Παρατείνεται έως 10 Ιανουαρίου η αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων από τους Αξιολογητές Α΄

Παρατείνεται έως και τις 10 Ιανουαρίου η προθεσμία για την καταχώριση βαθμολογίας και την οριστική υποβολή έκθεσης αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων από τους Αξιολογητές Α΄.   

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, «καλούνται οι Αξιολογητές Α’ να συμπληρώσουν τη βαθμολογία και να υποβάλουν οριστικά τις εκθέσεις αξιολόγησης, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 9 /οικ.22306/4-12-2020 (ΑΔΑ: Ρ7Σ446ΜΤΛ6-2ΤΑ) εγκυκλίου.

Υπενθυμίζεται, ότι τυχόν υποβολή των στοιχείων της συνέντευξης στο προηγούμενο στάδιο δεν συνεπάγεται οριστική υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης ακόμα κι αν ο Αξιολογητής Α’ είχε προβεί σε συμπλήρωση της βαθμολογίας των κριτηρίων αξιολόγησης».

Διευκρινίζεται ακόμη ότι οι Αξιολογητές Α’ έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν βαθμολογία στα κριτήρια αξιολόγησης ακόμα κι αν δεν έχουν υποβάλει τα στοιχεία της συνέντευξης.

«Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας τα στοιχεία των εκθέσεων αξιολόγησης για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί οριστικά η βαθμολογία θα διαγραφούν αυτόματα από το σύστημα κατά τη μετάβαση από το στάδιο του Αξιολογητή Α’ στο στάδιο του Αξιολογητή Β’».