Προσωρινός πρόεδρος στο Δ.Σ. της Ελλάκτωρ ο κ. Δ. Κούτρας. Στις 29 Ιουνίου η κρίσιμη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Λεωνίδας Μπόμπολας

Ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελλάκτωρ μετά και τις παραιτήσεις των Αναστασίου Καλλιτσάντση από το αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ. και Δημητρίου Καλλιτσάντση από το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. (ο πρώτος παραιτήθηκε και από την προεδρία της REDS, μητρική της εταιρείας “Κάντζα Εμπορική” επ΄ονόματις της οποίας ζητείται η άδεια πολεοδόμησης του Εμπορικού Κέντρου στο Κτήμα Καμπά.)

Νέος πρόεδρος ορίστηκε προσωρινά, μέχρι και την τελική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου, ο Δημήτριος Κούτρας και Διευθύνων Σύμβουλος ο Λεωνίδας Μπόμπολας.

Αναλυτικά το Δ.Σ.:

1. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. (μέλος εκτελεστικό) -στη φωτογραφία-

2. Λεωνίδας Μπόμπολας του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό)

3. Ιωάννης Τζιβέλης του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (μη εκτελεστικό μέλος)

4. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

5. Δημήτριος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

6. Μαρία Μπόμπολα του Γεωργίου, Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος)

7. Άγγελος Γιόκαρης του Χρήστου, Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

8. Εδουάρδος Σαραντόπουλος του Κων/νου, Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

9. Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, Σύμβουλος (ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος)

10. Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κων/νου, Σύμβουλος, (ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος)

kalitsantsis_tasos_02_780x420-8637156Σημειώνεται ότι ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης και ο Δημήτρης Καλλιτσάντσης παραιτήθηκαν από τις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αντίστοιχα και ανέλαβαν την πρωτοβουλία “CHANGE4ELLAKTOR”, ζητώντας από τους μετόχους της εταιρείας να ψηφίσουν υπέρ ενός νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που είναι προγραμματισμένη για τις 29 Ιουνίου.

Ο Αναστάσιος (Πολιτικός Μηχανικός) και ο Δημήτρης (Αρχιτέκτων) Καλλιτσάντσης ήταν ιδιοκτήτες της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ, της κατασκευαστικής εταιρείας που το 1999 συγχωνεύθηκε με την ΑΚΤΩΡ και την ΤΕΒ με αποτέλεσμα τη δημιουργία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Τα δύο αδέρφια κατέχουν το 11,8% των μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και είναι οι δύο από τους τέσσερις βασικούς μετόχους του Ομίλου.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ, εντάχθηκαν στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της 29ης Ιουνίου τα τρία θέματα που είχε ζητήσει η πλευρά των Αναστασίου Καλλιτσάντση και Δημητρίου Καλλιτσάντση. Αυτά αφορούν την ανάκληση (του συνόλου των µελών) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου , την εκλογή 9 µελών του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελλάκτωρ και την εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Τέλος προστέθηκαν στην ημερήσια διάταξη δύο πρόσθετα θέµατα, μετά από αίτηση του µετόχου κ. Λεωνίδα Μπόµπολα, ήτοι η ανάκληση 2 µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελλάκτωρ (των κ.κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση του Παρίση και ∆ηµητρίου Καλλιτσάντση του Παρίση) και η εκλογή 2 νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας προς αντικατάστασή τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των Μετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ” ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) (εφεξής η “Εταιρεία”).

Σε συνέχεια της από 07-06-2018 δηµοσιευθείσας πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε δυνάµει της από 07.06.2018 απόφασης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου για τις είκοσι εννέα Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (29- 06-2018), ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ. στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερµού αριθµός 25, στην Κηφισιά, και κατόπιν αιτήµατος της µετόχου PEMANOARO LTD και αιτήµατος του µετόχου κ. Λεωνίδα Μπόµπολα, σύµφωνα µε το άρθρο 39 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, µε την απόφασή του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 15-06-2018, προσέθεσε, σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό, στην ηµερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, τα παρακάτω πρόσθετα θέµατα και δηµοσιεύει, σύµφωνα µε το άρθρο 39 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης µε την προσθήκη του 9, 10,11, 12 και 13 θέµατος ως κατωτέρω.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟΥ, Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2017, µετά των σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2017, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920.

3. Έγκριση των αµοιβών και αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2017 σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2018, για την αιτία αυτή.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2018 και καθορισµός της αµοιβής τους.

5. Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής ∆ιευθύνσεως, καθώς και σε ∆ιευθυντές, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

6. Παροχή ειδικής άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και των µετ’ αυτής συνδεδεµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν.4308/2014.

7. Έγκριση προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. ∆ιάφορες Ανακοινώσεις.

Τα ακόλουθα τρία πρόσθετα θέµατα σύµφωνα µε την από 13.06.2018 αίτηση της µετόχου PEMANOARO LTD:

9. Ανάκληση (του συνόλου των µελών) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

10. ∆εύτερο Πρόσθετο Θέµα: Εκλογή εννέα (9) µελών του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και ορισµός (µεταξύ αυτών) των Ανεξάρτητων Μελών.

11. Τρίτο Πρόσθετο Θέµα: Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017. Και τα ακόλουθα δύο πρόσθετα θέµατα σύµφωνα µε την από 14.06.2018 αίτηση του µετόχου κ. Λεωνίδα Μπόµπολα:

12. Ανάκληση δύο (2) µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., ήτοι των κ.κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση του Παρίση και ∆ηµητρίου Καλλιτσάντση του Παρίση.

13. Εκλογή δύο (2) νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. προς αντικατάσταση των δύο (2) απερχοµένων (λόγω ανάκλησης) µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε βάση τις υποψηφιότητες που θα προταθούν από τους µετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. το αργότερο κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 µ. στον ίδιο χώρο και µε τα αυτά θέµατα (µη συζητηθέντα) της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, και η τυχόν Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 23 Ιουλίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µ. στον ίδιο χώρο και µε τα αυτά θέµατα (µη συζητηθέντα) της αρχικής ηµερήσιας διάταξης