Χρηματοδότηση των Δήμων Αττικής για καθαρισμό–συντήρηση των φρεατίων υδροσυλλογής

Ποσόν 650.000 € χορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στους Δήμους του λεκανοπεδίου για τον καθαρισμό και τη συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων εντός της περιοχής ευθύνης της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδoτήσουν τα εξής έργα:

Τον καθαρισμό από φερτά υλικά των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής και του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής.

  • Καθαρισμός των συνδετήριων αγωγών μεταξύ φρεατίων και κεντρικού αγωγού όμβριων.
  • Έλεγχος από τυχόν φθορές και την κατά περίπτωση συντήρηση-επισκευή για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής και των φρεατίων επίσκεψης, των συνδετήριων αγωγών μεταξύ φρεατίων υδροσυλλογής και κεντρικού αγωγού όμβριων καθώς και των καλυμμάτων των φρεατίων επίσκεψης των αγωγών όμβριων.
  • Έλεγχος παροχετευτικότητας των αγωγών όμβριων και τον κατά περίπτωση καθαρισμό αυτών.
  • Η χρηματοδότηση των Δήμων θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με την πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο Υπουργείο.

Η κατανομή των χρημάτων ανά Δήμο: