Εξωδικαστική Ρύθμιση Χρεών των Επιχειρήσεων: «Ανάσα Ανακούφισης»

Της Μαρίας Ν. Φράγκου Δικηγόρου – Εργατολόγου *

Νόμο του κράτους αποτελεί εδώ και μερικές μέρες ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης των χρεών των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων (ν. 4469/2017, ΦΕΚ 62 Α/03-05-2017), που θα τεθεί όμως σε εφαρμογή τρεις (3) μήνες μετά την δημοσίευση του στο ΦΕΚ, ήτοι από την 03/08/2017, προκειμένου μέχρι τότε να εκδοθούν οι απαιτούμενες Υπουργικές Αποφάσεις που θα εξειδικεύουν την διαδικασία, τα κριτήρια, την μεθοδολογία και τους εν γένει όρους υλοποίησής του.Εντασσόμενα πρόσωπα: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ήτοι μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν μία (1) τουλάχιστον κερδοφόρα χρήση την τελευταία τριετία προ της υποβολής της αιτήσεως, με χρέη άνω των 20.000€ σε πιστωτικά ιδρύματα, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που δημιουργήθηκαν έως την 31/12/2016 – ιδίως για το Δημόσιο και τους ΦΚΑ υπάγονται μόνο οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί -.

Δυνατότητα ένταξης στην διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού έχει και ο οφειλέτης ο οποίος αν και έχει διακόψει τις εργασίες του, προβεί εκ νέου σε έναρξη εργασιών ή εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο που βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανο η αναβίωσή του.

Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις άλλων νόμων (νόμος Κατσέλη, νόμος Δένδια ή έχουν ακολουθήσει την πτωχευτική διαδικασία) δύνανται να ενταχθούν στην παρούσα διαδικασία, εφόσον παραιτηθούν εγκύρως πριν την υποβολή της αίτησης.

Υποχρέωση ένταξης στην διαδικασία αυτή έχουν και οι συνοφειλέτες, οι εγγυητές και εν γένει από κάθε πρόσωπο που ευθύνεται αλληλεγγύως εκ του νόμου ή δυνάμει δικαιοπραξίας για την εξόφληση μέρους ή του συνόλου των οφειλών του οφειλέτη. Αν δεν συνυποβληθεί αίτηση από τα ανωτέρω πρόσωπα, για την έναρξη της διαδικασίας απαιτείται η συναίνεση των πιστωτών με την πλειοψηφία των απαιτήσεων για τις οποίες ευθύνονται τα πρόσωπα αυτά.

Εντασσόμενα χρέη: τα προερχόμενα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του οφειλέτη, καθώς και από κάθε άλλη αιτία η οποία επηρεάζει σημαντικά την βιωσιμότητα του οφειλέτη.

Τρόπος, προθεσμία και συνέπειες ένταξης: Με την υποβολή αίτησης από 03/08/2017 έως την 31/12/2018 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) ή μέχρι την δημιουργία και θέση σε λειτουργία της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας, η αίτηση σε έντυπη και ψηφιακή μορφή θα υποβάλλεται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Τα προβλεπόμενα εκ του αυτού νόμου δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, επίσης, υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή. Από την διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου και για εβδομήντα ημέρες αναστέλλονται τα καταδιωκτικά μέτρα κατά του οφειλέτη, εκκρεμή ή μη, με δυνατότητα παρατάσεως της αναστολής αυτής για ακόμη τέσσερις μήνες με την συναίνεση όμως της απόλυτης πλειοψηφίας των πιστωτών κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας εντός της οποίας έχει έδρα ο οφειλέτης.

Διαδικασία: Την όλη διαδικασία (διαπραγμάτευση) μεταξύ οφειλέτη, πιστωτών και ΕΓΔΙΧ συντονίζει συντονιστής – διαπιστευμένος διαμεσολαβητής. Για την έναρξη της διαδικασίας απαιτείται απαρτία του 50% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη και για την συμφωνία επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης των οφειλών απαιτείται πλειοψηφία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ποσοστό 2/5 των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο (που έχουν εξασφαλισμένη απαίτηση με υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, ενέχυρο ή άλλο ειδικό προνόμιο). Η συμφωνία δύναται να υποβληθεί προς επικύρωση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα ο οφειλέτης.

Η απόφαση για την επικύρωση καταλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθμίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και δεσμεύει τον οφειλέτη και το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους στη διαπραγμάτευση ή τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει στο νόμο για τους οφειλέτες του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής ασφάλισης οι οποίοι έχουν οφειλές έως 20.000€. Για όσους μεν χρωστούν έως 3.000 ευρώ προβλέπεται η δυνατότητα εξόφλησης της οφειλής σε έως 36 δόσεις με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50€, χωρίς όμως δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού και για όσους δε χρωστούν έως 20.000 ευρώ προβλέπεται η δυνατότητα εξόφλησης της οφειλής σε έως 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50€, με δυνατότητα ποσοστού διαγραφής των προσαυξήσεων, των τόκων και λοιπών προστίμων.

*Στοιχεία επικοινωνίας:

Δικηγορικό γραφείο
ΜΑΡΙΑΣ Ν. ΦΡΑΓΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Λ. Μαραθώνος, 13 153 51 Παλλήνη,
Τηλ. 210.60.32.870 Κιν. 693 74 31 775