Οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης των Δήμων που θα φιλοξενήσουν Δομές Προσφύγων

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Μετανάστευσης & Ασύλου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι χρηματοδότησης των Δήμων που προτίθενται να φιλοξενήσουν στα διοικητικά όρια τους, δομές προσφύγων. (όπως επί παραδείγματι, ο Δήμος Παλλήνης με τη δομή φιλοξενίας προσφυγόπουλων στο Γέρακα.)

Η χρηματοδότηση των Δήμων θα προέρχεται από το “Ταμείο Αλληλεγγύης” του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου και θα προορίζεται για την υποστήριξη/κατασκευή έργων υποδομών για την πλήρη και ορθή λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των δημοτικών προϋπολογισμών και των δημοτών.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ οι Δήμοι που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση έργων, οφείλουν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις συνοδευόμενες από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α) Πρόταση του αιτούντος Δήμου στην οποία να παρατίθεται η πλήρης περιγραφή του προτεινομένου έργου ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του, αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης του, στοιχεία ωριμότητας υλοποίησης (μελέτες, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, κυριότητα χώρου/μίσθωση κ.λπ.) καθώς και ανάλυση της συνάφειας και της λειτουργικής διασύνδεσης του με την υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων,

(β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την υποβολή της ανωτέρω πρότασης,

(γ) προτεινόμενο αναλυτικό προϋπολογισμό και εκτιμώμενη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών που θεωρεί αναγκαία για την ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών Δήμος ενημερώνεται άμεσα από την αρμόδια Υπηρεσία και ορίζεται εύλογη προθεσμία για την υποβολή τους.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται σε φάκελο στην “Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων” καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης των Δήμων, ελέγχονται και αξιολογούνται εντός 30 ημερών από την υποβολή τους, σε δύο στάδια.

Στο πρώτο, ελέγχεται η πλήρης υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Στο δεύτερο, πραγματοποιείται από την Επιτροπή των 3 Γραμματέων η ουσιαστική αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης.

Για την ουσιαστική αξιολόγηση λαμβάνονται υπ’ όψιν ουσιαστικά κριτήρια τα οποία, “χωρίς να απαριθμούνται περιοριστικώς” στην ΚΥΑ, είναι:

– η επιλεξιμότητα του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ,

– αριθμός των φιλοξενούμενων μεταναστών και προσφύγων στις μονάδες φιλοξενίας (υπάρχουσες ή σχεδιαζόμενες),

– η συνάφεια του προτεινόμενου έργου με την υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων,

– η αναγκαιότητα του έργου και οι λόγοι που αιτιολογούν την υλοποίηση του, λαμβανομένων υπ’ όψιν πραγματικών δεδομένων και στοιχείων αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στο αιτούντα Δήμο,

– η σκοπιμότητα και ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας του προτεινόμενου έργου, η ωριμότητα υλοποίησης, η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Σε περίπτωση που καλύπτονται τόσο τα τυπικά όσο και τα ουσιαστικά κριτήρια η προαναφερθείσα Επιτροπή εγκρίνει τη χρηματοδότηση του προτεινόμενου με την αίτηση έργου και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου.

Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης καταβάλλεται το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, ως προκαταβολή.

Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ουσιαστικά κριτήρια, η Επιτροπή με Απόφασή της απορρίπτει την αίτηση του Δήμου.

Η παρακολούθηση και η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου και η εν γένει υλοποίηση του εγκεκριμένου προς χρηματοδότηση έργου πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων του δικαιούχου Δήμου, ο οποίος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη των διαδικασιών προκήρυξης του έργου, επιλογής Αναδόχου, παρακολούθησης της υλοποίησης, παραλαβής του έργου και πληρωμής του Αναδόχου, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διατάξεις και διαδικασίες.

Μετά την υλοποίηση και την οριστική παραλαβή του έργου, ο δικαιούχος Δήμος υποβάλλει στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου αίτηση για την καταβολή του υπολειπόμενου ποσού που απαιτείται για την αποπληρωμή του έργου, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης έργου, ο δικαιούχος Δήμος υποχρεούται να διασφαλίζει τη λειτουργία και συντήρηση του, σύμφωνα με το σκοπό υλοποίησής του, τουλάχιστον για 5 έτη.

Εάν κάποιος Δήμος δεν διασφαλίσει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου για 5 χρόνια, τότε δεν έχει κάνει σύννομη χρήση της χρηματοδότησης και απαιτείται επιστροφή του ποσού που αναλογεί.

Δείτε την ΚΥΑ, Ε Δ Ω