Δυνατότητα εκχώρησης των ανταποδοτικών υπηρεσιών των Δήμων σε ιδιώτες, προβλέπει το Σχέδιο Νόμου τροποποίησης του «Καλλικράτη» / Ποιά τα σημαντικότερα άρθρα του

Ανατροπές μικρού αλλά και μεγάλου «βεληνεκούς» στο νόμο περί Καλλικράτη, περιέχονται στο Σχέδιο Νόμου που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών.»

Στις μεγάλες ανατροπές, η θεσμοθέτηση της δυνατότητας να εκχωρούνται από τους Δήμους της χώρας μέσω συμβάσεων οι υπηρεσίες καθαριότητας, συντήρησης του δικτύου ύδρευσης όπου δεν είναι υπόλογη η ΕΥΔΑΠ –στην περίπτωση του Δήμου Παλλήνης εκτός ΕΥΔΑΠ είναι η Δημοτική Ενότητα Παλλήνης, πλην Κάντζας και η Ανθούσα, ενώ στο σύνολο της Δ.Ε. Γέρακα το δίκτυο ελέγχεται από την ΕΥΔΑΠ- της συντήρησης του ηλεκτροδοτικού δικτύου του Δήμου (λάμπες, κλπ)και γενικώς «οποιαδήποτε αντίστοιχη υπηρεσία χάριν της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη.» (Άρθρο 45)

Ακόμη: ενεργοποιείται ο θεσμός του ελεγκτή νομιμότητας, ο οποίος είχε παραμείνει αδρανής, με αποτέλεσμα ο έλεγχος νομιμότητας να ασκείται μέχρι σήμερα από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αναφορικά με την έναρξη της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου που θα προκύψει από τις εκλογές του Μαίου 2014 (2014-2019) ορίζεται η πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου 2014 ώρα 10.00 πμ στη αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και, για τη δεύτερη θητεία του προέδρου δημοτικού συμβουλίου, η πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής. (το 1917)

Τα κυριότερα σημεία του Σχεδίου Νόμου σε μια πρώτη αξιολόγηση, είναι:

Άρθρο 2:

Περιληπτικά:

  • Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου θα είναι ο πλειοψηφήσας σε σταυρούς σύμβουλος της πλειοψηφίας
  • Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου εφόσον ανεξαρτητοποιηθεί ή διαγραφεί δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του Προέδρου.
  • Επίσης: δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Σύμβουλος που ανεξαρτητοποιήθηκε.

Άρθρο 4

Περιληπτικά: Αν με τρεις ψηφοφορίες δεν εκλεγεί Συμπαραστάτης του Δημότη, επιλέγεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Άρθρο 44

Περιληπτικά: χωρίς δημοπρασία μίσθωση ακινήτου για την προσωρινή κάλυψη αναγκών στέγασης σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της δημοπρασίας έως και δύο μήνες πριν την έναρξη του σχολικού έτους ή προκύπτουν επείγοντες και απρόβλεπτοι λόγοι κατά την διάρκεια αυτού που υπαγορεύουν την προσωρινή μεταστέγαση του σχολείου σε άλλο κτήριο.

Άρθρο 45

Περιληπτικά: εκχωρούνται σε ιδιώτες οι υπηρεσίες χάριν των οποίων επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη

Ειδικότερα:

Στο άρθρο 209 του ν. 3463/2006 προστίθεται ενδέκατη παράγραφος ως εξής:

«11. Επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη για την εξασφάλιση κάθε είδους δημοσίων συμβάσεων ιδίως έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης, σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα κατά το ν. 3389/2005 και σύμβασης ενεργειακής απόδοσης κατά το ν. 3855/2010, οι οποίες συνάπτονται από τους Δήμους με σκοπό την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη.»

Άρθρο 74

Περιληπτικά: διαγράφονται τα πρόστιμα των συνδυασμών που συμμετείχαν στις Δημοτικές Εκλογές 2010 και τα οποία επιβλήθηκαν από τις Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων. –στο Δήμο Παλλήνης, ευνοούνται από τη διάταξη αυτή, οι τότε συνδυασμοί των κ.κ. Σπ. Κωνσνατά, Γ. Μπουλμπασάκου, Θ. Γκοτσόπουλου)

Ειδικότερα:

Στο άρθρο 22 του Ν.4147/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής :

«5. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τις Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του Ν.3870/2010 και αφορούν την επιβολή προστίμων αναπροσαρμόζονται, τροποποιούνται ή ανακαλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, ύστερα από ένσταση του επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού ή του υποψηφίου, η οποία ασκείται ενώπιον της επιτροπής μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η ισχύς της διατάξεως αρχίζει από της δημοσιεύσεως του Ν.3870/2010.».

Άρθρο 77

Περιληπτικά: όσοι καταστηματάρχες οφείλουν πρόστιμα από παραβάσεις για τοποθέτηση επιγραφών σε όψεις κτιρίων δεν θα τα πληρώσουν. Διαγράφονται. Παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα εντός δύο ετών να προσαρμόσουν τις επιγραφές στις διατάξεις του νόμου

Ειδικότερα:

  1. Εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, όσοι έχουν τοποθετήσει επιγραφές σε όψεις κτιρίων, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 56 του άρθρου 2 του ν.4067/2012 (Α’ 79) πλην των στεγών, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.2946/2001 (Α’ 224) και της κατ΄ εξουσιοδότησή του εκδοθείσας απόφασης, πρέπει να τις προσαρμόσουν στο περιεχόμενο των ρυθμίσεων αυτών, όπως ισχύουν κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κατά το διάστημα αυτό δεν επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για τις προαναφερθείσες παραβάσεις.
  2. Οφειλές από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διαγράφονται. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται..
  3. Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των αξιόποινων πράξεων της παραγράφου 1 που έχουν τελεστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.