί το πρόβλημα και να αντιμετωπιστεί.