Πρόσληψη 30 ατόμων από τη ΓΣΕΕ & την Περιφέρεια Αττικής. Προκήρυξη & ειδικότητες στο site του ΑΣΕΠ

Στην πρόσληψη 30 ατόμων από την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής –πρόκειται για τον μικρότερο προς πρόσληψη αριθμό ατόμων σε σχέση με τις άλλες περιφερειακές ενότητες της Αττικής- με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, πρόκειται να προβεί το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (είναι ο Δικαιούχος Φορέας) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, (Συμπράττων Φορέας) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής.»

Όλη η προκήρυξη -με τις ειδικότητες- βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ινστιτούτου www.inegsee.gr, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΚΟΧ1 και να την υποβάλλουν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71 Α, ΤΚ 10681 Αθήνα, Υπόψη Κας Λεμονιάς Σεργιάννη, αναγράφοντας Πρόγραμμα ΚΟΧ Περιφέρεια Αττικής (περιφερειακή ενότητα που τους ενδιαφέρει)».

Ημέρες υποβολής αιτήσεων από 13/6/2012 έως 22/6/2012 Τηλ. Επικοινωνίας: 210 -3327730 & 210-3327781Ε- MAIL : kox@inegsee.gr

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.