fbpx

Εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη νέων κομματικών οργάνων, την Κυριακή 9 Ιουνίου

Εγκύκλιος του ΠΑΣΟΚ που υπογράφεται από τον Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής κ. Ν. Ανδρουλάκη, αναγγέλλει τη διενέργεια εκλογής τεσσάρων οργάνων του κόμματος την Κυριακή 9 Ιουνίου 2013 από ώρα 09.00 μέχρι και 19.00 στις έδρες των Καλλικρατικών Δήμων.

Τα προς συγκρότηση μέσω της εκλογικής διαδικασίας, όργανα του ΠΑΣΟΚ, είναι:

• Νομαρχιακή Επιτροπή (ΝΕ)
• Νομαρχιακή Επιτροπή Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΝΕΚΑΠ),
• Νομαρχιακή Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (ΝΕΟΕ)
• και Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο:

 • «Όλα τα όργανα εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία.
 • Οι υποψηφιότητες για Ν.Ε. – Ν.Ε.Κ.Α.Π. – Ν.Ε.Ο.Ε. αναγράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
 • Κανένα μέλος δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα σε περισσότερα του ενός οργάνου.
 • Την ευθύνη για την προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας έχει η Ν.Ε. σε συνεργασία με το κλιμάκιο του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής (Τ.Ο.Π.).
 • Μέχρι και την Τετάρτη 5 Ιουνίου πραγματοποιούνται σ’ όλους τους Νομούς Νομαρχιακές Συνελεύσεις με θέματα : Πολιτική Ενημέρωση, Απολογισμός – Προγραμματισμός Ν.Ε. και Έγκριση Εφορευτικών Επιτροπών
 • Με ευθύνη των Ν.Ε. και του κλιμακίου Τ.Ο.Π. πραγματοποιούνται ανάλογες διαδικασίες στις Δημοτικές Οργανώσεις και τις Οργανώσεις Εργασίας.

Οι υποψηφιότητες για τα όργανα της Νομαρχιακής υποβάλλονται εγγράφως μόνο απ’ τους ίδιους τους υποψηφίους στα γραφεία της Ν.Ε. μέχρι την Τετάρτη 5 Ιουνίου και ώρα 8 μμ.

 • Οι υποψηφιότητες για τις Σ.Ε. υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουνίου και ώρα 8μμ.
 • Η κάθε Ν.Ε. άμεσα μετά την καταληκτική ημέρα και ώρα κατάθεσης των υποψηφιοτήτων κοινοποιεί στο Τομέα Οργανωτικού τις υποψηφιότητες (Fax : 2115555954, email : organotiko@pasok.gr)., η πιστοποίηση των οποίων είναι ευθύνη της ΕΚΑΠ
 • Οι χώροι διεξαγωγής των εκλογών είναι οι έδρες των Καλλικρατικών Δήμων. Σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής των εκλογών και σε επιπλέον χώρο αυτό μπορεί να γίνει μετά από συνεννόηση της Ν.Ε. και του Τ.Ο.Π..
 • Οι υποψήφιοι δικαιούνται να παρίστανται κατά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων.

Στη διαδικασία της Νομαρχιακής Συνέλευσης συγκροτείται η Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από 5 μέλη και έχει την ευθύνη συγκέντρωσης των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Οργανώσεων.
Κατά ανάλογο τρόπο συγκροτούνται οι Δημοτικές Εφορευτικές Επιτροπές, αποτελούμενες από 3-5 μέλη, ευθύνη των οποίων είναι η διενέργεια των εκλογών κατά Δήμο – Διαμέρισμα για την ανάδειξη ΝΕ – ΝΕΚΑΠ – ΝΕΟΕ – Σ.Ε. Οι εφορευτικές Επιτροπές επιλέγουν τον συντονιστή τους. Στις εφορευτικές επιτροπές δεν μετέχουν μέλη υποψήφια για τα προς εκλογή όργανα.
Η αξιοποίηση έμπειρων και ικανών στελεχών που μπορούν ν’ ανταποκριθούν στο σημαντικό αυτό έργο, αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία αυτών των διαδικασιών θα πρέπει να είναι μέλημα όλων των μελών.
Στο σύνολο της η εκλογική διαδικασία από τον αρχικό έλεγχο της κάλπης μέχρι την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων γίνεται στον ίδιο και μόνο χώρο. Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την τήρηση όλων των κανόνων της εκλογικής διαδικασίας (μυστικότητα κ.λ.π.) σύμφωνα με το πρότυπο των εθνικών εκλογών.
Τα μέλη κατά την ψηφοφορία επιδεικνύουν υποχρεωτικά την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία τους (Διαβατήριο, Άδεια οδήγησης, Βιβλιάριο υγείας).

 • Κάθε μέλος που ψηφίζει καταβάλλει το ποσό των 2 €.

Στα εκλεγόμενα όργανα (Ν.Ε. – Ν.Ε.Κ.Α.Π. – Ν.Ε.Ο.Ε. – Σ.Ε.) πρέπει να εκπροσωπείται το κάθε φύλο τουλάχιστον σε ποσοστό 40% των εκλεγμένων μελών και τουλάχιστον 25% των εκλεγμένων στα όργανα θα εκλέγεται σ’ αυτά για πρώτη φορά.

 • Η σταυροδοσία για την εκλογή των μελών των οργάνων θα αποφασιστεί απ’ την Κ.Π.Ε. και θα ενημερωθείτε εγκαίρως.
 • Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται το πολύ μέχρι 1 ώρα μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων και κρίνονται εκείνη την ώρα από την Εφορευτική Επιτροπή.
 • Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δουλειάς των Δημοτικών Εφορευτικών Επιτροπών, την σύνταξη, υπογραφή και σφράγιση των πρακτικών και πάντως το αργότερο εντός της επόμενης μέρας, εκδίδεται πρακτικό με την τελική σύνθεση εκλεγμένων οργάνων και αποστέλλεται μαζί με τις καταστάσεις ψηφισάντων στη Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία μετά τη συγκέντρωση όλων των αποτελεσμάτων ανακηρύσσει τη σύνθεση των Νομαρχιακών Οργάνων και αποστέλλει στην ΕΚΑΠ – που είναι αρμόδια για την πιστοποίηση του συνόλου των εκλογικών διαδικασιών – τα πρακτικά μαζί με τις καταστάσεις ψηφισάντων.

Χωρίς την αποστολή των παραπάνω, τον έλεγχο και την πιστοποίησή τους απ’ την ΕΚΑΠ κανένα όργανο δεν μπορεί να θεωρείται νομιμοποιημένο.

 • Οι Ν.Ε. εκλέγουν 7- 11 μελές όργανο.
 • Οι Ν.Ε. Αθήνας –Θεσσαλονίκης εκλέγουν ως 15 μέλη.
 • Στις Δημοτικές – Διαμερισματικές Οργανώσεις εκλέγονται για τις Σ.Ε. από 5 – 7 μέλη.

Τα αναπληρωματικά μέλη ορίζονται στο 1/3 των τακτικών μελών. Η ποσόστωση ισχύει και για τα αναπληρωματικά μέλη.»