Πρόσκληση της Περιφερειακής Αρχής για υποβολή προτάσεων αναβάθμισης των σχολικών μονάδων

Ρένα Δούρου

Στην αναβάθμιση και ανάπτυξη των υποδομών εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Αττικής προσβλέπει η Περιφερειακή Αρχή με την πρόσκληση που απηύθυνε για υποβολή προτάσεων προς την εταιρεία Κτηριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚτΥπ Α.Ε.) μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020.

Σύμφωνα με την κ. Ρένα Δούρου, (φωτογρ.) οι προτάσεις πράξεων που θα υποβληθούν πρόκειται να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (11) «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, με τίτλο «Παρεμβάσεις συμπλήρωσης – βελτίωσης του δικτύου των δημόσιων σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής», ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των πράξεων ανέρχεται στο ποσό των 50.000.000 ευρώ.

Με τη συγκεκριμένη πρόσκληση, μέσα από αιτιολόγηση – ιεράρχηση ως προς τις υπάρχουσες ανάγκες σε εκπαιδευτικές υποδομές, επιδιώκεται η συμπλήρωση – βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου των Δημόσιων Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας Αττικής (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και συνακόλουθα η βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση (υποδομές / υπηρεσίες), η συμβολή στη μείωση της σχολικής διαρροής, καθώς και η βελτίωση γενικά της ποιότητας επάρκειας των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Με βάση τον προγραμματισμό της Περιφερειακής Αρχής, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλη υστέρηση ως προς την κάλυψη των αναγκών τους, με σκοπό τη μείωση των ανισοτήτων και την αποτελεσματική και στοχευμένη αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, η αυξημένη ζήτηση σε εκπαιδευτικές υποδομές επιτείνεται και από την αυξανόμενη τάση των μαθητών να αποχωρούν από την ιδιωτική και να μεταφέρονται στη δημόσια εκπαίδευση εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι δυνατή η χρηματοδότηση της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού (γραφειακού και εκπαιδευτικού) για την πλήρη λειτουργικότητα των νέων Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο ΠΕΠ «Αττική» 2014-2020.

Η Περιφερειακή Αρχή τονίζει, τέλος, ότι οι προτεινόμενες δράσεις πρέπει να είναι συναφείς με τις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη υποδομών εκπαίδευσης στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.