Αλλαγές στην έκδοση επικουρικών συντάξεων με διαδοχική ασφάλιση

Ευνοϊκότερο καθεστώς για τη θεμελίωση δικαιώματος και την έκδοση επικουρικών συντάξεων από το ΕΤΕΑΕΠ σε ασφαλισμένους με διαδοχική ασφάλιση, προβλέπει απόφαση του Ταμείου.

Παράλληλα, έπειτα από γνωμάτευση της νομικής του υπηρεσίας, οριστικοποιείται το καθεστώς κρίσης των εκκρεμών αιτήσεων για απονομή επικουρικής σύνταξης από το ΕΤΕΑΕΠ, απλοποιώντας και διευκολύνοντας τις διαδικασίες.

Εγγραφο, που προέρχεται από το γραφείο του υποδιοικητή του ΕΤΕΑΕΠ, Επ. Ατσαβέ, προβλέπει τη δυνατότητα επανυποβολής νέας αίτησης σε ασφαλισμένους των οποίων οι αρχικές αιτήσεις είχαν απορριφθεί, και την έκδοση της σύνταξης με βάση τις ευνοϊκότερες για τον δικαιούχο διατάξεις.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την απόφαση:

1. Περιπτώσεις αιτημάτων λήψης επικουρικής σύνταξης που αφορούσαν διαδοχική ασφάλιση σε Ταμεία τα οποία πλέον ανήκουν στο ΕΤΕΑΕΠ και είχαν απορριφθεί λόγω μη θεμελίωσης δικαιώματος σε κάποιο από αυτά, πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016), μπορούν να επανεξεταστούν.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν νέα αίτηση, η οποία θα κριθεί με το ευνοϊκότερο καθεστώς που ισχύει κατά την ημερομηνία της αίτησης. Προσοχή όμως. Και η έναρξη συνταξιοδότησης θα ανατρέχει στην ημερομηνία κατάθεσης της νέας αίτησης. Μόνο για τις αντίστοιχες αιτήσεις που κατά τις 13/5/2016 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου) δεν έχουν κριθεί οριστικά, γίνεται δεκτό ότι η αίτηση συνταξιοδότησης θα ανατρέχει στις 13.5.2016.

Υπενθυμίζεται ότι ο χρόνος που έχει διανυθεί στον πρώην φορέα επικουρικής ασφάλισης στον οποίο ο ασφαλισμένος είχε υποχρέωση υπαγωγής, λογίζεται συνολικά ως χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΕΑΕΠ. Επομένως για όλους τους αιτούντες επικουρική σύνταξη που έχουν διαδοχική ασφάλιση, το αίτημά τους θα κρίνεται με το ευνοϊκότερο καθεστώς και θα προσμετρείται ο συνολικός χρόνος ασφάλισής τους στη θεμελίωση και στον υπολογισμό της επικουρικής τους σύνταξης.

2. Η έναρξη συνταξιοδότησης για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4578/2018, δηλαδή στις 3/12/2018 και δεν έχουν κριθεί οριστικά (με την έκδοση απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου επί ενστάσεως του ασφαλισμένου ή την άπρακτη πάροδο της προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας άσκησης ένστασης), διέπεται από τις ειδικότερες καταστατικές διατάξεις του κατά περίπτωση ενταχθέντος στον ΕΤΕΑΕΠ φορέα, εκτός εάν οι διατάξεις του Ν. 4578/2018 είναι ευνοϊκότερες και καταλήγουν στην ταχύτερη έναρξη συνταξιοδότησης για τον ενδιαφερόμενο.