Με συνοπτικές διαδικασίες οι Δήμαρχοι μπορούν να αντιμετωπίσουν τις παρενέργειες του κορωνοϊού σε τοπικό επίπεδο

Την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των Δημάρχων σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των παρενεργειών του κορωνοϊού σε τοπικό επίπεδο, επιτρέπουν οι πρόσφατες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου του υπουργείου Εσωτερικών με τις οποίες παρακάμπτονται οι διαδικασίες που ορίζονταν από το νόμο Σπίρτζη. (4412/2016) σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις.

Ειδικότερα:

Η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων θα γίνεται με απόφαση και μόνο της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων και των Περιφερειών. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι ίδιες διατάξεις μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου με απευθείας αναθέσεις επιτρέπονται,

• η προμήθεια κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας

• η προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων.

η απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

• Τέλος και εφόσον το εναπομείναν προσωπικό των ΟΤΑ α` βαθμού στις υπηρεσίες καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων δεν επαρκεί για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, είναι δυνατή η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών με απόφαση της οικονομικής επιτροπής σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη.

Δείτε ΕΔΩ την διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με όσα προβλέπονται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου