Σειρά διορθώσεων στον Κλεισθένη Ι. Εκλογές με τον μόνιμο και όχι με τον πραγματικό πληθυσμό

Κατατέθηκε την Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019 διϋπουργική Τροπολογία (Υπουργεία Περιβάλλοντος και Εσωτερικών) στο περιεχόμενο της οποίας περιλαμβάνονται δέκα μεταβολές στο Δεύτερο Μέρος του Νόμου 4555/2018 περί Κλεισθένη Ι, με σημαντικότερη όλων την πρόβλεψη, ότι, οι Αυτοδιοικητικές Εκλογές του Μαΐου 2019 θα διεξαχθούν με τον Μόνιμο πληθυσμό κάθε Δήμου και όχι με τον Πραγματικό πληθυσμό όπως συνέβαινε μέχρι και το 2014.

Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, δεδομένου ότι είχε ανακοινωθεί από πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών σε ημερίδες παρουσίασης και ανάλυσης του νέου εκλογικού νόμου. (Ημερίδα ΠΕΔΑ, 5 Νοεμβρίου 2018)

Η συγκεκριμένη αλλαγή διαφοροποιεί σε πολλές περιπτώσεις τις έδρες κάθε δημοτικής ενότητας είτε προσθετικά είτε αφαιρετικά.

Σε κάθε περίπτωση, σαφή εικόνα για τον αριθμό των εδρών κάθε δημοτικής ενότητας των Δήμων της χώρας, θα υπάρξει σχετικά σύντομα με την αναμενόμενη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργού Εσωτερικών στην οποία, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνονται και προβλέψεις για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, στην ΕΝ.ΠΕ και στην ΚΕΔΕ.

Αυτοδιοικητικές εκλογές με τον μόνιμο πληθυσμό και όχι με τον πραγματικό

Η νέα παράγραφος 4 ορίζει: «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους, όπου γίνεται αναφορά στον πληθυσμό, νοείται ο ΜΟΝΙΜΟΣ πληθυσμός, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής του πληθυσμού που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων.» Η ισχύς της «αρχίζει από 19.07.2018».

Κυρώσεις στους ….ασυμμόρφωτους Δήμους

Ο ν.4555/2018, στην περ. β’ της παρ.8 του αρ.245 προέβλεπε βαρύτατη κύρωση στους Δήμους που δεν θα συμμορφώνονται στις υποδείξεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης «εντός δύο μηνών». (μεταξύ άλλων: ποινές για Δημοτικούς Συμβούλους, κ.ά.)

Η τροπολογία που κατατέθηκε την Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019, δίνει παράταση στην προθεσμία συμμόρφωσης, μέχρι ….σήμερα 15/2/2019 με ημερομηνία έναρξης της παράτασης το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά «Στην περίπτ. β’ της παρ. 8 του άρθρου 245 η φράση «εντός δύο (2) μηνών» αντικαθίσταται από τη φράση «έως την 15.2.2019». Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 19.01.2019»

Επιπλέον, στην παρ.9 όρισε πως αν η ίδια προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Συντονιστής εντάσσει από μόνος του τους Δήμους/τους ΦΟΔΣΑ σε συσταθέντα ΦΟΔΣΑ.

Τροποποίηση για τα νησιά

Επεκτείνεται και στους ΦΟΔΣΑ που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), η δυνατότητα εκείνων των ΦΟΔΣΑ που έχουν συσταθεί ως σύνδεσμοι ή επιχειρήσεις Δήμων σε νησιά, να συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως έχει για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Και αυτή η αλλαγή αναδρομικά από τον Ιούλιο 2018.

Συγκεκριμένα: “Στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του αρ.226 του ν.4555/2018 μετά τις λέξεις «Οι υφιστάμενοι σύνδεσμοι» προστίθεται η λέξη «Ν.Π.Δ.Δ.». Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 19.07.2018.»

Εποπτεία

Αντικαθίσταται το σύνολο του άρθρου 240, περί εποπτείας των Αποφάσεων των ΦΟΔΣΑ, για να καταστεί σαφές πότε ασκείται ο υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας και πότε ο αυτεπάγγελτος.

Η αρχική διατύπωση του Άρθρου 240

«Για τις αποφάσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του αρ.225 του ν.3852/2010, οι οποίες λαμβάνονται από τα μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης των ΦΟΔΣΑ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, ασκείται έλεγχος νομιμότητας των άρθρων 225 και 226 του ν.3852/2010, με εξαίρεση όσες αποφάσεις ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και του ν.4548/2018».

Η αναθεωρημένη διατύπωση του Άρθρου 240 επί Αλ. Χαρίτση:

«Για τις αποφάσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του αρ.225 του ν.3852/2010, οι οποίες λαμβάνονται από τα μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης των ΦΟΔΣΑ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, ασκείται υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας του άρθρου 225 του ν.3852/2010, με εξαίρεση όσες αποφάσεις ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και του ν.4548/2018. Από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας του αρ.226 του ν.3852/2010 εξαιρούνται όσες αποφάσεις ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν.4548/2018.»

Έξι διορθώσεις λαθών σε ισάριθμα σημεία της τροπολογίας

Με την τροπολογία διορθώνονται έξι λάθη σε αντίστοιχα σημεία του “Μέρους Δεύτερου” του Νόμου 4555/2018.

Ένα στο άρθρο 231 και πέντε στο Άρθρο 245. (για την ακρίβεια: διορθώθηκαν οι αριθμητικοί προσδιορισμοί των παραπομπών)

Η επαναδιατύπωση των επιμέρους σημείων της τροπολογίας:

  • 1η διόρθωση: (για το αρ.231) «στο πρώτο εδάφιο της παρ.2 του αρ.231 του ν. 4555/2018 η φράση «σύμφωνα με την παρ.2 του παρόντος άρθρου» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος άρθρου.»
  • 2η διόρθωση: (για το αρ.245) «στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 η φράση «τα καταστατικά τους, αντικαθίσταται από τη φράση, «οι συστατικές τους πράξεις»
  • 3η διόρθωση: (για το αρ.245) «Στο πρώτο εδάφιο της περ.γ’ της παρ.2 η φράση «του άρθρου 1» αντικαθίσταται με τη φράση «του άρθρου 225»
  • 4η διόρθωση: (για το αρ.245) “Στο δέκατο τέταρτο εδάφιο της παρ.2 μετά τη φράση «Αν ο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι φορείς» η φράση «της περίπτωσης δ’,» αντικαθίσταται με τη φράση «της παραγράφου 4,»”
  • 5η διόρθωση: (για το αρ.245) «Στο πρώτο εδάφιο της περ.β’ της παρ.3 η φράση «του άρθρου 1» αντικαθίσταται με τη φράση «του άρθρου 225»
  • 6η διόρθωση: (για το αρ.245) «Στο δεύτερο εδάφιο της παρ.4 η φράση «του άρθρου 210» αντικαθίσταται με τη φράση «του άρθρου 225.»