Υπαινικτική προθέσεων η επιστολή του υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους: «στείλτε μας τα στοιχεία των απασχολουμένων ως «καλλιτεχνικό προσωπικό»

Αναλυτικό πίνακα με τα ονόματα όλων των απασχολουμένων στους Δήμους της χώρας ως «καλλιτεχνικό προσωπικό» ζήτησε με επιστολή της η γενική διεύθυνση Αυτοδιοίκησης –τμήμα προσωπικού ΟΤΑ- του υπουργείου Εσωτερικών.
Η επιστολή εστάλη σε όλους τους Δήμους και ως καταληκτική προθεσμία για τη λήψη των ζητούμενων στοιχείων ήταν η Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013.
Παρά το γεγονός ότι στην επιστολή δεν αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο οι Δήμοι καλούνται να στείλουν καταστάσεις με τα πλήρη στοιχεία του απασχολούμενου καλλιτεχνικού προσωπικού, το κίνητρο της θα πρέπει να αποδοθεί στην επίμονη αναζήτηση της κυβέρνησης να δημιουργηθούν νέες «εργασιακές εφεδρείες». Είθε, να μην είναι έτσι αλλά με τα όσα έχουν συμβεί ως και σήμερα, ποιος μπορεί να διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να συμβεί μια τέτοια εξέλιξη;

Σημειώνεται ότι στο Δήμο Παλλήνης, η πλειοψηφία των πολιτιστικών προγραμμάτων λειτουργεί στη βάση της αυτοχρηματοδότησης. Δηλαδή συνεισφέρουν οι δημότες και με τα χρήματά τους καλύπτεται ένα μεγάλο τμήμα των εν λόγω δραστηριοτήτων.
Ακολουθεί το περιεχόμενο της επιστολής που εστάλη στους Δήμους μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

«Προκειμένου η υπηρεσία μας να συγκεντρώσει στοιχεία σχετικό με τα Καλλιτεχνικό προσωπικό που υπηρετεί στους ΟΤΑ, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε τον αριθμό του εν λόγω προσωπικού που υπηρετεί στο Δήμο και στα νομικό του πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αποστέλλοντας συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα, στον οποίο θα πρέπει να καταγράφεται:
ο φορέας απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού (Δήμος, νπδδ, νπιδ, προσδιορίζοντας εάν είναι Δημοτικό Ωδείο, Φιλαρμονική, κ.ά.)
η σχέση εργασίας του εν λόγω προαωπικού (ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου)
εάν απασχολείται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο και στη δεύτερη περίπτωση να προσδιορίζονται οι ώρες απασχόλησής του.
η εκπαιδευτική βαθμίδα του υπαλλήλου (ΓΊ6, ΤΕ, ΔΕ)
η θέση εργασίας που κατέχει ο κάθε υπάλληλος και το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται, ιδιαίτερα να διευκρινίζεται εάν είναι εκπαιδευτικό προσωπικό (Καθηγητές Μουσικής) ή καλλιτεχνικό-εκτελεστές οργάνων που απασχολούνται σε Μουσικό Σύνολα και Φιλαρμονικές κ.α.
Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς εάν ανήκει σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες α) Αρχιμουσικός β) Κορυφαίος Α’ γ) Κορυφαίος β’ δ) Μουσικός
Παρακαλούνται οι Δήμοι προς τους οποίους απευθύνεται το παρόν να ενημερώσουν και το νομικό τους πρόσωπα, προκειμένου έως τις 17 Ιουνίου 2013 να αποστείλουν τον συνημμένο πίνακα συμπληρωμένο με τα ζητηθέντα στοιχεία στην υπηρεσία μας σε ηλεκτρονική μορφή, αρχείο excel, στο e-mail: a.pagalis@ypes.gr
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν έτσι ώστε τα ζητηθέντα στοιχεία αποσταλούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας στην υπηρεσία μας.»