Ολοκληρώθηκαν τα διαδραστικά σεμινάρια για τα έργα Σ∆ΙΤ σχολικών υποδομών

Ολοκληρώθηκε, χθες, μία σειρά 15 διαδραστικών σεμιναρίων που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Σ∆ΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από τις 2 έως τις 12 Νοεμβρίου 2020, με θέμα τις Συμπράξεις ∆ημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και ειδικότερα, τα έργα Σ∆ΙΤ σχολικών υποδομών.

Τα εν λόγω σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Support For the Contracting of Public Private Partnerships in Greece», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Στήριξης ∆ιαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και υλοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ανάδοχο την PwC.

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) και η Κεντρική Ένωση ∆ήμων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) συνέβαλαν καθοριστικά στον καλό προγραμματισμό των σεμιναρίων στις 13 Περιφέρειες καθώς και σε άνω των 30 μεγαλύτερων ∆ήμων της χώρας, τόσο αυτών με εμπειρία σε Σ∆ΙΤ σχολικών υποδομών όσο και πολλών που επιδεικνύουν ενδιαφέρον για σχετικά έργα.

Σκοπός των σεμιναρίων ήταν να υπάρξει διάχυση της τεχνογνωσίας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εν εξελίξει έργου και να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει μια Αναθέτουσα Αρχή ώστε να προετοιμάσει, να ωριμάσει και να υλοποιήσει ένα έργο Σ∆ΙΤ σχολικών υποδομών (καθορισμός των προδιαγραφών του έργου, διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα κ.ά.).

Τόσο η ανταπόκριση όσο και η ενεργή παρουσία των συμμετεχόντων κρίθηκαν σημαντικές.

Χτίζοντας πάνω στη θετική εμπειρία των διαδραστικών σεμιναρίων, η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Σ∆ΙΤ θα συνεχίσει να συμπράττει με ∆ημόσιους Φορείς που ενδιαφέρονται για την υλοποίηση έργων Σ∆ΙΤ και να στηρίζει την προσπάθεια αυτή με κάθε τρόπο.