Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»: νέες προσκλήσεις για την ποιότητα ζωής & την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων

Νέα πρόσκληση προς τους Δήμους της Χώρας για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».

1. Το περιεχόμενο της πρόσκλησης

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την υλοποίηση έργων που αφορούν βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κλπ.) συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, είναι δυνατή η χρηματοδότηση εργασιών βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.α.), εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος με συμπυκνωμένο υλικό, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις κλπ.

Δεν χρηματοδοτούνται οι συνήθεις εργασίες συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου) των οδών.

Στις περιπτώσεις υφιστάμενων αγροτικών οδών που διαθέτουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της τυπικής αγροτικής οδού και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες χωματουργικές εργασίες για την διαμόρφωσή τους πριν την ασφαλτόστρωση, είναι δυνατή η χρηματοδότηση προμήθειας ασφάλτου και υλικού βάσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου από το Δήμο με ίδια μέσα.

Επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνονται δρόμοι που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται δρόμοι χαρακτηρισμένοι ως δασικοί.

Η δράση εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου οικισμών των Δήμων.

Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω Ομάδων – Επιλέξιμη είναι η δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, σε ποσό έως 5.000 €.

– Επιλέξιμη είναι η κάλυψη Διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να εκχωρήσουν την αρμοδιότητα Φορέα υλοποίησης σε άλλον.

Η κάλυψη αυτή του Διοικητικού κόστους δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του συγκεκριμένου υποέργου.

– Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), εφόσον απαιτείται.

– Αρχαιολογική επίβλεψη και έρευνες-εργασίες, εφόσον απαιτείται.

Επισημαίνεται ότι:

Για τις προς ένταξη πράξεις στις προσκλήσεις του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, οδοποιίες κλπ) και για τις περιπτώσεις που αφορούν στις ίδιες περιοχές (οδούς), πρέπει για λόγους οικονομίας κλίμακας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιπτώσεων στην κυκλοφορία και το επίπεδο όχλησης των κατοίκων, να ληφθούν υπόψη οι κοινές εργασίες τους (κοινά σκάμματα, αποκαταστάσεις κλπ). Αυτό πρέπει να αναφερθεί στο Τεχνικό Δελτίο στο πεδίο της συνέργειας.