Οι Δήμοι υποχρεούνται να μπλοκάρουν δικαστικά αποφάσεις μετατροπής συμβάσεων σε αορίστου χρόνου!

Υποχρεωτικά και δια νόμου θα υποχρεώνονται οι δήμοι να ασκήσουν έφεση κατά πρωτόδικων αποφάσεων που μετατρέπουν την εργασιακή σχέση μεταξύ υπαλλήλων και δήμων.

Με ρύθμιση που εισάγεται στον αναπτυξιακό νομοσχέδιο ( άρθρο 178) καταργείται η διάταξη – που είχε ψηφιστεί το καλοκαίρι από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ- που έδινε τη δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια να μην ασκούν έφεση σε περίπτωση πρωτόδικης απόφασης, με την οποία μετατρέπονταν η εργασιακή σχέση εργαζομένων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

Ειδικότερα το άρθρο 178 παρ. γ. αναφέρει:

Γ. Στο τέλος της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ένδικων μέσων κατά πρωτόδικης απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση δίκης που αφορά τον προσδιορισμό ή την μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και του δήμου».

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο χιλιάδες συμβασιούχοι που διεκδικούν δικαστικά τη μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου θα βρεθούν υποχρεωτικά στα δικαστήρια αντιμέτωποι με τις δημοτικές αρχές ακόμα και στην περίπτωση που έχουν κερδίσει πρωτόδικα τις υποθέσεις τους, καθώς οι δήμοι δια του νόμου θα υποχρεώνονται να ασκούν έφεση.