Συζητήθηκε στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, Προϋπολογισμός & Τεχνικό Πρόγραμμα

Ο προϋπολογισμός 2013 του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, το τεχνικό πρόγραμμα του ιδίου έτους και το ετήσιο πρόγραμμα του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου, ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν με αναλυτικό τρόπο την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, ο προϋπολογισμός του 2013 συντάχθηκε με γνώμονα τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα της συγκυρίας και τις δυνατότητες υλοποίησής του από τον Δήμο. Διαμορφώθηκε στο ύψος των 41,5 εκ. ΕΥΡΩ και αποτυπώνει αφ’ ενός μεν την εγγραφή βέβαιων πόρων χρηματοδότησής του και αφ’ ετέρου τον περαιτέρω περιορισμό των δαπανών.

Σε ότι αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων για το 2013 αναφέρθηκε ότι διαμορφώθηκε στο ύψος των 8 εκ. ευρώ και ότι δεν περιλαμβάνονται έργα των οποίων η εκτέλεση πολιτικά έχει ήδη αποφασισθεί αλλά τυπικά δεν έχει εγκριθεί η ένταξή τους απ’ τα αρμόδια όργανα της πολιτείας. «Ως εκ τούτου –επισημάνθηκε- το πραγματικό ύψος του τεχνικού προγράμματος αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ το προαναφερόμενο διαμορφωθέν ύψος.»

Σε σχέση με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του επιχειρησιακού σχεδίου εκφράστηκε τόσο από την Διοίκηση του Δήμου όσο και από τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης η ικανοποίησή τους για τον βαθμό υλοποίησης του σχεδίου.

Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε εξαντλητική συζήτηση και οι επισημάνσεις της επιτροπής ομόφωνα προσαρτήθηκαν στα βασικά κείμενα που θα υποβληθούν για τελική έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.