Εντός προσδιορισμένων ημερομηνιών η αξιολόγηση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ./ Η εγκύκλιος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4250/2014 τίθενται αποκλειστικές προθεσμίες εντός των οποίων οφείλουν να έχουν συνταχθεί οι εκθέσεις αξιολόγησης του έτους 2013. Ειδικότερα, δεδομένου ότι ο σχετικός νόμος δημοσιεύτηκε στις 26/3/2014, οι προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 28/4/2014 Έκδοση της απόφασης επιμερισμού ποσοστών
Έως 13/5/2014 Σύνταξη της έκθεσης από τον αξιολογούμενο
Έως 28/5/2014 Σύνταξη της εισήγησης από τον εισηγητή
Έως 30/6/2014 Σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης από τον αξιολογητή

Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 που έχουν ήδη συνταχθεί κατά τη δημοσίευση του ν. 4250/2014, επανασυντάσσονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν σαφή αντίληψη του περιεχομένου της εγκυκλίου του υπουργείου για την αξιολόγηση του προσωπικού μπορούν να “ανοίξουν” το link που ακολουθεί:
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%973%CE%A7-%CE%937%CE%91