Με το νέο μισθολόγιο προωθούνται οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών

Σε 19 ανέρχονται τα μισθολογικά κλιμάκια για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΤΕ και ΠΕ όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών. Οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΤΕ και ΠΕ εξελίσσονται σε αυτά με εισαγωγικό το ΜΚ1 και καταληκτικό το ΜΚ 19.

Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά 2 ΜΚ στην κατηγορία που ανήκουν ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά 6 ΜΚ.

Η κατάταξη στα ΜΚ της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της υπηρεσίας.

Για τη συνδρομή ή όχι τις προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο.

Επί της απoφάσεως αυτής δύναται να ασκηθεί ένσταση η οποία εξετάζεται από ειδική επιτροπή του ΑΣΕΠ που συστήνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι προβλέπεται ιδιαιτέρως προωθημένη, σε σχέση με τη σημερινή, μισθολογική κατάταξη για υπαλλήλους με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ( 4 χρόνια από 2 που ισχύει σήμερα), διδακτορικό (12 χρόνια από που ισχύει σήμερα) ή αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (10 χρόνια συν ένα για τους με άριστα αποφοιτήσαντες από 6 συν 1 που ισχύει σήμερα).