Σημαντικές οι παρεμβάσεις στην Αυτοδιοίκηση με το Πολυνομοσχέδιο του υπ. Εσωτερικών. ΟΛΟ το περιεχόμενο του

Ιδιαίτερα σημαντικές ρυθμίσεις στο χώρο της Αυτοδιοίκησης περιέχονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που δόθηκε σήμερα, στην Ένωση Περιφερειών, στην ΚΕΔΕ και στους εκπροσώπους των εργαζομέων στους ΟΤΑ πριν την προβλεπόμενη συζήτηση του στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής και την μελέτη του από την ΚΕ.Ν.Ε. (Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή) και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σύμφωνα με το υπουργείο, το σχέδιο Νόμου απαρτίζεται από διατάξεις με τις οποίες επιδιώκεται να διευκολυνθεί η λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης A’ και Β΄Βαθμού και να διευρυνθεί το δίχτυ προστασίας για τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ. 

 

Παράλληλα, προωθούνται διατάξεις που σχετίζονται γενικότερα με ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρέμβαση για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Στο περιεχόμενό του πολυνομοσχεδίου -δημοσιεύεται παρακάτω στο σύνολό του- προβλέπονται ρυθμίσεις σε μια σειρά σημαντικών ζητημάτων, όπως

  • Οι αποζημιώσεις των Δημοτικών Συμβούλων και των Αντιδημάρχων
  • Οι μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α
  • Οι ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ Βαθμού
  • Η μεταβίβαση σχολικών ακινήτων στους Δήμους
  • Η παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.
  • Η χορήγηση του επίδοματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
  • Ο διορισμός καταταγέντων σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ σε περίπτωση κατάργησης ή λύσης των νομικών προσώπων ΟΤΑ στα οποία έχουν κατανεμηθεί.
  • Οι διορισμοί βάσει πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ που έχουν εκδοθεί από 1.1.2009 έως 31.12.2015, κ.ά.

 

 

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Εσωτερικών

«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.ΥΛ.) – Ρυθμίσεις σχετικέςμε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις»

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Ρπιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)»

Αρθρο 1

Το άρθρο 1 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) αντιικαθίαταται ως εξής:

«Σύσταση αντικείμενο

1. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων ύδρευσης και αποχέτευσης των Δήμων της χώρας, εκτός των Δήμων της Αθηνάς και της Θεσσαλονίκης και των μειζόνων περιοχών αυτών, μπορούν να συνιστώνται, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3, σε κάθε Δήμο ή από περισσότερους Δήμους από κοινού, ενιαίες επιχειρήσεις ύδρευσης, οι οποίες καλούνται Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.ΥΑ.). Οι Δ.ΕΎ.Α. αποτελούν ίδια Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφ’ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από διάταξη νόμου.

Οι Δ.ΕΎΑ. λειτουργούν με τη μορφή δημοτικής επιχείρησης ειδικού σκοπού, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α’ 114). Εάν δεν ορίζεται ειδικότερα από το νόμο αυτό ή από ειδικές διατάξεις νόμου, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά και επί των Δ.Ε.Υ.Α. οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Οι Δ.Ε.Υ.Α. καταρτίζουν κανονισμούς εργασίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 1876/1990 (Α’ 27), το άρθρο 12 παρ. 4 του ν,4767/1988 (Α’ 63) και το ν.δ. 3789/1957 (Α’ 21). Οι ανωτέρω Κανονισμοί κυρώνονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2874/2000 (Α’ 286).

2. Οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι αρμόδιες για:

(α) την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και

(β) τη συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και την παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, (γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της περ. β’, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ως άνω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

3. Οι Δ.Ε.Υ.Α. συνιστώνται, ύστερα από σύνταξη οικονομικοτεχνικής μελέτης, με απόφαση του οικείου ή των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, με την οποία ορίζεται η επωνυμία, η έδρα, οι λόγοι που δικαιολογούν τη σύστασή τους, τα περιουσιακά στοιχεία που παραχωρούνται σε αυτές, ο τρόπος εκμετάλλευσης των περιουσιακών οιοιχείων, των έργων και των υπηρεσιών τους και των εσόδων από αυτή, καθώς και η περιοχή αρμοδιότητάς τους. Η απόφαση για τη σύσταση Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίνεται με πράξη του Συντονιστή ή του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα τί}ς Κυβερνήσεως».

Άρθρο 2

Το άρθρο 3 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης

1. Η Δ.Ε.Υ.Α. που συνιστάται από ένα μόνο Δήμο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Από τα μέλη αυτά, πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, οριζόμενος από τη πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων και ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του οικείου Δήμου, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, ένα (1) τουλάχιστον μέλος υποδεικνύεται από τη μειοψηφία. Με τη ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

2. Σε περίπτωση συμμετοχής στην επιχείρηση περισσότερων του ενός Δήμων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσαυξάνονται ανάλογα, με την υπόδειξη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τρι ιν αιρετ ών εκπροσώπων από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο και, σε περίπτωση, που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν επιπλέον αιρετό εκπρόσωπο. Στην περίπτωση διαδημοτικών επιχειρήσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός φορέας που υποδεικνύει εκπρόσωπό του ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της έδρας της επιχείρησης και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του μεγαλύτερου σε πληθυσμό Δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, πλην του Δήμου της έδρας της επιχείρησης.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών aep. Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων και του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, απαιτείται η σύικρωνη γνώμη ίου οργάνου που τους υπέδειξε.

5. Στο Διοικητικό Συμβούλιο τηκ”επιχείρησης μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εισηγητής θεμάτων προς συζητ||ρη, ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης.

6. Καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της επιχείρησης, που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού.

7. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι αιρετοί εκπρόσωποι Δημοτικών Συμβουλίων, ισχύουν οι διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα περί μη εκλογιμότητας και ασυμβίβαστων.

8. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού, καθώς και οι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της επιχείρησης ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι ομοειδοϋς επιχείρησης.

9. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στην περίπτωση που δεν είναι Δήμαρχος, μπορεί να καταβάλλεται, για τις παρεχόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του, αποζημίωση που καθορίζεται με απόφαση του Συντονιστή ή του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 50% του ποσού των εξόδων παράστασης που εισπράττει ο Δήμαρχος. Σε περίπτωση απουσίας του Πρόεδρου, λόγω ασθένειας ή άδειας, πέραν του μηνός, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εξ ημισείας σε αυτόν και στον αναπληρωτή του.

Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, καθορίζεται με απόφαση του Συντονιστή ή του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται ότι ένα από τα μέλη αυτού παρέχει πλήρη απασχόληση με αμοιβή στην επιχείρηση και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και το ύψος της αμοιβής, το οποίο πρέπει να είναι ανάλογο των τυπικών του προσόντων και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της αποζημίωσης του Προέδρου της επιχείρησης».

Αρθρο 3

Το άρθρο 5 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός απυ τις περιπτώσεις για τις οποίες ορίζεται διαφορετικά στο νόμο.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Μεριμνά για τις υποθέσεις’και τα συμφέροντα της επιχείρησης.

(β) Διορίζει το Γενικό Διευθυντή και τους Διευθυντές Υπηρεσιών της επιχείρησης.

(γ) Εγκρίνει υποχρεωτικά στο πρώτο έτος της θητείας του πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, στο οποίο αναλύεται ο σχεδιασμός των εσόδων της επιχείρησης, του κόστους και των προσδοκώμενων εσόδων από επενδύσεις, των λειτουργικών δαπανών, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος, που υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΓΊ.Δ. 51/2007 (Α’ 57), τις διατάξεις του εδ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3199/2003 (Α’ 24), την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία και τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων περί των γενικών κανόνων Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος και των Διαδικασιών και Μεθόδων για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσης του.

(δ) Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα των έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, των έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων οι οποίες περιλαμβάνονται στους σκοπούς της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, καθώς και το πρόγραμμα επενδύσεων.

(ε) Εγκρίνει, έναν τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης, το σκέλος των εξόδων το οποίο προσαρμόζεται στο, κατά το προηγούμενο εδάφιο, πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Στον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα επενδύσεων και μόνο σε περίπτωση αναπροσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α. επισυνάπτεται μελέτη κόστους – οφέλους στην οποία αναλύονται τα έσοδα της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του π.δ. 51/2007, οι λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, τα έσοδα επενδύσεων και οι δαπάνες επενδύσεων. Με βάση την πορεία των εσόδων και των αναγκών που παρουσιάζονται, μπορεί κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους, να τροποποιείται ο προϋπολογισμός από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει και για τη χορήγηση εκτάκτων και συμπληρωματικών πιστώσεων.

(στ) Αποφασίζει για την ανάθεση σύνταξης μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες. Στην περίπτωση μη ύπαρξης τεχνικής υπηρεσίας στην επιχείρηση ή το Δήμο, μπορεί να αιτείται τη σύνταξη μελετών ή την εποπτεία σύνταξης αυτών ή την επίβλεψη εκτέλεσης των έργων από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας, μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους.

(ζ) Αποφασίζει για κάθε εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών που ανήκουν στη επιχείρηση, για την άσκηση ενδίκων μέσων και ενδίκων βοηθημάτων, καθώς κ α για την παραίτηση από αυτά, για συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους , όίίως και για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών τ^Δ-.L.Y.A. και την σύναψη από την επιχείρηση πάσης φύσεως δανείων, έχοντας• τη δυνατότητα προς ασφάλεια αυτών να εκχωρεί εν όλω ή εν μέρει έσοδα της ειηχε:ρησης και να παρέχει δικαιώματα υποθήκης πάνω σε ακίνητά της.

(η) Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης οι οποίες περιλαμβάνουν απολογισμό εσόδων-εξόδων, ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα λογιστική και φορολογική νομοθεσία, (θ) Εγκρίνει τη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής αγωγόν, τους οποίους επιθυμούν να κατασκευάσει κατά προτεραιότητα η επιχείρηση και καθορίζει τους όρους καταβολής της δαπάνης της συμμετοχής, τις τυχόν εγγυήσεις, όπως και κάθε συναφή λεπτομέρεια.

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται έλεγχος των αποφάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 2θΒτο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει μέρος των λοιπών αρμοδιοτήτων του σε επιτροπές που συστήνονται από αυτό και απαρτίζονται από τρία τουλάχιστον τακτικά μέλη του, τα οποία αναπληρώνονται όπως και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με την απόφαση αυτή ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος κάθε επιτροπής.
Οι επιτροπές αυτές λαμβάνουν έγκυρα αποφάσεις αντί του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα και τις υποθέσεις που έχουν μεταβιβαστεί σε αυτές, μόνο με ομοφωνία των μελών τους, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, το ζήτημα αναπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης. Για τα θέματα της παραγράφου αυτής, είναι δυνατόν να ανατίθενται σε επιτροπές, που συστήνονται με όμοιο τρόπο, προπαρασκευαστικές και γνωμοδοτικές εργασίες.

4. Ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου α) εκπροσωπεί την επιχείρηση ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε αρχής και δίδει τους επιβαλλομένους όρκους, β) μπορεί, μόνο σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την αναβολή, και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εγείρει και αντικρούει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξουσίους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη για την προστασία των συμφερόντων της επιχείρησης, των πράξεων αυτών υποβαλλομένων αμέσως στο Συμβούλιο για έγκριση και γ) υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης».

Αρθρο 4

Το άρθρο 6 του ν. 1069/1%0 αντικαθίσταται ως εξής:

«Γενικός Διευθυντής

1. Των υπηρεσιών της επιχείρησης προΐσταται Γενικός Διευθυντής, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοχος πτο£ίοο ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2. Τα λοιπά προσόντα, η διαδικασί«$^ρόσληψης και αναπλήρωσης του Γενικού Διευθυντή, τα ακριβή καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας πο1.? ιιροβλέπεται στο άρθρο 7.

3. Ο Γενικός Διευθυντής μεριμνά για:

(α) την εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκε η επιχείρηση,

(β) την εκπόνηση και την οποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος δράσης, που προβλέπεται στο εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 5.

(γ) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ετήσιου προγράμματος έργων, που προβλέπεται στο εδ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 5.

(δ) τη σύνταξη, τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της επιχείρησης,

(ε) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης της μελέτης κόστους – οφέλους, που προβλέπεται στο εδ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 5.

(στ) την κατάρτιση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης του ετήσιου προγράμματος επενδύσεων για το επόμενο οικονομικό έτος, υποδεικνύονται τις εγκεκριμένες ή προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης αυτού.

(ζ) την κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης των αναγκαίων αναμορφώσεων και τροποποιήσεων στο πρόγραμμα κατασκευής έργων και στον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης.

(η) τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της επιχείρησης, εντός τριών μην. )ν από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης.

4. Ο Γενικός Διευθυντής ελέγχει την καθημερινή εργασία της επιχείρησης, ασκεί εποπτεία στη διεξαγωγή των εργασιών κάθε υπηρεσίας ασκώντας τη διοίκηση του προσωπικού της και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για :

(α) την ανάθεση μελετών, εκτέλεση έργων και προμηθειών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,

(β) κάθε εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση,

(γ) την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων, την παραίτηση από αυτά και κάθε δικαστικό ή εξωδικαστικό συμβιβασμό, (δ) τη σύναψη δανείων και

(ε) τη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής έργων τα οποία επιθυμούν να κατασκευάσει η επιχείρηση κατά προτεραιότητα, καθώς κα. για τους όρους αυτής της συμμετοχής.

5. Ο Γενικός Διευθυντής μεριμνά και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων ίου Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών της παρ. 3 του άρθρου 5 και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος θέματα προς συζήνψφ\, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

6. Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για:

(α) την εκτέλεση προμηθειών και ανάληψη υποχρεώσεων, εφόσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, επιτρεπόμενης της αυξομείωσης του χρηματικού αυτού ορίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

(β) την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόμενες από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θέσεις, καΓοος και για τη χορήγηση αδειών σε αυτό. Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί και τις λοιπές αρμοδιότητες που παρέχονται σε αυτόν από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

7. Μέχρι το διορισμό Γενικού Διευθυντή, τα καθήκοντα αυτού ασκεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, ο ανώτερος σε βαθμό και, επί ισόβαθμων, ο αρχαιότερος υπάλληλος».

Αρθρο 5

Το άρθρο 10 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Πόροι της επιχείρησης

1. Πόροι της επιχείρησης είναι:

(α) Το ειδικό τέλος που προβλέπεται από το άρθρο 11. (β) Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.

(γ) Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης.

(δ) Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.

(ε) Το πάγιο τέλος για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α’ 85).

(στ) Το τέλος χρήσης υπονόμου.

(ζ) Το τέλος χρήσης δικτύων αποχέτευσης – ομβρίων.

(η) Η αξία του νερού που καταναλώνεται.

(θ) Η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή.

(ι) Το τέλος αντικατάστασης υδρομετρητή.

(ια) Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλάδωσης και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών.

(ιβ) Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων.

(ιγ) Χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για την μελέτη και κατασκευή έργων αρμοδιότητας τηςΔ.Ε.Υ.Α.

(ιδ) Τα έσοδα από την περιουσία της επιχείρησης ή το τίμημα από την εκποίησή της.

(ιε) Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις.

2. Ο πόρος που προβλέπεται στην περίπτωση (α) της παρ. ‘1 χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την μελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού ή την εξόφληση τοκοχρεωλυσίων από δάνεια.

3. Στους πόρους της επιχείρησης, που διευρύνεται με το αντικείμενο της τηλεθέρμανσης, περιλαμβάνονται:

(α) Η χρέωση σύνδεσης με το δίκτυο τηλεθέρμανσης,

(β) Τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη της μετατόπισης αγωγ:ον και συνδέσεων τηλεθέρμανσης, εναλλακτών ή άλλων συναφών εργασι )ν,

(γ) Η αξία των καταναλισκομένων θερμικών μονάδων,

(δ) Οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων τηλεθέρμανσης κατά προτεραιότητα και

(ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το νέο αντικείμενο της επιχείρησης.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις διευρύνσεως του αντικειμένου των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 25 εφαρμόζονται αναλόγως και για την υπηρεσία της τηλεθέρμανσης.

5. Στους πόρους της επιχείρησης, της οποίας διευρύνεται ο σκοπός και περιλαμβάνει και τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, την άρδεοαηχ, την εμφιάλωση και εμπορία του νερού και τη διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιλαμβάνονται:

(α) Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο Κρσικού αερίου,

(β) Τα εισπραττόμενα ποσά για .η δαπάνη μετατόπισης αγωγών και συνδέσεων του φυσικού αερίου ή άλλων εργασιών,

(γ) Η αξία του καταναλισκόμενου φυσικού αερίου,

(δ) Οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων φυσικού αερίου κατά προτεραιότητα,

(ε) Τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τα νέα αντικείμενα της επιχείρησης,

(στ) Τα έσοδα από την άρδευση και

(ζ) Τα έσοδα από την εμπορία εμφιαλωμένου νερού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1069/1980 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα αντικείμενα του φυσικού αερίου και των άλλων δραστηριοτήτων, στις οποίες έχει διευρυνθεί το αντικείμενο της επιχείρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2.

7. Από τα τέλη και τις δαπάνες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο δεν απαλλάσσεται το δημόσιο και κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καταργούμενης κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης».

 

Αρθρο 6

Ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.

1. Στο άρθρο 11 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) προστίθενται παρ. 3, 4 και 5 ως εξής: «3. Επιχειρήσεις του παρόντος νόμου, κατόπιν λήψης απόφασης του Διοικητικού τους Συμβουλίου, η οποία υποβάλλεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας στην αρχή που τις εποπτεύει, δύνανται να αναστείλουν την επιβολή του τέλους του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν υφίστανται πλέον οικονομικές υποχρεώσεις, που να σχετίζονται με τους σκοπούς για τους οποίους επιβάλλεται και για την εκπλήρωση των οποίων χρησιμοποιείται το εν λόγω έσοδο ή να ορίσουν ποσοστό μικρότερο του 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος. Σε περίπτωση κατά την οποία εκλείψει η ανωτέρω προϋπόθεση, η αναστολή επιβολής αίρεται υποχρεωτικά, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Σομβουλίου. Ο χρόνος αναστολής επιβολής του τέλους προσμετράται στο σι νο\ικό χρόνο επιβολής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1.

4. Τα έσοδα από το τέλος του παρόντος άρθρου αποτελούν επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων των Δ.Ε.Υ.Α.

5. Αποφάσεις Διοικητικών Συ^ρα&ήων Δ.Ε.Υ.Α. περί αναστολής είσπραξης του τέλους της παρ ί, που έχουν ληφθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες και αναστέλλεται κάθε πειθαρχική ή ποινική διαδικασία ή διαδικασία καταλογισμού σε βάρος των μελών των οικείων Διοικητικών ή Δημοτικών Συμβουλίω^>.

2. Δαπάνες για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων από έσοδα από το τέλος του άρθρου 11 του ν. 10ο9/80 θεωρούνται νόμιμες, εφόσον έγιναν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ;υπηρεσιών, προμηθειών, έργων, αποδοχών προσωπικού κάθε είδους, απόδοσης κρατήσεων και απόδοσης ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών.

Αρθρο 7

Το άρθρο 18 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Διαχειριστικός Έλεγχος

Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της επιχείρησης διενεργείται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 (Α’ 120). Οι ορκωτοί ελεγκτές επιλέγονται ύστερα από διαδικασία υποβολής προσφορών που διενεργείται από την επιχείρηση. Η οικονομικότερη προσφορά υποβάλλεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. στο Συντονιστή ή του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος διορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που επιλέχθηκαν κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου. Με την απόφαση διορισμού των ορκωτών ελεγκτών ορίζεται και η αμοιβή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 226/1992, η οποία βαρύνει την οικεία Δ.Ε.Υ.Α.».

Αρθρο 8

Το άρθρο 19 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ενημερωτικό τεύχος

Η επιχείρηση υποχρεούται να δημοσιεύει κάθε έτος τα ουσιώδη και αναγκαία προς ενημέρωση, για τη δραστηριότητα της επιχείρησης, στοιχεία, τα οποία θα λαμβάνονται από τον ετήσιο απολογισμό και τις εκθέσεις οικονομικής κατάστασης, την απογραφή της περιουσίας της, το ετήσιο Πρόγραμμα Επενδύσεων με τις πηγές χρηματοδότησής τους, από το αποτέλεσμα του διαχειριστικού ελέγχου, τις δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης, την παραγωγικότητα της επιχείρησης, την κατάσταση του προσωπικού, τις αμοιβές της διοίκησης και του προσωπικού, καθώς και άλλα στοιχεία για κ j< αστηριότητες της επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται, το αργότερο γ νιο-, έξι μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, είτε σε Ειδικό Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και r ν Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης και αποστέλλεται, με μέριμνα της επιχείρησης σι ους καταναλωτές για ενημέρωσή τους, είτε αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης. Η παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής, συ1 ιοτά πειθαρχικό παράπτωμα των αρμοδίων οργάνων διοίκησης της επιχείρησης».

Αρθρο 9

Το άρθρο 22 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Έργα – Μελέτες – Προμήθειες

1. Τα έργα και οι προμήθειες για την κατασκευή, τοντήρηση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης εκτελούνται από την επιχείρηση. Για τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθε ών, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης.

2. Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών της επιχείρησης διενεργείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.

3. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα περί εκσκαφών προς ανεύρεση ύδατος και εγκατάστασης δικτύου ύδρευσης εφαρμόζονται και προκειμένου περί των επιχειρήσεων του νόμου αυτού».

Αρθρο 10

1. Το άρθρο 25 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τιμολόγια

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης. Με την παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα τιμολόγια για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικών τελών, παγίων για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο για υπηρεσίες των οποίων το αντικείμενο περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες των Δ.Ε.Υ.Α.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, που εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο του οικείου Δήμου, μπορεί να καθορίζονται ειδικά τιμολόγια /ισ τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικών τελών, παγίων για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς κφ. κάθε τιμολόγιο του οποίου το αντικείμενο περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες των Δ.Ε.Υ.Α. για τους κατοίκους των δήμων ή ΔΕ ή ΤΕ αυτών που μετέχουν στην επιχείρηση, οι οποίοι εξυπηρετούνται με δίκτυο ανεξάρτητο από το ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μπορεί να θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών, με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

4. Τα έσοδα από τέλη των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, από τα ειδικά τέλη, τα πάγια για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο που αφορά σε αντικείμενο που περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος επενδύσεων, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος και να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 3199/2003 (Α’ 24), του άρθρου 8 του π.δ. 51/2007 (Α’ 54), του άρθρου πέμπτου του νόμου 4117/2013 (Α’ 29) και τις εκάστοτε Αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που αναφέρονται στους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιο.ν ύδατος.

5. Τα έσοδα από τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου για την εκτέλεση έργων σύμφωνα με τον σκοπό της επιχείρησης μετά την πάροδο της δεκαετίας όπως αναγράφεται στο άρθρο 11 του νόμου αυτού. Το ποσοστό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

6. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών της επιχείρησης πρέπει να είναι σύμφωνη με την μελέτη κόστους-οφέλους της επιχείρησης του εδαφ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 5».

2. Το άρθρο 26 του ν. 1069/1980 καταργείται.

3. Τα άρθρα 27, 28 και 29 του ν. 1069/1980 αναριθμούνται σε 26, 27 και 28 αντίστοιχα.

Αρθρο 11

Λύση – εκκαθάριση Δ.Ε.Υ.Α.

1. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.ΕΥΑ.) λύονται με απόφαση του οικείου ή των οικείων Δημοτικών συμβουλίων, η οποία λαμβάνεται με ενισχυμένη πλειοψηφία των % του συνόλου των μελών τους και πράξη του Συντονιστή ή του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τη λύση της επιχείρησ ις ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρηση^, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο που την είχε συστήσει.

3. Η εκκαθάριση διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το Συντονιστή ή τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18.

Αρθρο 12

Παράταση προθεσμίας επέκτασης χωρικής αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.

Η προθεσμία για την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, η οποία προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτή παρατάθηκε, από τη λήξη της έως την 30.6.2016, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4315/2014 (Α’ 269), παρατείνεται εκ νέου, με αναδρομική ισχύ από 1.7.2016, μέχρι την 3Μ2.2017.

Αρθρο 13

Κατάταξη προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευση που προέκυψαν από συγχωνεύσεις

 

Το σύνολο του προσωπικού που υπηρετούσε με σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις του ν. 1069/1980 (Α’ 191) και δεν κατατάχθηκε σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 109 ν. 3852/2010 (Α’ 87), εφόσον κατά την ημερομηνία συγχώνευσης είχε ενεργή σχέση εργασίας στις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της απορροφοοας, κατατάσσεται, ύστερα από αίτηση του, σε θέσεις αορίστου χρόνου με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης και από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι διατάξεις του άρθρου 64 ν. 3801/2009 (Α’ 163) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στους εργαζομένους αυτούς.

Αρθρο 14

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. προς τον οικείο Δήμο

1. Με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να ρυθμίζεται η αποπληρωμή σε πολλαπλές ισόποσες δόσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, από οποιαδήποτε αιτία, Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης προς τον οικείο Δήμο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των δόσεων και η περιοδικότητά τους. Ο συνολικός χρόνος αποπληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.

2. Ληξιπρόθεσμες οφειλές Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης, από οποιαδήποτε αιτία, προς τον οικείο Δήμο, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύον του παρόντος, δύνανται να απαλλάσσονται προσαυξήσεων και προ τίμων, με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Ληξιπρόθεσμες οφειλές του οικείου Δήμου προς τη Δ.Ε.Υ.Α., που προέρχονται από την τιμολόγηση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς της, μπορεί να συμψηφίζονται με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της Δ.Ε.Υ.Α. προς το Δήμο. Για την εφαρμογή του συμψηφισμού υποβάλλει πρόταση το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. και αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο. Τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις και πρόστιμα, που αφορούν στις οφειλές που συμψηφίζονται, περιλαμβάνονται στον συμψηφισμό και αφαιρούνται από το τελικό ποσό.

Αρθρο 15

Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011

Η παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ έως την 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), αντικαθίσταται ως
εξής:

«Για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τις εταιρείες της υποπαραγράφου 1β’, καθώς και τις επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα συναφούς αντικειμένου δραστηριότητας, που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1069/1980 (Α’ 191), το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του μέσου κατά κεφαλήν αντίστοιχου κόστους της επιχείρησης, του οργανισμού ή της εταιρείας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009. Αν με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου προκύπτει μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά, εξαιρουμένων των εργοδοτικών εισφορών, μικρότερο των χιλίων εννιακοσίων (1.900) Ευρώ κατά μήνα, ισχύει ως όριο το όριο των χιλίων εννιακοσίων (1.900) Ευρώ κατά μήνα».

Αρθρο 16 Τελική διάταξη

Η ισχύς του άρθρου 2 αρχίζει με την έναρξη της θητείας των Δημοτικών Συμβουλίων, που θα αναδειχθούν από τις επόμενες Δημοτικές Εκλογές.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

«Ρυθμίσεις σχετικές με :ην οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το
προσωπικό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ

«Διατάξεις σχετικές με την οργάνωση κα i .ειτουργία των Ο.ΤΑ. και των νομικών προσώπων αυτών – Διατάξεις σχετικές με την καταστατική θέση των αιρετών»

 

Αρθρο 17

Θέματα λύσης επιχειρήσεων Ο.ΤΑ, α’ και β’ βαθμού

1. Οι παρ. 7, 7α, 7β, 8 και 9, του άρθρου^ 09 του ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: «7. Η ζημία που υφίσταται κατά τη συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. ή Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) σε νέα κοινωφελή επιχείρηση ή Δ.Ε.Υ.Α. μεταφέρεται στον ισολογισμό έναρξης της νέας επιχείρησης. Το μέρος της ζημίας αυτής, για το οποίο υπήρχε δικαίωμα μεταφοράς από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα στα επόμενα έτη, με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., μεταφέρεται για συμψηφισμό, με βάση τις διατάξεις του ίδιου ως άνω άρθρου.

8. Από 1.1.2011 η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) διέπεται σχετικά με την εν γένει λειτουργία της από τις σχετικές διατάξεις του ν. 1069/1980 (ΑΊ91). Οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 890/1979 (Α’80) καταργούνται. Η θητεία του παρόντος
διοικητικού συμβουλίου λήγει με την εγκατάσταση του νέου, το οποίο ορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α’ 191).

9. α. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, το προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου, μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται στο νέο φορέα λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη.

β. Οφειλές των κου ωφελών επιχειρήσεων και Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και των αμιγών επιχειρήσεων ου π.δ. 410/1995 που λύθηκαν, προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ιαμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και δεδουλευμένων αποδοχών τού μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήμο, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελό U του.

γ. Οι ρυθμίσεις του εδαφίου β’ εφαρμόζονται αναλόγως και για οφειλές των:

γα. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. και νομικά τους πρόσωπα ή

γβ. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιρ1 jv στις οποίες οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 30.09.2017. Το ύψος των οφειλών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε φορέας προκύπτει από το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Αν μέτοχος είναι περιφέρεια ή ήταν τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν γίνεται, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου^ η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του»/, 

2. α. Σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρίας Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ή ίσο με το 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο Ο.Τ.Α., το προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με την ίδια σχέση εργασίας, με την απόφαση λύσης της εταιρίας ή με ειδική απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού συμβουλίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι 30.09.2017. Ο χρόνος λύσης δεν μπορεί να είναι προγενέστερος της έναρξης ισχύος του ν. 3852/2010.

β. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη.

γ. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταρ&κι και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται anc Lc\ οικείο Ο.Τ.Α., μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του σι \ jAoo των μελών του.

3. Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Περιφερειών και εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν οι εταιρείες αυτές με ποσοοώ μεγαλύτερο του 50%, οι οποίες ασκούν επιχειρηματική – οικονομική δραστηριότητα και είτε δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις του άρθρου 269 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α’85), είτε συντρέχουν σε αυτές οι προϋποθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 και δεν έχουν λυθεί μέχρι σήμερα*/1 μπορούν να λύονται και να τίθενται υπό εκκαθάριση σύμφωνα με τους εδώ αναφερόμενους όρους. Η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου και της λύσεως των εταιρειών αυτών γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που λαμβάνεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Περίληψη της απόφασης αυτής, μετά την έγκρισή της, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την λήψη της απόφασης λύσης, το προσωπικό που υπηρετούσε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου και αορίστου χρόνου μπορεί μεταφέρεται στην οικεία Περιφέρεια, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Για τη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη του μεταφερόμενου προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία. Με την ίδια απόφαση ορίζεται εκκαθαριστής και καθορίζονται η διαδικασία, οι υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, ο χρόνος ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης, η αμοιβή του εκκαθαριστή και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη διενέργεια της εκκαθάρισης. Ρυθμίζεται, επίσης, ο τρόπος άσκησης των ασκούμενων δραστηριοτήτων από τις επιχειρήσεις που λύονται. Τα πάσης φύσεως δικαιώματα εμπράγματα, ενοχικά, παραχωρήσεις και μισθώσεις επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας και οι πάσης φύσεως απαιτήσεις των επιχειρήσεων αυτών περιέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στην οικεία Περιφέρεια, η οποία συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Έργα, δράσεις και προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τις άνω επιχειρήσεις, καθώς και εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες των επιχειρήσεων συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την οικεία Περιφέρεια. Οι πάσης φύσεως εκκρεμότητες υποχρεώσεις και οφειλές των επιχειρήσεων αυτών, περιλαμβανομένων των οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, κα^ώς και των δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού τους, μπορούν να αναλαμβάνονται από την οικεία Περιφέρεια, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης fa|ν εμπραγμάτων δικαιωμάτων των επιχειρήσεων της παραγράφου αυτής στην οικεία Περιφέρεια γίνεται ατελώς η μεταγραφή της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που έχει δημοσιευτεί.

4. Στις δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού, οι οποίες έχουν λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, το προσωπικό τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το οποίο απασχολείτο πραγματικά κατά την ημερομηνία λήψεως της απόφασης λύσης και είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο ανθρωπίνου δυναμικού ελληνικού δημοσίου, μπορεί να μεταφέρεται στον οικείο Ο.Τ.Α. που είχε συστήσει τις επιχειρήσεις αυτές. Για τη μεταφορά απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχες των τυπικών του προσόντων, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη βαθμολογική και μισθολογική του κατάταξη.

Αρθρο 18

Ρυθμίσεις σχετικές με τις πολυμετοχικές αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α

 

1. Στο τέλος του εδαφίου β’ της παρ. 3 του άρθρου 252 του ν.3463/2006 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ δεν ανήκουν στους φορείς του Δημοσίου Τομέα, δεν αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, δεν υλοποιούν αυτοδιοικητικές αρμοδιότητες και δεν ανήκουν σε ΟΤΑ κατά την έννοια της επίτευξης αυτοδιοικητικού σκοπού».

2. Στο διοικητικό συμβούλιο των αναπτυξιακών επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. συμμετέχει υποχρεωτικά ένας δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος υποδεικνύεται από τη μείζονα μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου του αντίστοιχου Δήμου. Σε κάθε περίπτωση, τα 2/5 των μελών του Δ.Σ. των αναπτυξιακών επιχειρήσεων προτείνονται αναλογικά από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. και όλες οι πράξεις που αφορούν σε οικονομικής φύσεως θέματα, αναρτώνται στη «Διαύγεια».

Αρθρο 19

Συμμετοχή περισσότερων δήμων σε δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού

1. Οι Δήμοι επιτρέπεται να σομμετεχρον σε υφιστάμενες δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού άλλου όμορου Δήμου ή Δήμου εντός της ίδιας περιφέρειας, κατά παρέκκλιση του περιορισμού της περ. γ7 της παρ. 1 του άρθρου L07 του ν. 3852/2010. Για τη συμμετοχή του Δήμου στις επιχειρήσεις α>~ :ές απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, και η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από οικονομικοτεχνική μελέτη που περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρει ο Δήμος, βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με τις εισφορές των άλλων Δήμων, θα καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της επιχείρησης, που θα προκύπτει από το άθροισμα του κεφαλαίου της υφιστάμενης επιχείρησης και των συμμετοχών των άλλων Δήμων σε αυτό. Η συμμετοχή στην επιχείρηση, βάσει των ανωτέρω αποφάσεων, πρέπει να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου στον οποίο ανήκει η υφιστάμενη επιχείρηση, ενώ με την ίδια απόφαση τροποποιούνται και τα στοιχεία της επιχείρησης. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τον Συντονιστή ή τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η συμμετοχή νέου Δήμου στην εταιρεία ειδικού σκοπού, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν επάγεται μεταβολή της επωνυμίας, της έδρας, του σκοπού και της διάρκειας της υφιστάμενης επιχείρησης. Τα ανωτέρω μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της επιχείρησης.

3. Η υφιστάμενη εταιρεία ειδικού σκοπού, μετά την είσοδο νέου Δήμου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δύναται να επιχορηγείται από όλους του συμμετέχοντες Δήμους, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους. Το ποσό της επιχορήγησης θα ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για κάθε ημερολογιακό έτος, με την έγκριση του προϋπολογισμού και θα καταβάλλεται το αργότερο μέχρι τα τέλη του μηνός Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 3 του άρ. 4 του π.δ. 25/1988 (Α’ 10).

4. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια της συμμετοχής των νεοεισερχόμενων Δήμων ορίζεται σε επτά (7) έτη από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος, κάθε συμμετέχων Δήμος δύναται να αποχωρήσει από την επιχείρηση, μεταβιβάζοντας το ποσοστό της συμμετοχής του στους λοιπούς συμμετέχοντες στην επιχείρηση Δήμους ή σε άλλον Δήμο, υπό τις προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος. Σε περίπτωση αποχώρησης Ο.Τ.Α. προ της συμπληρώσεως επτά (7) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης της πρώτης παραγράφου ή αποβολής του λόγω μη πληρωμής των επιχορηγήσεων της τρίτης παραγράφου το ^ερίδιο συμμετοχής του θα προσαυξάνει τα μερίδια των υπόλοιπων Δήμων κατά το ποσοστά συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

5. Το ανώτατο όργανο της επιχείρησης είναι η Γενική Συνέλευση, στην οποία όλοι οι συμμετέχοντες Δήμοι, οΐχό την προϋπόθεση της εκ μέρους τους καταβολής της ετήσιας επιχορή^ησίΊς, θα συμμετέχουν ανάλογα με το ποσοστό τους στο συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης, εκπροσωπούμενοι από αντιπρόσωπο που θα ορίζεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την επιχείρηση, πλην αυτώ / που ανήκουν στη\ αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό ης Τα μέλη του επιλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ δημάρχων, αντιδημάρχων, δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, ή και τρίτων πρόσωπων που διαμένουν μόνιμα σε έναν από τους δήμους που συμμετέχουν και έχουν διοικητική ή εργασιακή εμπειρία σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές επιχειρήσεις. Δεν είναι αναγκαίο να εκπροσωπείται άμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε δήμος με δικό του εκπρόσωπο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει υποχρεωτικά εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχείρησης, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους, καθώς και εκπρόσωπος της οικείας Ένωσης Συντακτών. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Δήμο με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής. Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ένα από τα μέλη του.

7. Η ευθύνη του οικείου Ο.Τ.Α., που συνιστά ή συμμετέχει στην ως άνω επιχείρηση, περιορίζεται στη συμμετοχή του στο κεφάλαιο της επιχείρησης.

8. Το προσωπικό της υφιστάμενης επιχείρησης διατηρείται. Η απασχόληση και άλλων προσώπων αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ισχύουσα νομοθεσία για όλες τις κατηγορίες απασχολουμένων.

Αρθρο 20

Η παρ. 8 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Αρθρο 21

Ερμηνευτική διάταξη

Η αληθής έννοια του εδ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 25/1988 (Α’ 10) είναι ότι οι επιχειρήσεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010, επιτρέπεται να επιχορηγούνται από τους οικείους Ο.Τ.Α. ή από νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται και ελέγχονται από αυτούς, κατά παρέκκλιση κάθε μεταγενέστερης αντίθετης γενικής διάταξης.

Άρθο 22

Επιχορήγηση από Ο Τ.Α. α’ βαθμού νομικών προσώπων αυτών, που συνιστώνται για την υποστηριξη της υποψηφιότητας τους για το θεσμό της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης»

Το άρθρο 52 του ν. 4403/2016 (A 125) τροποποιείται ως εξής:

“Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Κάθε δήμος που θέτει υποψηφιότητα για την φιλοξενία του θεσμού ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ δύναται να συστήσει αν ονυμη εταιρεία του άρθρου 265 του ν.3463/06 (Α’ 114), με αποκλειστικό σκοπό την διαχείριση της εν λόγω δράσης. Επιτρέπεται η επιχορήγηση της εν λόγω εταιρείας από προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, την κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια, επιμελητήρια και λοιπά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθώς επίσης και η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους άνω φορείς, για την υλοποίηση του σκοπού της. Η ανώνυμη εταιρεία του δήμου που θα επιλεγεί να φιλοξενήσει το θεσμό, επιτρέπεται επιπλέον να επιχορηγείται από Ο.Τ.Α. που συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο, κατά παρέκκλιση του άρθρου 265 παρ. 3 του ν. 3463/2006, δύναται δε να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα, στη χωρική περιφέρεια των οποίων θα αναπτυχθούν δράσεις, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σκοπού της εταιρείας. Η ανώνυμη εταιρεία του προηγούμενο εδαφίου λύεται υποχρεωτικά και τίθεται σε εκκαθάριση, με την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο συνεστήθη. Οι ανω /ομες εταιρείες των δήμων που δεν θα επιλεγούν να φιλοξενήσουν το θεσμό λύονται υποχρεωτικά και τίθενται σε εκκαθάριση, αμέσως μετά την ανακήρυξη της πόλης που θα φέρει τον τίτλο της ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ”.

Αρθρο 23

Μεταφορά στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από ν.π.δ.δ. αυτών

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή προγράμματα που επιδοτούνται από εθνικούς πόρους ή η μετεξέλιξη των προγραμμάτων αυτών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣ Π Α, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51 παρ. 4 περ. α’ του ν. 4707/2016 (Α’ 134) και υλοποιούνταν από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α. δύνανται να αναλαμβάνονται από τον οικείο Δήμο ή να συνεχίζονται υπό τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους, εφόσον το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση εκάστου προνράμμοτος προβλέπει ότι οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού περιλαμβάνονται μεταξύ των δυ. ,υικών φορέων υλοποίησης του προγράμματος. Η ανάληψη ή η συνέχιση του προγράμματος από το δήμο γίνεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

Τα αναληφθέντα προγράμματα συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον οικείο δήμο, ο οποίος θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του απορρέουν από αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις μίσθωσης έργου ή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, οι οποίες, όπου τούτο απαιτείται, συνεχίζονται μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων.

Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου ανανεώνονται ή παρατείνονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.2190/1994 (Α’28). Η ανάληψη ή η συνέχιση των προγραμμάτων από το δήμο, κατά τα οριζόμενα στο πρότο εδάφιο, ισχύει από 1.7.2016.

Αρθρο 24

Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 262 του ν.3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής: «Η παράγραφος 8 του άρθρου 265 του ν.3463/2006 (Α’ 114) εφαρμόζεται αναλόγως σε όλες τις κατηγορίες δημοτικών επιχειρήσεων που συσήνονται μετά την 1.1.2011, εξαιρουμένων των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής και του χρόνου σύστασης αυτών.*

2. Στο άρθρο 10 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94), όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α’/129) στην παρ. 5 προστίθεται παράγραφος 5α, ως εξής: «5α. Για τους μετακινούμενους των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων της χώρας (εφεξής «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.») σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιόμετρων από την έδρα τους αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης, όταν η μετακίνηση γίνεται αποκλειστικά για τις αποδεδειγμένες ανάγκες της πραγματοποίησης της χειμερινής και θερινής περιοδείας των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και με σκοπό την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Ειδικά, για τις μετακινήσεις των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των 50 ευρώ και τα έξοδα διανυκτέρευσης στο ποσό των 45 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται και για την ημέρα επιστροφής των μετακινούμενων στην έδρα τους, μετά το πέρας των παραστάσεων. Η απόφαση μετακίνησης εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο.»

Αρθρο 25

Συνέχιση υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ε.Ε.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου ΪΜ του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

Κατ’ εξαίρεση, διαδημοτικές ειηφφώσεις των οποίων έχει παρέλθει ο χρόνος λειτουργίας που προβλεπόταν στη συστατική τους πράξη και συμμετείχαν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύνανται να συνεχίζουν να λειτουργούν προς εκπλήρωση των σκοπών που τίθενται με τα προγράμματα αυτά, μετά από τροποποίηση του καταστατικού τους».

Αρθρο 26

Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων

Στο τέλος της περ. 16 παρ. II του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ.), που κυρώθηκε με τον ν. 3463/2006 (ΑΊ14), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων,^αθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση 36837/2007 (Β’ 1364) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

Άρθρο 27

Λειτουργία παιδικής χαράς στο ΚΠΙΣΝ και σε άλλους χώρους του δημοσίου

1. α. Η παιδική χαρά που έχει κατασκευασθεί εντός του υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» και συγκεκριμένα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Καλλιθέας Αττικής και ειδικότερα στη ζώνη Α (Δημοτικό Πάρκο) που χωροθετήθηκε στο Ο.Τ. 345 στο χώρο του Παλαιού Ιπποδρομίου Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο παρ. 1 του ν. 3785/2009 (Α’ 138), λειτουργεί με ευθύνη της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα >>αύρος Νιάρχος Α.Ε.», η οποία οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της ανωτέρω παιδικής χαράς.

β. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου, ως προς τις προϋποθέσεις και τις τεχνιιζές προδιαγραφές για τη λειτουργία της ανωτέρω παιδικής χαράς, τα όργανα και τη διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου της, καθώς τη διαδικασία συντήρησης αυτής, εφαρμόζεται αναλογικά η υπ’ αριθ. πρωτ. 28492/2009 (C 931) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 27934/2014 (Β’ 2029) απόφαση και ισχύει.

γ. Η παιδική χαρά αξιολογείται ως προς την καταλληλότητα λειτουργίας της από την κατά τόπο αρμόδια «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών» η οποία συγκροτείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28492/2009 (Β 931) απόφαση όπως ισχύει. Η τεχνική έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. και παρ, 3 γ της εν λόγω απόφασης συντάσσεται από μηχανικό της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Δήμου Καλλιθέας ή από μηχανικό όμορου Δήμου ή της Περιφέρειας Αττικής που ορίζεται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

2. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,• ^Οικονομίας & Ανάπτυξης και Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών σε χώρο του Δημοσίου, τα όργανα και η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου της καταλληλότητας λειτουργίας τους, η διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Αρθρο 28

Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997

Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997 (Α’ 107), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής :

«Οι οικείες περιφέρειες δύνανται κατ’ εξαίρεση να εξουσιοδοτούν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδρύματα της χωρικής τους αρμοδιότητας να πραγματοποιούν τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών των ειδών της παρούσας παραγράφου κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος τους από τον Υπουργό Εσωτερικών».

 

Αρθρο 29

Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 176 του ν.385^2010 (Α’ 87)

Η παρ. 2 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Για τις περίπτ. ι’ και ια’ της προηγούμενης παραγράφου η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει σχετικά το περιφερειακό συμβούλιο;λ^γω υπέρβασης του αντικειμένου των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ της περίπτ .β’ της προηγούμενης παραγράφου.»

 

Αρθρο 30

Παράταση προθεσμίας άρθρου 43 ι ου ν.4369/2016 (Α’ 33)

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν.4369/2016 (Α’ 33) παρατείνεται έως και την 31.12.2017.

2. Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν από 1.1.2017.

Αρθρο 31

Ωράριο λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών

Το ωράριο λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειώ / ως προς την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικά συμβάντα καθιερώνεται σε 24ωρη ή 12ωρη βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες του έτους, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες του έτους, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται, κατ’ εξαίρεση όλων των υφισιαμένων διατάξεων που αφορούν στην αντίστοιχη λειτουργία άλλων υπηρεσιών των Περιφερειών, στην αρχή κάθε έτους και συνοδεύεται από την πρόβλεψη για τη δέσμευση της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αρθρο 32

Βραβεία και χορηγίες για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Η περ. 14 της παρ. Η’ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«14. Η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών, των ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.»

Αρθρο 33

Τροποποίηση του Π.Δ. 75/2011

Η παρ. 1 του άρθρου 16 του πδ 75/ 2011 (Α182) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τοολάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, καθώς κίμ. όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.). Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Π.Ε.Δ. ή σε άλλη πόλη εντός ή εκτός της Περιφέρειας, με σύμφωνη γνώμη της απλής πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου».

2. Στο τέλος της παρ.;! του άρθρου 21 του πδ 75/2014, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και ο Κανονισμός Προσωπικού των Π.Ε.Δ. εγκρίνονται από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύονται με μέριμνά αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Αρθρο 34

Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.ΤΑ. παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών

Στο άρθρο 19 του ν. 4354/2015 προστίθεται περίπτωση γ’, ως εξής:

«γ. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι νησιωτικοί Ο.Τ.Α. του άρθρου 204 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σο ιατος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους τους ή τα ανήλικα τέκνα αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας».

Αρθρο 35

Αντιμισθία Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο»

2. Τα εδάφια β’, γ’, υ , και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 καταργούνται.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ^αιαργείται.

4. Στο άρθρο 92 του ν. 3852/201.0.ϊφοστίθενται παρ. 9 και 10 ως εξής: «9. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίοι και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 4% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων, ήτοι 1% για κάθε συνεδρίαση και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.
Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε.

10. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ως προς την αποζημίωσή τους ανά συνεδρίαση, καθώς και οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων ως προς την αντιμισθία τους έχουν τη δυνατότητα άρνησης λήψης αυτής ή παραχώρηση αυτής προς οιονδήποτε κοινωνικό σκοπό. Η άρνηση ή η παραχώρηση γνωστοποιούνται με σχετική αίτηση του αιρετού προς την οικονομική υπηρεσία του οικείου δήμου».

Αρθρο 36

Επιβοήθηση έργου αιρετών ΑμεΑ

1. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) εφαρμόζεται και στα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, τα οποία είναι αιρετοί σε Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού και στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες, με απόφαση του οικείου Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, για όσο χρόνο διαρκεί η άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων τους.

2. Οι δαπάνες που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4369/2016 βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.

Άρθρο 37

Τροποποίηση του άρθρου 243 του ν. 3852/2010

Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Το έργο των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας, η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου, του ειδικού συνεργάτη και επιστημονικού συνεργάτη, μπο(: όμως να εξαιρεθούν από τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου».

Αρθρο 38

Αποζημίωση των με\ών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.ΤΑ.

Μετά την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν 4354/2015 (Α\56) προστίθεται παρ. (4α), ως εξής: «4α. Ειδικά στον πρόεδρο, στα μέλη, στους γραμματείς, καθώς και στα μετέχοντα χωρίς δικαίωμα ψήφου μέλη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης το οποίο έχει συσταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α’ι8), που εργάζονται εκτός ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών καθορίζεται αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εαωτερικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

«Διατάξεις σχετικές με την οικονομική λειτουργία, τα έσοδα, την περιουσία και την αναπτυξιακή πολιτική των Ο.Τ.Α.»

Αρθρο 39

Κριτήριο επιλογής πιστωτικού ιδρύματος για τις καταθέσεις των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

1. Η παρ. 2 του άρθρου 171 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το ποσό που μπορεί να διατηρεί σε μετρητά στο ταμείο ο δημοτικός ταμίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και

Οικονομικών. Τα υπόλοιπα ταμειακά διαθέσιμα του δήμου κατατίθενται εντόκως, σε λογαριασμό όψεως ή προθεσμιακό, σε πιστωτικό ίδρυμα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά από επίκαιρη έρευνα αγοράς και η οποία λαμβάνει ως βασικό κριτήριο για τον προσδιορισμό της καλύτερης προσφοράς, το συμφερότερο επιτόκιο». Τοποθέτηση των ταμειακών διαθεσίμων σε άλλου είδους τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν επιτρέπεται εκτός από τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου. 2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 171 του ν. 3463/2006 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για την επιλογή τοι. τραπεζικού ιδρύματος για την κατάθεση των ποσών του εδ. α’ ακολουθείται η διαοικασία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου».

Άρθρο 10

Διαχείριση πάγιας προκαταβολής

Το τελευταίο εδάωιο της παραγράφου 8 τον άρθρου 266 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο δήμο για κάθε τοπική ή δημοτική ενότητα ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπολόγων διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας ή οι αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του οικείου δήμου. Οι ανωτέρω ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου».

Αρθρο 41

Διπλογραφικό Σύστημα στα Νομικά Πρόσωπα Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Το άρθρο 33 του ν. 4257/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 (Α’ 302) που ισχύουν για τους δήμους περί του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης εφαρμόζονται αναλόγως και για τα δημοτικά ιδρύματα, τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών. Αν οι ανωτέρω φορείς δεν διαθέτουν υπάλληλο με την απαιτούμενη άδεια λογιστή και η ταμειακή υπηρεσία τους ασκείται από τους δήμους που τους έχουν συστήσει, οι τελευταίοι αναλαμβάνουν και την τήρηση του Λογιστικού τους Σχεδίου. Σε περίπτωση που στο δήμο δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή ή ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων δεν επαρκεί για την κάλυψη της υποχρέωσης αυτής, γεγονός που βεβαιώνεται από την οικεία Οικονομική Επιτροπή έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, το νομικό πρόσωπο μπορεί να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή κάθε εργασία για την τήρηση του Λογιστικού του Σχεδίου, κατ’ αναλογία και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α 114). Ομοίως, μπορεί να προσφύγει στις ίδιες διατάξεις, όταν έχει ίδια ταμειακή υπηρεσία, αλλά δεν διαθέτει προσωπικό με τα ως άνω απαιτούμενα τυπικά προσόντα».

Αρθρο 42

Υποβολή οικονομικών στοιχείων Ο.Τ.Α.

1. Οι δήμοι, τα Νομικά τους Πρόσωρ:^ Δημοσίου Δικαίου, με την εξαίρεση των σχολικ )ν επιτροπών, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης του ν. 1069/1080, οι σύνδεσμοι Ο.Τ.Α., η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, καθώς και οι περιφέρειες, τα περιφερειακά ταμεία ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις και τα λοιπά νομικά πρόσωπα των περιφερειών και η Ένωση Περιφερειών ενημερώνουν με τα οικονομικά τους στοιχεία τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικων, καθορίζεται για κάθε βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο τύπος, το περιεχόμενο των στοιχείων, ο χρόνος, ο τρόπος ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων, οι φορείς στους οποίους παρέχεται ηλεκτρονική πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση μη ενσωμάτωσης ή καθυστέρησης ενσωμάτωσης των στοιχείων, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών να επιβάλλεται παρακράτηση ή μη απόδοση μέρους ή συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στον οικείο Ο.Τ.Α.

3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι υπ’ αριθ. 74712/2010 και 74713/2010 (Β’ 2043) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αρθρο 43

Προληπτικός έλεγχος δαπανών περιφερειών

Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Αρθρο 44

Χρήση «Τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών»

1. Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Επιτρέπεται η είσπραξη ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών ενσήμων, χαρτοσήμων, προστίμων και εν γένει η οικονομική εκκαθάριση οφειλών φυσικών προσώπων και Ν.Π.Ι.Δ. προς φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών πληρωμής που τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση καρτών πληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους».

2. Η καταβαλλόμενη εφεξής ή η τυχόν καταβληθείσα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος από τους ανωτέρω φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τους ΤΓΑ α’ και β’ βαθμού προμήθεια προς τα οικεία τραπεζικά ιδρύματα για τη \ρήση «Τερματικών Συσκευών Ασφαλών Πληρωμ JV» (P.O.S), καθώς και τη μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών με την υπηρεσία we’j banking, θεωρείται νόμιμη, εφόσον έχει υπογραφεΐ-ίη σχετική σύμβαση με τα οικεία τραπεζικά ιδρύματα, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου των ανωτέρω φορέων και των ΟΤΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αρθρο 45

Ταμειακή υπηρεσία Ιδρυμάτων Περιφερειών – Οικονομική διοίκηση ιδρυμάτων δήμων

 

1. Η λειτουργία της ταμειακής και εν γένει της οικονομικής υπηρεσίας των ιδρυμάτων των περιφερειών, εφόσον δεν διεξάγεται ή διεξάγεται πλημμελώς από αυτά λόγω ελλιπούς στελέχωσης, διεξάγεται κατά το μέρος που απαιτείται, από αυτούς που τις ασκούν στην οικεία περιφέρεια, κατόπιν σχετικού αιτήματος του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος και απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 236 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις που ισχύουν για τους δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα».

Αρθρο 46

Τροποποίηση του άρ. 79 του ν. 4316/2014

Στο τέλος της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.4316/2014 (Α’ 270) προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Οι ανωτέρω βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές δεν επιβαρύνονται από την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών κοινών αποφάσεων του εδαφίου α’ με προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής. Τα ανωτέρω ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4316/2014. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται».

Αρθρο 47

Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών Ο.ΤΑ. και των Ν.Π.Δ.Δ. τους

Τα χρηματικά ποσά που αφορούν δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης των Νομίμων Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών/ επιτροπών, τα οποία εξοφλούνται με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος του προϋπολογισμού ιου δήμου που τα έχει συστήσει, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, παρακρατούνται και συμψηφίζονται με τους προς απόδοση από το δήμο προβλεπόμενους πόρους υπέρ αυτών. Συμψηφισμοί που διενεργήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε εκτέλεση αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νόμιμα.

Αρθρο 48

Ισοσκέλιση ανταποδοτικών υπηρεσιών μικρών Δήμων

1. Προς ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους, οι δήμοι με πληθυσμό κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων δύνανται, όταν τα έσοδα των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αντίστοιχες δαπάνες, να τις καλύπτουν από κάθε είδους τακτικά και έκτακτα έσοδά τους, που δεν προορίζονται για ειδικό σκοπό. Απαραίτητη προϋπόθεση, η οποία ελέγχεται από την αρμόδια για την εποπτεία τους Αρχή, είναι να έχει ληφθεί σχετική απόφαση επιβολής τελ^ν, που να αφορά το έτος στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ή το επόμενο οικονομικό έτος. Το ύψος των τελών σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να καθοριστεί και εφόσον απαιτείται, έως το ύψος των αντίστοιχων τελών του δήμου της έδρας του νομού.

2. Εάν η ανταποδοτική υπηρεσία παρέχεται από νομικό πρόσωπο του δήμου, δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης αυτού από το δήμο που το έχει συστήσει, με το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των δαπανών της υπηρεσίας, κατ’ αναλογία και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Αρθρο 49

Μεταφορά Μαθητών

Η παράγραφος 7 του άρθρου 63 του ν.4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «7.Δαπάνες μεταφοράς μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τη διενέργεια των οικείων διαγωνιστικών διαδικασιών, που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2014, του πρώτου τριμήνου του έτους 2015 και κατά τον μήνα Ιανουάριο ιου οικονομικού έτους 2016 κ€.ά παρέκκλιση των κειμένων περί δεσμεύσεως πιστώσεων διατάξεων, δύνανται να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων των οικείων Περιφερειών,τρέχοντος οικονομικού έτους, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών».

Αρθρο 50

Μεταφορά πιστώσεων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

Το άρθρο 161 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Μεταφορά πιστώσεων από έργα – Αποθεματικό

1. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους επιτρέπεται η μεταφορά πίστωσης από έργο σε έργο ή και από έργο για την ενίσχυση ή δημιουργία οποιουδήποτε άλλου κωδικού αριθμού δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται ο ανταποδοτικός ή εξειδικευμένος χαρακτήρας των πιστώσεων και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις πιστώσεις αυτές. Για τη μεταφορά αυτή απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

2. Το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των Περιφερειών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των εγγεγραμμένων σε αυτόν τακτικών εσόδων>

Αρθρο 51

Τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων των Ο.Τ.Α. προς το Τ.Π.Δ.

1. Η παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 4316/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Τα πάσης φύσεως υφιστάμενα χρεωστικά ανοίγματα των δήμων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), όπως εμφανίζονται στα λογιστικά τους βιβλία κατά το διάστημα που η ταμειακή τους διαχείριση ασκείτο από το αρμόδιο Γραφείο Παρακαταθηκών και μέχρι τη σύσταση της ίδιας ταμειακής υπηρεσίας, βεβαιωμένα ή μη, τα οποία δεν έχουν ρυθμιστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α’ 66), μπορεί να ρυθμιστούν με συνομολόγηση ισόποσων δανείων από το Τ.Π.Δ., χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010, εντός νέας αποκλειστικής προθεσμίας έως 31.12.2017, εφόσον έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, με όρους και προϋποθέσεις που θα καθορισθούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.ΓΊ.Δ.

Σε περίπτωση αδυναμίας συνομολόγησης δανείου από οποιοδήποτε αιτία, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ., το ποσό του χρεωστικού ανοίγματος εξοφλείται υποχρεωτικά σε είκοσι (20) άτοκες ισόποσες ετήσιες δ. σεις, με ημερομηνία καταβολής κάθε δόσης μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από την 30η Ιουνίου 2017, χωρίς την επιβάρυνση επιπλέον τόκ^ν και πρόσθετων επιβαρύνσεων. Οι όροι, οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις κο ι κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθήκη / και Δανείων».

2. Στο άρθρο 81 του ν. 4316/2014 προστίθεται παρ. 4 ως εξής: «4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που εγκρίνεται, σε ετήσια βάση, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, δύναται να συμψηφίζονται
αυτεπαγγέλτως, τα βεβαιωμένα , στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ληξιπρόθεσμα χρεωστικά ανοίγματα των Ο.Τ.Α και των Νομικών Προσώπων τους, με ποσοστό έως 1% επί των εσόδων τους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π). Ο προαναφερόμενος συμψηφισμός διακόπτει την παραγραφή των σχετικών βεβαιωμένων απαιτήσεων».

Αρθρο 52

Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας υπέρ συνδέσμων και Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Στο άρθρο 283 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 23 ως ακολούθως: «23. Οι κάθε είδους σύνδεσμοι και Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, απολαμβάνουν τις απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας της περίπτωσης (ε) της παρ. 1 του αρ. 17 του ν. 2367/1953, όπως ισχύει, τις οποίες απολαμβάνουν και οι δήμοι».

Αρθρο 53

Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ Βαθμού

1. Οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για είσπραξη υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και από πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή μη καταβολής τέλους, ως ακολούθως:

(α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

(β) Από δύο (2) σε έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη από 20 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

(γ) Από εικοσιπέντε (25) σε ράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

(δ) Από σαράντα εννέα (49) σε έοόί εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30•%).

(ε) Από εβδομήντα τρεις (73) σε έως εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

2. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων και δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

3. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5 % επί του ποσού της κάθε δόσης και επιβάλλεται την επομένη της ημέρας που όφειλε να πληρωθεί η δόση.

4. Στη ρύθμιση του άρθρου/L δύνανται, επίσης, να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου ή

β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ,

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί λόγω του ότι εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων, εφόσον μαζί με την αίτηση και τη βεβαίωση από το αρμόδιο δικαστήριο ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμα συζητηθεί, προσκομιστεί και δήλωση παραίτησης από την εξέταση της διαφοράς από δικαστήριο ή την οικεία Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, προκειμένου να βεβαιωθεί η οφειλή.

5. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

6. Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά την παρ. 2 του άρθρου 170 του ν. 3463/2006 όργανα.

7. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με αντίστοιχη τροποποίηση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 6.

8. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλλει:

Α ) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι 5.000 ευρώ,

Β) το 10% τοις εκατό της ρυθμιζόμενης οφειλής για οφειλή από 5.000,01 μέχρι 10.000 ευρώ

Γ) το 20 % τοις εκατό της ρυθμιζόμενης οφειλής για οφειλή 10.000,01 ευρώ και πάνω ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης αυτής προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και οε εντολή για επαναδέσμευσης αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας εκ των δόσεων.

Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη ποο ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει ψα κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

9. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

10. Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.

11. Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον πρωτοφειλέτη για την καταβολή μέρους οφειλής δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της οφειλής.

12. Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει τρείς δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών,

β) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού Φ.Π.Α..

γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

13. Ποσά που έχουν καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται.

14. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την δημοσίευσή του.

Αρθρο 54

Επέκταση ρύθμισης

Στο αρ. i67 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) προστίθεται παρ. 4 ως εξής: «Ειδικότερες διατάξεις νόμου και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις περί παράτασης ή αναστολής καταβολής χρεών προς το Δημόσιο λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, εφαρμόζονται αναλογικά και για τις οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών^.

Αρθρο 55

Τροποποίηση διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμων του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 (Α’ 15)

1. Στην περ. ιδ’ του άρθρου 1 του ν. 4039/2012 (Α’ 15) μετά τις λέξεις «και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας», προστίθενται οι λέξεις «καθώς και της Δημοτικής Αστυνομίαζχ».

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012, μετά τον πίνακα, προστίθεται η φράση :

«Τα ανωτέρω πρόστιμα αποτελούν έσοδο των δήμων στην περιφέρεια των οποίων διαπιστώνεται η παράβαση».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Κατά τη διαπίστωση της παράβασης αυτή βεβαιώνεται επί τόπου. Επί της πράξης βεβαίωσης της παράβασης αναγράφονται υποχρεωτικώς: α) η αρμόδια αρχή και η προθεσμία προσφυγής σε αυτή, κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο, β) η παράβαση και το άρθρο του νόμου στο οποίο αναφέρεται αυτή, γ) το ύψος του προστίμου, όπως αυτά αποτυπώ /ονται στον πίνακα του παρόντος άρθρου. Η πράξη βεβαίωσης της παράβασης επιδίδεται στον παραβάτη και αντίγραφο της βεβαίωσης παράβασης αποστέλλεται άμεσα στην αρμόδια, κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο, αρχή».

4. Η παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή να υποβάλει έγγραφο υπόμνημα εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερ )ν από τη βεβαίωση της παράβασης στον προϊστάμενο της κτηνιατρικής υπηρεσίας ή, όπου αυτή δεν υπάρχει, στον προϊστάμενο του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης του δήμου, στα όρια του οποίου τελέστηκε η παράβαση και αν αυτή δεν υφίσταται, στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας περιφερειακής ενότητας, προκειμένου να προβάλει τις αντιρρήσεις του. Η απόφαση, με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, με αναφορά στα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία».

5. Η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν απορριφθούν, εκδίδεται απόφαση επιβολής του προστίμου από τον προϊστάμενο της, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, αρχής. Αντίγραφο της απόφασης επιβολής προστίμου αποστέλλεται στον οικείο δήμο, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή του. Το πρόστιμο καταβάλλεται μειωμένο κατά το μισό, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου στον παραβάτη. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, το πρόστιμο βεβαιώνεται ολόκληρο fijio την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.».

6. Η παρ. 7 του άοθρου 21 του γ. 4039/2012 αντικαθίσταται, ως εξής: «7. Τα έσοδα από τα πρόστηφ τυο παρόντος νόμου εγγράφονται με τρόπο διακριτό στον προϋπολογισμό τρρ δήμου και διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση των δημοτικών καταφυγίων και κτηνιατρείων και για την αντιμετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου αυτού».

7. Η παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 καταργείται.

Αρθρο 56

Αποκατάσταση κοινοχρήστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη και προσωρινή αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σε περίπτωση καθ’ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο

Η παρ. 8 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 β.δ., όπως το άρθρο τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1080/1980 και όπως η παρ. αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 και με το άρθρο 6 του ν. 1900/1990, αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί με την απόφαση της παρ. 2, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χι.’ ρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με την απόφαση της παρ. 3 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση.

Η αυθαίρετη χρήση του κοινοχρήστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήμο ή τις Αστυνομικές Αρχές μετά από διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι επεμβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραμμα και, αν απαιτείται, φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους.

Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστημα σε κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του κοινοχρήστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν μέσα σε επτά ημέρες από την επομένη της επιδόσεως. Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, τα εν λόγω αντικείμενα απομακρύνονται άμεσα από τις υπηρεσίες του Δήμου, ο οποίος μπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άμεση συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών.

Τα αντικείμενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που τα απομακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουμένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία αναφέρεται στη διάταξη της παρ. 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός τρίτον μηνών από την ημερομηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείμενα κατάσχονται άμεσα και μπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήμο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 199 του ν.3463/2006.

Εάν μετά την αφαίρεση των ως άνω αντικειμένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Εφόσον το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν συμπληρώνεται εντός του ημερολογιακού έτους που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως αυτού.

Αρθρο 57

Μισθώσεις περιπτέρων και κυλικείων

 

1. Μισθώσεις αδειών περιπτέρων και κυλικείων που είχαν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4254/2014 (Α’85) παρατείνονται έως τη συμπλήρωση της δεκαετίας της μισθωτικής σχέσης.

2. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου υφιστάμενης κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4093/2012 (Α’222) διοικητικής άδειας και κατόπιν αιτήματος του μισθωτή, η μίσθωση παρατείνεται αυτοδικαίως πέραν του χρόνου λήξης της για μία μόνο φορά έως την έκδοση νέας πράξης παραχ ρησης ή την κατάργηση της θέσης και για χρονικό διάστημα που, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Παράταση χωρεί και για μισθώσεις που έχουν λήξει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο μισθωτής εξακολουθεί να βρίσκεται στο μίσθιο.

Αρθρο 58

Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου

Στην παρ. 9 της υποπαρ. Δ.12 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) προστίθενται οι λέξεις:

«Βεβαιωμένες οφειλές από τον καταργούμενο φόρο και συναφείς κυρώσεις διαγράφονται, κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου».

Αρθρο 59

Τροποποίηση του άρθρου 170 του ν. 3463/2006 (Α’ 114)

Η παρ. 4 του άρθρου 170 του ν. 2006 (Α’ 114) καταργείται.

Αρθρο 60

Βεβαίωση περί μη οφειλής ΓΑ.Π.

1. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές οφείλουν να προσκομίζουν στον συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ στην περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4262/2014 (Α^|4) καταργείται.

Αρθρο 61

Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4304/2014 (Α’ 234)

Στο τέλος του άρθρου 32 του ν. 4304/2014 (Α’ 234), διαγράφονται οι λέξεις «χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων» και προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως: «Τυχόν πρόστιμα που επιβάλλονται για τις ως άνω περιπτώσεις, υπολογίζονται επί των οφειλών που ανάγονται στα πέντε (5) προηγούμενα της βεβαίωσης έτη». Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από την οριζόμενη με το άρθρο 89 του ν. 4307/2014 (Α’ 246) έναρξη ισχύος του άρθρου 32 του ν. 4304/2014. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Αρθρο 62

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

1. Το άρθρο 20 του ν. 2539/1997 (Α’ 244), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Επιβάλλεται υπέρ των δήμων, στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων τέλος σε ποσοστό 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα των: α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, β) ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας και γ) καντινών.

Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, σε εμπορικά κέντρα, κα$ώξ και στα οργανωμένα τμήματα των SUPERMARKETS και των πολυκαταστημάτων, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.

Επί των εσόδων των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός Καζίνο το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστο 2%.

Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης και χορευτικά κέντρα με μουσική το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

Στους δήμους στην περιοχή των οποίων δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Αν σε τμήμα δήμου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ειδικά και μόνο για το τμήμα αυτό εφαρμόζονται οι ανωτέρω παράγραφοι του παρόντος άρθρου.

Το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και στις παρακάτω κατηγορίες καταστημάτων:

α. τουριστικών ειδών, β. ειδών λαϊκής τέχνης, γ. ενθυμίων και δωρων, δ. ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία, ε. ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουσμένους, στ. ειδών «σπορΗ «σκι» και «ορειβασίας», ζ. σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και εκμάθησης καταδύσεων, η. ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.

Σε περίπτωση διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο άσκησης πολλαπλών οικονομικών δραστηριοτήτων από τα ανωτέρω καταστήματα, για τον προσδιορισμό του οφειλόμενου τέλους λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ακαθάριστα έσοδα ,τα οποία προέρχονται μόνο από τη λιανική πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, όπως αυτά προκύπτουν από την δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980 και τα εκκαθαριστικά σημειώματα του Φ.Π.Α.

8. Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόμενα κατά τις κείμενες διατάξεις στοιχεία, εισπράττεται δε από αυτόν που εκδίδει το λογαριασμό, ο οποίος υποχρεούται να το καταβάλει στο οικείο δημοτικό ταμείο».

2. Το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (ΑΊ36), καταργείται.

Αρθρο 63

Δικαιμώματα χρήσης πόσιμου ύδατος

1. Η περίπτ. β’ της παρ. 3 ίου άρθρου 12 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α’ 171), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 57 του ν.2218/1994 (Α’90), συμπληρώθηκε με . 4 του άρθρου 29 του ν.3448/2006 (Α’570) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4255/2014 (Α’ 89), αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Να καταβάλει υπέρ του Δήμου για τις ποσότητες νερού που εμφιαλώνονται δικαίωμα επί της συνολικής αξίας των αντίστοιχων πωλήσεων, όπως προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης και τα αποτελέσματα του ελέγχου από την φορολογική αρχή. Η αξία των προϊόντων που διατίθενται δωρεάν υπολογίζεται με τιμή αναφοράς τη μέση τιμή πώλησης αυτών. Το ύψος του δικαιώματος καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ποσοστό από 3 τοις χιλίοις έως 5 τοις χιλίοις και από 3 τοις χιλίοις έως και 3,5 τοις χιλίοις, όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς. Είναι δυνατός ο καθορισμός ποσοστού δικαιώματος εκτός των προαναφερθέντων ποσοστών με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον μεταβληθούν σημαντικά, για οποιοδήποτε λόγο τα στοιχεία με τα οποία αρχικώς διαμορφώθηκαν,. Όταν το νερό που διατίθεται ανήκει σε Δήμους, το ύψος του δικαιώματος καθορίζεται ελεύθερα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Η περιπτ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 12 του β.δ. 24.9-20.10,1958, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Το αντιστοιχούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ποσό του δικαιώματος καταβάλλεται από τον υπόχρεο στο οικείο δημοτικό ταμείο μέσα στο πρ οτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του δικαιώματος επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το αναλογούν δικαίωμα, προσαυξημένο με ισόποσο πρόστιμο. Η δημοτική αρχή υποχρεούται να διεξάγει ελέγχους περί της κανονικής έκδοσης του σχετικού παραστατικού και της καταβολής του δικαιώματος».

Άρθρο 64

Φόρος εισοδήματος επί της ακίνητης περιουσίας Ο.Τ.Α.

Στο άρθρο 46 του ν. 4172/2013 (ΑΊ67) προστίθεται περίπτωση στ’, ως εξής: «στ) Οι Ο.ΤΑ. α’ και β’ βαθμού απαλλάσσονται του φόρου επί των εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία, εφόσον πρόκειται για: α) ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των Ο.ΤΑ., καθώς και κοινής χρήσεως πράγματα που ανήκουν σε δήμο ή β) ακίνητα που παραχωρούνται κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών κάθε αναγνωρισμένης βαθμίδας δημόσιας εκπαίδευσης, δημόσιων ή δημοτικών νοσοκομειακών συγκροτημάτων ,μρος όφελος της δημόσιας υγείας, δημόσιων ή δημοτικών μονάδων κοινωνικής φροντίδας, δημόσιων ή δημοτικών παιδικών σταθμών ή βρεφοκομείων ή ορφανοτροφείων, δημόσιων ή δημοτικών γηροκομείων, Κ.Α.Π.Η., κέντρων και δομών προσωρινής υποδοχής – φιλοξενίας και εν γένει χώρων που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες στέγασης και προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.

Αρθρο 65

Διευκόλυνση της είσπραξης ιδίων εσόδων των Ο.Τ.Α.

1. Η παρ. 3 του άρθρου 261 του ν 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής : «3. Οι δήμοι μπορούν να ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων του Γραφείου Κτηματο\ράφησης, του Κτηματολογίου και των αρμοδίων Δ.Ο.Υ., στοιχεία που αφορούν στην ακίνητη περιουσία και στο εισόδημα των υπόχρεων, εντός των ορίων της διοικητικής τους περιφέρειας. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν ατελώς στους δήμους τα στοιχεία που ζητούνται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και της δικαιοδοσίας τους, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης από το Δήμο».

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. γ’ της παρ.1 του άρθρου 43 του ν. 3979/’2011 (ΑΊ38) αντικαθίσταται, ως εξής:
«Ο διαχειριστές του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμελλητί τα ανωτέρω στοιχεία τιμολόγησης και εν γένει τα δεδομένα των υπόχρεων που τηρούνται για τη συνείσπραξη των ποσών της περ. β’ προς τους οικείους δήμους».

 

Αρθρο 66

Παραχώρηση χρήσης πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων έναντι τέλους, χωρίς δημοπρασία

Στην παρ. 10 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 β.δ. (Α’ 171), προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής: «Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω χώρους κατ7 εξαίρεση παραχωρούνται και χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση που δεν υπερβαίνει τις δέκα μέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω κοινόχρηστων χι ρω / καθώς και το ύψος του τέλους, το οποίο εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή μη χαρακτήρα της εκδήλωσης».

Αρθρο 67

Καταβολή οφειλών από προσκ υμώσεις και ρυμοτομήσεις

 

1. Η παρ. 11 του άρθροο 26 του ν 1828/1989 (Α’2) αντικαθίσταται, ως εξής: «11. Ο δήμος υποχρεούται να βεβαιώνει και να εισπράττει από τους υπόχρεους σε καταβολή αποζημίωσης, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης εκτάσεων, σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, το ποσό που κατέβαλε για λογαριασμό τους στους δικαιούχους της αποζημίωσης. Η εξόφληση των οφειλών της παραγράφου αυτής γίνεται ατόκως σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σε διάστημα μέχρι δεκαπέντε (15) ετών που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Το ποσό της κάθε δόσης επιβαρύνεται, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ολόκληρου του ποσού της οφειλής παρέχεται έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%)».

2. Οφειλές προς δήμους από την εφαρμογή της παρ. ^ίτου άρθρου 26 του ν. 1828/1989 που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως αν έγινε η όχι διακανονισμός της εξόφλησής τους σε δόσεις, απαλλάσσονται από το νόμιμο τόκο και από κάθε άλλη προσαύξηση. Οι τόκοι και οι λοιπές προσαυξήσεις που έχουν εισπραχθεί συμψηφίζονται στο κεφάλαιο της κύριας οφειλής. Για το συμψηφισμό γίνεται νέα βεβαίωση και διακανονισμός εξόφλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, όπως τροποποιείται με το παρόν άρθρο και παύει κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητώ ι ή ακινήτων. Τόκοι που έχουν βεβαιωθεί αυτοτελώς, για δόσεις που έχουν εξοφληθεί άτοκα στο παρελθόν, διαγράφονται.

Αρθρο 68

Απόδοση χρηματικών διαθεσίμων από τον λογαριασμό «Φόρος ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων» σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους

Τα χρηματικά διαθέσιμα του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού με τίτλο «Φόρος ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων», αποδίδονται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς – μειονεκτικούς Δήμους της χώρας. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται τα κριτήρια κατανομής των χρηματικών διαθεσίμων, επί τη βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό, όπως εμφανίζεται στους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η ακριβής διαδικασία απόδοσης των χρηματικών διαθεσίμων και κάθε άλλο ι/νιίικό θέμα, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, αναγκαίο για την εφαρμογή τη διάταξης του πρώτου εδαφίου.

Αρθρο 69

Καθολική διαδοχή Ν.Π.Δ.Δ. σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 241 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Από την έναρξη ισχύος της πράξης κατάργησης του νομικού προσώπου, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται αυτοδικαίως στο δήμο που το συνέστησε, ο οποίος υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το δήμο ή κατά του δήμου χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους του για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης. Εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω πράξης, ο δήμος συστήνει επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται σε αυτόν από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνοδευόμενη από απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το δήμο ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφι V του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου».

Άρθρο 70

Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων στις Περιφέρειες

Η προβλεπόμενη από την παρ. 4 του άρθρου 13 του π.δ. 242/1996 (Α’ 179) επιτροπή μπορεί να συσταθεί και ανά Περιφερειακή Ενότητα, έπειτα από σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών ανά Περιφερειακή Ενότητα, οι οποίες εκδόθηκαν, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.

Αρθρο 71

Μεταβίβαση σχολικών ακινήτων στους Δήμους

Ακίνητα, χαρακτηρισμένα, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στα οικεία ρυμοτομικά σχέδια, ως κατάλληλα για την κάλυψη αναγκών σχολικής στέγης, τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο •’εριήλθαν στις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και ανήκουν πλέον στις περιφέρειες κατά κυριότητα, χωρίς να έχουν ανεγερθεί σε αυτά σχολικές μονάδες, λόγω της μεγαι-Νβασης της σχετικής αρμοδιότητας στους οικείους δήμους, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στους δήμους, στην τοπική αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν, κατόπιν έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον ασκούντα χρέη Γενικού Γραμματέα ή Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου. Σχολικές μονάδες, που βρίσκονται στο στάδιο της ανέγερσης, μεταβιβάζονται στους οικείους δήμους μαζί με τον εξοπλισμό τους, αμέσως μόλις αποπερατωθούν και παραληφθούν νομίμως, με όμοια διαπιστωτική πράξη.

Αρθρο 72

Προθεσμία μεταγραφής αποφάσεων για ακίνητη περιουσία δημοσίων σχολείων

Η μεταγραφή των αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου 274 του ν. 3463/2006 (A’J14), εφόσον δεν έχει συντελεστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, γίνεται ατελώς, ύστερα από αίτημα του αρμόδιου δήμου, στα οικεία άμισθα ή έμμισθα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Αρθρο 73

Τροποποίηση της παρ. Ια του άρθρου 100 του ν. 385^/2010

Το εδάφιο α της παρ. Ι.α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:
«1.α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα Δήμων και Περιφερειών του άρθρου 101, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η ‘Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.ΔΈ.ΥΑ.), οι επιχειρήσεις Ο.ΤΑ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή κα1 με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένο ή από κοινού».

Αρθρο 74

Τροποποίηση άρθρου 69ε  του ν. 4270/2014

Στο τέλος του άρθρου 69Ε του ν. 4270/2014 (Α’ 143) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 10 παρ. 24 Ν.4337/2015 (Α’ 129) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΔΔ αυτών, οι λοιπές περιπτώσεις τακτοποίησης εκκρεμοτήτων με την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργ• jv Εσωτερικών και Οικονομικών».

Αρθρο 75

Προγραμματικές συμβάσεις Ο.Τ.Α. με σκοπό την απομάκρυνση πυλώνων υψηλής τάσεως

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) Α.Ε. ή/και με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) Α.Ε. ή με άλλο νομικό πρόσωπο που έχει αρμοδιότητα, με σκοπό την απομάκρυνση πυλώνων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης από κατοικημένες περιοχές, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Στις προγραμματικές συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται, σε κάθε περίπτωση, τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Αρθρο 76

Χρήση ρυμουλκούμενων από Δήμους για αποκομιδή απορριμάτων.

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του Κεφαλαίου Ε της υπ’αριθμ. Α2/29542/5347/1991 Υ.Α. (ΦΕΚ 707 Β’), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. Α12/37707/3600/2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1692 Β’) τροποποιείται ως εξής:

«Κατ” εξαίρεση επιτρέπεται η προσάρτηση δύο ρυμουλκούμενων οχημάτων σε κάθε ΦΙΧ αυτοκίνητο μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων είτε ιδιοκτησίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α”) αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους (προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων) είτε ιδιοκτησίας των Δήμων για την εξυπηρέτηση αποκομιδής απο ρ ριμμάτων.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

«Διατάξεις σχετικές με το προσωπικό των Ο.ΤΑ. και των νομικών προσώπων αυτών»

 

Αρθρο 77

Διορισμός καταταγέντων σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ σε περίπτωση κατάργησης ή λύσης των νομικών προσώπων ΟΤΑ στα οποία έχουν κατανεμηθεί.

 

1. Οι καταταγέντες σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ για τους οποίους έχουν εκδοθεί αποφάσεις κατανομής σε νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, τα οποία είτε έχουν καταργηθεί ή λυθεί είτε καταργούνται ή λύονται, δύναται να διορίζονται ή να προσλαμβάνονται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, στον φορέα, στον οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του καταργηθέντος φορέα. Ο διορισμός ή η πρόσληψη διενεργείται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την πράξη διορισμού ή πρόσληψης. Στην περίπτωση διορισμού μονίμου προσωπικού, δεσμεύεται κενή θέση της ίδιας κατηγορίας, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

2. Ομοίως, δύνανται να προσλαμβάνονται και οι καταταγέντες σε πίνακες διοριστέων ΙΔΑΧ του ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών βαθμίδων ΥΕ και ΔΕ σε οπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο φορέα , ο οποίος αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του καταργηθέντος ή λυθέντος νομικού προσώποο, μη απαιτουμένης της απόφασης κατανομής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4368/2016 (Α’ 21).
3. Οι μόνιμοι υπάλληλοι που διορίζονται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, σε συνιστώμενη με την πράξη διορισμού προσωποπαγή θέση, καταλαμβάνουν την πρώτη κενή οργανική θέση αντιστοίχου κλάδου και κατηγορίας που θα συσταθεί ή κενωθεί.

Αρθρο 78

Διορισμοί βάσει πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ που έχουν εκδοθεί από 1.1.2009 έως 31.12.2015

1. Η παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/94 (Α’ 28), όπως ισχύει, δεν εφαρμόζεται εφεξής για την κάλυψη θέσεων στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών, στις περιπτώσεις επιτυχόντων, οι οποίοι είτε περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2009 έως 31.12.2015, είτε διατέθηκαν προς διορισμό με απόφαση του ΑΣΕΠ σε αντικατάσταση – αναπλήρωση των ως άνω διοριστέων υποψηφίων, ακόμη και αν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Αιτήματα των ως άνω φορέων για αντικατάσταση – αναπλήρωση, που έχουν υποβληθεί στο ΑΣΕπ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς έκδοση σχετικής απόφασης, θα ολοκληρωθούν.

2. Υπάλληλοι, οι οποίπ διορίστηκαν ή πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, βάσει πινάκων διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2009 έως 31.12.2015 ή διατέθηκαν προς διορισμό με απόφαση του ΑΣΕΠ σΓ. dWi κατά στα ση – αναπλήρωση των διορισθέντων υποψηφίων που περιλαμβ’άγόνταν στους ως άνω πίνακες, επιτρέπεται να αποσπο /ται ή να μετατάσσοντά-ι κ£ττ’ εξαίρεση και πριν από τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας του άρθρου 45 του ν. 3584/2007 (Α’ 143). Η διετής δοκιμαστική υπηρεσία ή τυχόν υπόλοιπο αυτής διανύεται στην υπηρεσία υποδοχής.

Αρθρο 79

Κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007

1. Οι ΟΤΑ α’ βαθμού δύνανται να καλύπτουν οργανικές θέσεις, κενές ή συστηνόμενες, κατόπιν αιτήματος του ΟΤΑ, κατά τις κείμενες διατάξεις, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, από προσληφθέντες σε ΟΤΑ α’ βαθμού, από 1-1-2008 μέχρι 01-01-2010, οι οποίοι απολύθηκαν ή
πρόκειται να απολυθούν με τη δημοσίευση των ατομικ V πράξεων διορισμού των περιλαμβανόμενων στον οριστικό πίνακα διοριστέων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), με τηνδιαδικασία των επόμενων παραγράφων.

2. Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, οι ΟΤΑ α’ βαθμού αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ πίνακες με τα στοιχεία των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1. Το ΑΣΕΠ κατατάσσει τα πρόσωπα αυτά σε πίνακα ανά κατηγορία, κλάδο/ειδικότητα και
περιφερειακή ενότητα, βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν στους οριστικούς πίνακες κατάταξης της οικείας προκήρυξης του ΟΤΑ α’ βαθμού. Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία, η κατάταξη γίνεται με βάση το χρόνο απασχόλησης στον ίδιο ΟΤΑ και, σε περίπτωση που προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, η κατάταξη γίνεται με βάση την παλαιότητα έκδοσης του προσωρινού πίνακα διοριστέων στον οποίο είχε ενταχθεί ο κάθε εργαζόμενος.

3. Όσοι με απόφαση του ΑΣΕΠ, ύστερα από εξέταση των ενστάσεων και τον αυτεπάγγελτο έλεγχο, έχουν εγγραφεί σε πίνακα απορριπτέων, επειδή δεν αποδείκνυαν τα απαιτούμενα από την οικεία προκήρυξη προσόντα, δεν δύνανται να συμμετάσχουν στην διαδικασία του άρθρου αυτού.

4. Το Υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει στο ΑΣΕΠ αίτημα για την πλήρωση θέσεων ανά ΟΤΑ και για εγκεκριμένους κλάδους /ειδικότητες. Το ΑΣΕΠ καλεζ με δημόσια πρόσκληση τοϋς περιλαμβανόμενους στους πίνακες της προηγούμενης παραγράφου να υποβάλουν υποψηφιότητα και να δηλώσουν με γραπτή δήλωσή τους, εντός προθεσμίας 10 ημερών, τις προτιμήσεις τους. Η επιλογή των υποψηφίων στις νέες θέσεις γίνεται με απόφαση του ΑΣΕΠ, με βάση τους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων/ ειδικοτήτων και με την σειρά, που έχουν οι υποψήφιοι σε αοτούς.

Αρθρο 80

Κατάταξη προσωπικού σε συγχωνευθέντες ΦΟΔΣΑ

Το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί με σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85) και δεν κατατάχθηκε σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου δυνάμει της παρ. 10 του άρθρου 17 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85), εφόσον κατά την ημερομηνία συγχώνευσης είχε ενεργή σχέση στις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, κατατάσσεται ύστερα από αίτηση του σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ. Η αίτηση του πρέπει να υποβληθεί εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ενώ η πράξη κατάταξης εκδίδεται εντός μήνα από τη λήξη του διμήνου αυτού. Οι διατάξεις του άρθρου 64 ν. 3801/2009 (Α’ 163) εφαρμόζονται αναλόγως και στους εργαζομένους αυτούς.

Αρθρο 81

Αναπλήρωση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Ο.Τ.Α.

Η παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει για περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης, κατά το προηγούμενο εδάφιο, το αρμόδιο για το διορισμό όργανο μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων».

Άοθρο 82

Αποσπάσεις προσωπικού Υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών που είχαν αποσπαστεί σε Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 19 του ν 2344/1995 (Α’212) και του άρθρου 64 του ν. 1416/1984 (ΑΊ8), μπορούν να ζητήσουν απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 247 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), του της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 3584/2007 και της παρ. 3Α του άρθρου 184 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), αντίστοιχα, χωρίς να απαιτείται πάροδος τριετίας από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης. Αποσπάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, πριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου, θεωρούνται νόμιμες.

Αρθρο 83

Αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 163 ιου ν. 3584/2007

Η παράγραφος 5 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Α’ 143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και των ΟΤΑ Α’ και Β Βαθμού. Η διάρκεια της απόσπασης είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας τουΔημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού και εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και γνώμη τουαρμοδίου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, καθώς και γνώμη του αρμοδίου διοικητικού συμβουλίου ή του αρμόδιου διοικητή, όπου αυτό υπάρχει. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων καταβάλλεται από την υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασμένοι κατά το χρόνο της απόσπασής τους εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς της ασφάλισης όπου είναι ασφαλισμένοι. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και το ήδη υπηρετούν με απόσπαση προσωπικό σε θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών των ΟΤΑ»

Άρθρο 84

Δυνατότητα επέκτασης ωραρίου προσωπικού Ο.Τ.Α. με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου

Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ι.α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, των εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, δύνανται να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Σομβοολίσο ή του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης Του ενδιαφερόμενου και διαλαμβάνει περιγραφή της υπηρεσιακής ή λειτουργικής ανάγκης, που δικαιολογεί την αύξηση του ωραρίου και βεβαιώνει την ύπαρξη tow απαιτούμενων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό.

β. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του οικείου ΟΤΑ ή νομικού προσώπου αρχή και περίληψή της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ. Οι καθαριστές / καθαρίστριες σχολικών μονάδων, των οποίων το ωράριο εργασίας μετατρέπεται, κατά τις διατάξεις της περ. α’, δύνανται, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από αίτηση τους και ανάλογα με τις προκύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες, να απασχολούνται και σε διαφορετικές σχολικές μονάδες από εκείνες της τοποθέτησής τους».

Αρθρο 85

Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015

Στην παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), η φράση «με πράξη του οικείου δημάρχου» αντικαθίσταται από τη φράση «με πράξη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου».

Αρθρο 86

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Η παρ. 6 του άρθρου 40 του ν.4024/2011 (Α’ 226) καταργείται και επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 209 του ν. 3584/2007 (Α’ 43), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του.

Άρθρο 87

Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους Περιφερειακών Ενοτήτων νησιωτικών περιοχών

Σε νησιωτικές περιοχές επιτρέπεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, η ανάθεση σε υπάλληλο καθηκόντων άλλης περιφερειακής ενότητας από αυτήν που έχει τοποθετηθεί, εφόσον αυτά εμπίπτουν στον κλάδο και την ειδικότητα του υπαλλήλου. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό των εκτός έδρας μετακινήσεων που δικαιούται ο υπάλληλος ετησίως.

Αρθρρ 88

Επιλογή προϊσταμένων οτους ΟΤΑ α’ βαθμού

Κατά την πρ ώτη εφαρμογή του ν. 4369/2016 στους ΟΤΑ α’ βαθμού, κατά την οποία δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί που αφορούν στην έκδοση προκήρυξης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων της περίπτωσης 6′ της παραγράφου 3 και της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προκηρύσσονται αρχικά οι θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προκηρύσσονται οι θέσεις προϊσταμένων Διεύθυνσης, οι οποίοι επιλέγονται απο τα υπηρεσιακά συμβούλια της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.4369/2016. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το χρόνο έναρξής της. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων, συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 5 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να επιλέξουν προϊσταμένους Τμημάτων. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Τμημάτων ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνά / από την τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων.

Αρθρο 89

Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4369/2016

Στο άρθρο 28 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύει προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 25, η ισχύς των πινάκων προακτέων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016 και σε αυτούς εγγράφονται όσοι υπάλληλοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 30ή Απριλίου του επόμενου έτους. Αν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν ήδη καταρτιστεί οι πίνακες προακτέων του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καταρτίζονται πίνακες προακτέων, στους οποίους εγγράφονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο από 1.1.2016 έως 30.4.2016, με έναρξη ισχύος των πινάκων αυτών την 1.1.2016, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ως άνω Κώδικα.»

Αρθρο 90

Πρόσληψη υδρονομέωλ στις Δ.Ε.Υ.Α. και αναπλήρωση μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου

1. Η πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης από τις Δ.Ε.Υ.Α. πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο β.δ. 28.3/15.4.1957 (Α’ 60), χωρίς να απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ  33/2006 (Α’280) ή άλλου οργάνου και κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο\ ν. 2190/1994 (Α’28).
Προσλήψεις υδρονομέων άρδευσης που πραγματοποιήθηκαν από τη Δ.Ε.Υ.Α. για την αρδευτική περίοδο τρέχοντος έτους με τη διαδικασία του 28.3/15.4.1957 θεωρούνται νόμιμες.

2. Η πρόσληψη προσωπικού κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 δεν υπάγεται στην έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και στα κριτήρια και τη διαδικασία του ν. 2190/1994.

Αρθρο 91

Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4440/2016

Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 60 του Κ’οδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος».

Αρθρο 92

Αδειες φοίτησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στο ΕΑΠ

Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, δικαιούνται τις ειδικές άδειες που προβλέπονται στα άρθρα 65, 66 και 67 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), όπως ισχύει. Για την χορήγηση των ανωτέρω αδειών απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του ιδρύματος από την οποία θα προκύπτει η ιδιότητα του φοιτητή καθ’ όλη την διάρκεια της άδειας».

Αρθρο 93

Έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων ΟΤΑ

1. Ο έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ανατίθεται σε ιατρούς των οικείων Ο.Τ.Α. που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση ερ γασίας, ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής, και ασκείται μετά από εντολή του αρμόδιου προϊστάμενου της Διεύθυνσης Διοικητικού.

2. Σε περίπτωση που δεν υπηρειε^ στο οικείο ΟΤΑ ιατρός με τις ανωτέρω ειδικότητες, καθήκοντα ελεγκτή ιάτρού μπορούν να ανατεθούν σε ιατρό ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρ ικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου.

Αρθρο 94

Μέσα Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

 

1. Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, που προβλέπονται στην 53361/11.10.2006 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 1503) και δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:

α. να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α,

β. να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. των ετών καταβολής,

γ. να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις.

Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ο.Τ.Α., η οποία λαμβάνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν επιτρέπεται η αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑ.Π.) και του γάλακτος που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1.

3. Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. που απασχολούνται στις εργασίες που αναφέρονται στην με αριθμό 53361/11.10.2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 1503), όπως ισχύει, δικαιούνται των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση.

4. Η παρ. 8 του άρθρου 71 του ν. 3850/2010 (Α’ 84) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι Διοικητικές κυρώσεις και rp βεβαίωση και είσπραξη προστίμων δεν εφαρμόζονται για το Δημόσιο και ία ν.π.δ.δ. Αντί επιβολής προστίμου, ο επιθεωρητής εργασίας συντάσσει αιτι Αογημένη έκθεση, την οποία υποβάλλει στους Υπουργούς Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον οικείο Υπουργό και ανακοι\ώνει στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας την οποία αφορά.

«Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων των διατάξεων της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σε Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα αυτών, ο επιθεωρητής εργασίας συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση με εισήγηση επιβολής του προβλεπόμενου προστίμου, την οποία υποβάλλει στους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κοινοποιεί στον οικείο Ο.Τ.Α. ή στο οικείο νομικό πρόσωπο Ο.Τ.Α. Σε περίπτωση που, εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της έκθεσης του προηγούμενου εδαφίου σε αυτόν, δεν έχει επέλθει συμμόρφωση του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου Ο.Τ.Α., η οποία να προκύπτει από έκθεση του αρμόδιου επιθεωρητή εργασίας, κοινοποιούμενη στο Υπουργό Εσωτερικών, το ποσό του προστίμου παρακρατείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του επόμενου οικονομικού έτους που αναλογούν στον οικείο Ο.Τ.Α. Σε περίπτωση που η συμμόρφωση του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου Ο.Τ.Α. επέλθει μετά την παρέλευση του διαστήματος των έξι (6) μηνών, το παρακρατηθέν ποσό αποδίδεται μειωμένο κατά το ήμισυ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής».

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, συγκροτείται Επιτροπή με αντικείμενο την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α και την υποβολή πρότασης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τρεις (3) εμπειρογνώμονες εγνωσμένου επιστημονικού κύρους ή επαγγελματικής εμπειρίας, σε θέματα πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων και ασθενειών ή ιατρικής της εργασίας, έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Έ\ ωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και δύο (2) εκπροσαπους φορέων συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. πανελλαδικής εμβέλειας. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και το χρονοδιάγραμμα εργασιών της Επιτροπής.

Αοθρο 95

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

1. Στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτό είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), εξακολούθησε να καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν. 4384/2016 (Α’ 78) και εξειδικεύθηκε, κατά ποσό, ανά κατηγορία δικαιούχων και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, με τις, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, εκδοθείσες και ισχύουσες αποφάσεις, προστίθενται οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών, που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παρ. 2.

2. Στην κατηγορία (Α) συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, οι υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης, το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, καθώς και οι εργάτες καθαριότητας των δημοτικών νεκροταφείων.

Στην κατηγορία (Β) συμπεριλαμβάνονται οι ηλεκτροσυγκολλητές, οι εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, οι μηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες, οι βαφείς και οι φανοποιοί.

Στην κατηγορία (Γ) συμπεριλαμβάνεται το εποπτικό προσωπικό (μηχανικοί Π.Ε. και Τ.Ε.) που απασχολείται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

3. Το ποσό του επιδόματος για τους ανωτέρω υπαλλήλους ορίζεται, ανά κατηγορία, ως εξής:

(α) Για την κατηγορία Α’, σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως, (β) Για την κατηγορία Β’, σε εβδομήντα (70) ευρώ μηνιαίως, (γ) Για την κατηγορία Γ’, σε τριάντα πέντε (35) ευρώ μηνιαίως.

4. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται, για όσο διάστημα οι δικαιούχοι υπάλληλοι τελούν θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, εκτός από τις περιπτο σεις πλήρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για σονδικαλιϋχϊκοός λόγους, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρε; ^σεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες kot^ έτος, καθώς και αναρρωτική άδεια που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά (εισαγωγή, εξιτήριο, σχετικές γνωματεύσεις). Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων για οποιονδήποτε λόγο από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τις συνθήκες εργασίας οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.

5. Δαπάνες για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σε όσους καθίστανται δικαιούχοι αυτού σύμφωνα με την παρ. 1, θεωρούνται νόμιμες, εφόσον έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις της παρ. 4.

6. Οι δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σύμφωνα με διατάξεις νόμων και υπουργικών αποφάσεων που βρίσκονται σε ισχύ, δεν θίγονται.

Αρθρο 96

Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών – Αρση δυσμενών συνεπειών από τη διαθεσιμότητα και την υποχρεωτική κινητικότητα

1. Οι αποδοχές των πρώην δημοτικών αστυνομικών που επανήλθαν στις υπηρεσίες τους ή μετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις του οικείου δήμου ή σε άλλους φορείς, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 14 και 19 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), καταβάλλονται από 11.5.2015.

2. Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, των υπαλλήλων που έχουν μεταταγεί, στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (Α’287), σε Ο.ΤΑ. α’ και β’ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων, καθώς και των πρώην δημοτικών αστυνομικών που παρέμειναν στις υπηρεσίες των σωφρονιστικών καταστημάτων. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, σύμφωνα με τα άρθρο 74, 78, 181 και 182 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) και 246 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας.

3. Η περ. β της παο. 3 του άρθρ®ύ 1-9 του ν. 4325/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

«3β. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να αποφασιστεί η μη επανασύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις δημοτικών αστυνομικών που άχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι τις κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες οπηρεσίες των οικείων δήμων με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, είτε και εφόσον έχουν τοποθετηθεί λόγω άλλης ρύθμισης (π.χ. εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα, ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, μετάταξη κ.λπ.) σε θέση άλλου κλάδου μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις αυτές, εφόσον το επιθυμούν, ή με αίτηση που κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου, να καταλάβουν θέσεις από τις προβλεπόμενες των περ. β’, γ7 και δ’ της παρ. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατατάσσονται με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που τοποθετήθηκαν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

4. Υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί^ οι οποίοι, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του πρόην Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπηρετούν σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, αλλά σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα από αυτήν στην οποία υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, δύνανται να μεταταγούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, σε υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στον ίδιο δήμο ή περιφερειακή ενότητα όπου υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, στη Διεύθυνση Προσωπικού/ Διοικητικού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

5. Υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρετούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα από αυτήν στην οποία υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, δύνανται να μεταταγούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στον ίδιο δήμο ή περιφερειακή ενότητα όπου υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου OIKC νομικών. Για τους υπαλλήλους των περ. (α) και (β) δεν ισχύει στη νέα τους θέοη ο περιορισμός της πενταετίας της παρ. 5 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., &ίως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007.

Αρθρο 97

Παύση πειθαρχικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων

1. Παύουν οριστικά οι πειθαρχικές διώξεις που ασκήθηκαν βάσει της παρ. 5 της υποπαραγράφου Ζ.4 του ν.4093/2012 (Α’ 222) κατά δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ, οι οποίοι δεν παρέδωσαν στοιχεία για τους εργαζόμενους των ΟΤΑ στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ασκηθείσες ή και περατωθείσες διώξεις και πειθαρχικές διαδικασίες για την αιτία αυτή, θεωρούνται ως μη γενόμενες.

2. Οι παράγραφοι 4 και 5 της υποπαραγράφου Ζ.4 του ν.4093/2012 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

Αρθρο 98

Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

1. Οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα, εφόσον η χρηματοδότηση της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, που απασχολείται σε αυτή με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τον ετήσιο κύκλο 2016-2017, καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους.

2. Εάν η αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αδυναμία των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, οφείλεται στη μη ομαλή ροή χρηματοδότησης της Δράσης, οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών δύνανται να αντιμετωπίζονται επίσης από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους, τα οποία αναπληρώνονται κατά το μέρος της διενεργηθείσας δαπάνης, όταν περιέλθει η σχετική χρηματοδότηση, τηρουμένων των κείμενων περί αναμορφώσεων του προϋπολογισμού τους διατάξεων.

Άρθρο 99

Νομική στήριξη οπαλλήλων Ο.Τ.Α.

Η περ. στ’ της παρ. 5 του άρθρου 244 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ’. Οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικό πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική οποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών».

Αρθρο 100

Ρύθμιση θεμάτων μουσικών Ο.Τ.Α.

1. Οι μουσικοί μέλη των ορχηστρικών συνόλων των Ο.ΤΑ. α’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, κατατάσσονται, με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, στις ειδικές κατηγορίες Αρχιμουσικός, Εξάρχων, Κορυφαίος Α’, Κορυφαίος Β’ Μουσικός, βάσει του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), ο οποίος καταρτίζεται, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με το ΓΊ.Δ. 315/1992 (Α’ 160), όπως αυτό ισχύει για τις συμφωνικές ορχήστρες, εφαρμοζόμενου αυτού κατ’ αναλογία και για τα λοιπά μουσικά σύνολα.

2. Για την κατάταξη στις ως άνω ειδικές κατηγορίες, λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά: Τα τυπικά προσόντα διορισμού τους, τα καθήκοντά τους όπως αυτά ορίζονται στην πρόσληψή τους ή προκύπτουν από ισχύουσα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, πράξη ανάθεσης ή διαπιστώνεται ότι ασκούνται εν τοις πράγμασι με πράξη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου. Σε κάθε μουσικό σύνολο, ορίζονται υποχρεωτικά: Ένας (1) τουλάχιστον Αρχιμουσικός, ένας (1) τουλάχιστον Κορυφαίος Α’ ανά ομάδα όμοιων οργάνων και Κορυφαίοι Β’, για τους λοιπούς μουσικούς που εκτελούν μέρη
Clou οργάνου ή όμοια μέρη οργάνων που δεν διαχωρίζονται, όπως ιδίως ευωώνια, τούμπες ή χορωδία.

3. Ο μηνιαίας βασικός μισθός των κατηγοριών Αρχιμουσικός, Εξάρχων, Κορυφαίος Α’, Κορυφαί ας Β’, Μουσικός, καθορίζεται σύμφωνα με το βασικό μισθό του ενιαίου μισθολογίου, όπως αυτός έχει οριστεί κατά τις διατάξεις του Κεφ. Β’ του ν. 4354/201 5 (Α’ 176), πολλαπλασιαζόμενο επί των κατωτέρω συντελεστών, ανά κατηγορία κ’αι στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα του ευρώ:
Αρχιμουσικός: 1,45 Εξάρχων. 1,40 Κορυφαίος Α’: 1,30 Κορυφαίος Β’: 1,25 Μουσικός: 4,00

4. Όπου δεν παρέχεται από την υπηρεσία μουσικό όργανο, οι μουσικοί που χρησιμοποιούν δικό τους μουσικό όργανο για την εκτέλεση της εργασίας τους, λαμβάνουν ειδικό επίδομα οργάνου για τη συντήρηση και την επισκευή του, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ μηνιαίως. Στις χορωδίες, οι μουσικοί (χορωδοί) λαμβάνουν επίδομα φωνής, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ μηνιαίως.

5. Στους Αρχιμουσικούς, αντί του επιδόματος μουσικού οργάνου ή του επιδόματος φωνής, χορηγείται επίδομα βιβλιοθήκης, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ μηνιαίως.

6. Ως προς τα μισθολογικά θέματα των μουσικών των Ο.Τ.Α., που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά με το παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφ. Β’ του ν. 4354/2015.

7. Οι θέσεις των ως άνω υπηρετούντων υπαλλήλων, μετά τις οριζόμενες στην παρ. 1 αυτοδίκαιες κατατάξεις, ορίζονται ως οργανικές και αποτυπώνονται στον Ο.Ε.Υ. των αντίστοιχων Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτι μ, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 1. Ομοίως και τα μουσικά σύνολα χαρακτηρίζονται ως οργανικές μονάδες.

Αρθρο 101

Παράταση των υπηρεσιών των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΕΔΗΦ) και Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων και των αντίστοιχων συμβάσεων του προσωπικού των προγραμμάτων αυτών

1. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), των «Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας» (ΚΕΔΗΦ) και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» των φορέων των ΟΤΑ, καθώς και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού, παρατείνονται πέραν της 31ης Μαρτίου 2017 και έως την ένταξη των σχετικών Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ, κατά ία Γμιζόμενα στο άρθρο 51 παρ. 4 περ. α’ του ν. 4707/2016 (Α’ 134) και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.5.2017. Η παράταση των συμβάσεων εργασίας o,j.r μένοο χρόνου του προηγούμενου εδαφίου, δεν μεταβάλλει τη νομική φύση νΛό χαρακτήρα αυτών, ανεξαρτήτως του χρόνου της συνολικής τους διάρκειας και Eejfra παρέκκλιση κάθε αντίθετη γενικής και ειδικής διάταξης.

2. Οι δαπάνες για την καταβολή της Μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού της ανωτέρω παραγράφου καλύπτονται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει δυ νατότητα αναδρομικής ισχύος στις αποφάσεις ένταξης των σχετικών Πράξεων, οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται από πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Άρθρο 102

Μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.

1. Στο άρθρο 33 του ν. 4305/2014 (Α’237) προστίθεται παρ. (5) ως εξής «5. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α’226) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος» . Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος του ν. 4305/2014,

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 183 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά θέσης σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερούς με τις υπάρχουσες του κλάδου μόνιμου προσωπικού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 ή των διατάξεων του άρθρου 183 του ν. 3584/2007 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νόμιμες».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου».

4. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν.4024/2011 ή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (ΑΊ38) μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νόμιμες. Το προσωπικό κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες στην πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας προβλέπονται ως οργανικές. Οι δημιουργούμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου παραμένουν προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζομένων των ΟΤΑ

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 39 του ν. 4369/2016 μετά τις λέξεις «του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93)», προστίθενται οι λέξεις «καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (Α’287)».

Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής:

«14. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίές ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), καθώς και την έγκριση πρόσληψης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργους, στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, συμβασιούχων αμειβόμενων τουλάχιστον κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι ως άνω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει.».

Αρθρο 104

Προσωπικό αμειβόμενο με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΟΕΣ)

 

Αρθρο 105
Έννοια και Φύση Ε.Ο.Ε.Σ

Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (στο εξής «Ε.Ο.Ε.Σ.») που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα συνιστάται ως αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Α Κ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 της 5ης Ιουλίου 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EE) αριθ. 1302, 2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση…και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των Ομίλων (στο εξής f Κανονισμός»).

Αρθρο 106

Σκοποί και δραστηριότητες ΕΟΕΣ

Στο πλαίσιο των σκοπών τους που αφορούν δράσεις σχετικές με την εδαφική συνεργασία, οι ΕΟΕΣ δύνανται να ορισθούν, είτε ως ενδιάμεσοι φορείς για την υλοποίηση ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων, είτε ως Διαχειριστικές Αρχές εφαρμογής προγραμμάτων και κοινών σχεδίων δράσης, είτε ως τελικοί δικαιούχοι υλοποίησης έργων, σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία.

Για τους ΕΟΕΣ εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν.3852/2010 (Α’ 87), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθώς και οι όμοιες των άρθρων 48 και 49 του ν.4314/2014 (Α’ 265).
Οι ΕΟΕΣ δύνανται να παρέχουν Τεχνική Υποστήριξη σε φορείς που υλοποιούν έργα ενταγμένα σε Περιφερειακά ή Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ν. 4314/2014.

Αρθρο 107

Σύσταση και συμμετοχή σε ΕΟΕΣ

1. Δήμοι, περιφέρειες, οι ενώσεις, οι σύνδεσμοι και τα δίκτυά τους, το ελληνικό δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων, τα πανεπιστήμια, δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οργανισμοί δημοσίου δικαίου κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, και επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, μπορούν να συμμετέχουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού .

2. Η συμμετοχή των φορέων της προηγούμενης παραγράφου σε Ε.Ο.Ε.Σ. εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθ. 4 παρ.2β του ν.3345/2005 (στο εξής «Επιτροπή»)χ στην οποίά συμμετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται ως αρμόδια αρχή, κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού.

3. Κάθε φορέας από τους αναφερόμενους στην παρ.1 του παρόντος που επιθυμεί να συμμετέχει σε ΕΟΕΣ γνωστοποιεί εγγράφως στην Επιτροπή του άρθρου αυτού, την πρόθεσή του να συμμετάσχει σε ΕΟΕΣ, αποστέλλοντας αντίγραφο της προτεινόμενης σύμβασης και του προτεινόμενου καταστατικού του.

4. Στις περιπτώσεις των ΕΟΕΣ που έχουν την καταστατική τους έδρα στο εξωτερικό, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικά ν η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων σε ΕΟΕΣ, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την παρέλευση στην Επιτροπή παραδεκτής αίτησης, συνοδευόμενης από τα κείμενα της σύμβασης και του καταστατικού. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η συμμετοχή του προτιθέμενου μέλους στη σύμβαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Η εν λόγω προθεσμία αναστέλλεται αν ζητηθούν από την Επιτροπή πλείονες πληροφορίες.

5. Στις περιπτώσεις των ΕΟΕΣ που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, κατατίθεται στην Επιτροπή αίτηση, συνοδευόμενη από τα κείμενα της σύμβασης και του καταστατικού, και, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και υποχρεωτικά το κείμενο της σύμβασης. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου δεν έχει ισχύ στις περιπτώσεις αυτές.

6. Αν η Επιτροπή κρίνει αιτιολογημένα πως η συμμετοχή προτιθέμενου μέλους σε ΕΟΕΣ δεν είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό ή το εθνικό δίκαιο, λαμβανομένων υπόψη των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων του προτιθέμενου μέλους, ή ότι η συμμετοχή αυτή δεν δικαιολογείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή γενικής πολιτικής της χώρας, ο Υπουργός Εσωτερικών, με απόφασή του, μπορεί, αιτιολογημένα, να απορρίψει το σχετικό αίτημα.

7. Στην περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέλους από τρίτη χώρα, κατά την έννοια του άρθρου 3α του Κανονισμού, για τη συμμετοχή του σε ΕΟΕΣ που έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής ως προς την πλήρωση των σχετικών όρων του Κανονισμού, ο Υπουργός Εσωτερικών είναι αρμόδιος να εγκρίνει την ένταξη του μέλους αυτού.

8. Ο ΕΟΕΣ αποκτά νομική προσωπικότητα από την ημερομηνία της καταχώρησης του καταστατικού του στο Πρωτοδικείο της έδρας του, κατόπιν λήψης της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και αιτήσεως των μελών του.

9. Ο ΕΟΕΣ οφείλει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώρηση του καταστατικού να αποστείλει αίτημα στην Επιτροπή των Περιφερειών για καταχώρηση ανακοίν χ»της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη σύσταση του ΕΟΕΣ, κοινοποιώντας το αίτημα αυτό στην ως άνω Επιτροπή. Κάθε ωορέας που συμμετέχει σε ΕΟΕΣ με καταστατική έδρα σε άλλο κράΐο^μέλος, ενημερώνει το Μητρώο των ΕΟΕΣ του άρθρου 143, καθώς και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τη σύμβαση και το καταστατικό, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την καταχώρηση ή δημοσίευση του καταστατικού του ΕΟΕΣ, στον οποίο συμμετέχει.

10. Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης και κάθε τροποποίηση του καταστατικού, που συνεπάγεται αμέσως ή εμμέσως την τροποποίηση της σύμβασης, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με τη διαδικασία των προηγουμένων παραγράφων.

11. Υφιστάμενες ενώσεις φορέων, δίκτυα πόλεων και άλλες μορφές συνεργασίας με οποιαδήποτε νομική προσωπικότητα και αν λειτουργούν, που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς με αυτούς του Ε.Ο.Ε.Σ. και έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, μπορούν να μετατραπούν σε Ε.Ο.Ε.Σ., μετά από απόφαση του οργάνου διοίκησής τους και έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

12. Ο Υπουργός Εσωτερικών είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των άρθρων 13 και 14 του Κανονισμού, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής.

Αρθρο 108

Μητρώο ΕΟΕΣ

1. Στην Επιτροπή τηρείται Μητρώο ΕΟΕΣ. Στο Μητρώο καταγράφονται τα στοιχεία των ΕΟΕΣ που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα, καθώς επίσης και τα στοιχεία φορέων που συμμετέχουν σε ΕΟΕΣ με καταστατική έδρα σε άλλο κράτος μέλος. Ειδικότερα, στο Μητρώο καταγράφονται η επωνυμία και η έδρα τους, οι στόχοι και τα καθήκοντά τους, το καταστατικό και η σύμβασή τους, το προσωπικό τους, η συμμετοχή τους σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, τα έργα που αναλαμβάνουν, η πορεία υλοποίησης των αναληφθέντων έργων, καθώς και η εν γένει δραστηριότητα των ΕΟΕΣ.

2. Οι ΕΟΕΣ που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν εγγράφως την Επιτροπή δύο φορές κατ’ έτος (μέσα στο 1ο δεκαπενθήμερο του 1ου και του 7ου μήνα) ή όποτε τους ζητηθεί από την Επιτροπή για οτιδήποτε αφορά τη δράση και τη λειτουργία τους. Αντίστοιχη υποχρέωση έχουν και οι φορείς που είναι μέλη ΕΟΕΣ που έχουν την καταστατική τους έδρα σε άλλο κράτος, σε ό,τι αφορά τη δράση που τα ίδια αναλαμβάνουν.

Αρθρο 109

Προσωπικό  ΕΟΕΣ

1. Για τις ανάγκες εκπλήρωσης των καθηκόντων του Ε.Ο.Ε.Σ., μπορεί να αποσπάται προσωπικό που υπηρετεί yc οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, ύστερα από αίτηση του Ε.Ο.Ε.Σ. , σύμφωνη γνώμη του οργάνου διοίκησης του οικείου φορέα και γραπτή συγκατάθεση του υπαλλήλου που αποσπάται.

2. Αν η απόσπαση αφορά σε υπάλληλο που υπηρετεί σε ΟΤΑ-μέλος του Ε.Ο.Ε.Σ., η απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου με σύμφωνη γνώμη του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη.

3. Η διάρκεια της απόσπασης σε κάθε περίπτωση είναι διετής με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης. Οι αποδοχές αυτών που αποσπώνται για τις ανάγκες των Ε.Ο.Ε.Σ. βαρύνουν τον οικείο φορέα από τον οποίο αποσπ )νται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του ν. 4354/2015.

4. Για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΕΟΕΣ είναι δυνατή η πρόσληψη τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με το καταστατικό τους.

Αρθρο 110

Οικονομική Διαχείριση – Έλεγχος ΕΟΕΣ

1. Οι ΕΟΕΣ που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα:

α) Καταρτίζουν ετήσιο προϋπολογισμό, ο οποίος εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών των, και στον οποίο εγγράφεται το σύνολο των εσόδων και εξόδων τους. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο του προϋπολογισμού αναγράφονται οι λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες τους.

β) Για την οικονομική διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας τους, τηρούν λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας, με τη διπλογραφική μέθοδο, ανεξαρτήτως του ύψους των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους. Τα βιβλία αυτά τηρούνται σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

2. Οι ετήσιες εισφοράς των μελών των ΕΟΕΣ, οι οποίες προβλέπονται στο καταστατικό τους, απο :ελούν νόμιμες δαπάνες αυτών. Ως προς την απόδοση αποκλειστικά και μόνο\ ιων ανωτέρω εισφορών, ειδικότερα των ΟΤΑ-μελών τους, ισχύει η διάταξη της πάρ.2 jc-υ άρθρου 249 του ν.3463/2006.

3. Για τις δράσεις του ΕΟΕΣ που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία περί ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης κεφαλαίων που χορηγεί ρ Ένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’) και των σχετικών Κανονισμών.

4. Διαχειριστικός έλεγχος:

α) Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές που επιλέγονται και διορίζονται από τη Γ.Σ. του ΕΟΕΣ. Στην ίδια απόφαση ορίζεται και η αμοιβή τους, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΕΣ.

β) Ο έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος μπορεί να διενεργείται σε ΕΟΕΣ από δημοσιονομικούς ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών, μετά από αίτημα του Υπουργού Εσωτερικών ή μετά από αίτημα οποιουδήποτε εταίρου.

Αρθρο 111

Καταργούμενες διατάξεις

Η παρ. 4 του άρθρου 221 του ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3613/2007, καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Λοιπές διατάξεις

Αρθρο 112

Ρυθμίσεις σχετικές με την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

1. Η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1518/1985 (Α’ 30) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Το καταστατικό της εταιρείας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες, η δε επ’ αυτής εποπτεία ασκείται σύμφωνα με τους κανόνες της νομοθεσίας αυτής».

2. Η παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 1518/1985 αντικαθίσταται, ως εξής:

«8. Είναι δυνατή η συμμετοχή υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν.4270/2014 (Α’ 143), σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας που συγκροτεί η Εταιρεία για την επιδίωξη των καταστατικών της σκοπών ή την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεών της. Η αποζημίωση των προσώπων αυτών για την ανωτέρω συμμετοχή καθορίζεται από το διοικητικό φώ&ούλιο της Εταιρείας, τηρουμένων των ορίων που θεσπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015».

3. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δεν υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 της υποπαρ Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

Αρθρο 113

Πληρωμές Κοινωνικών Προγραμμάτων από ιην «Ε.Ε.Τ.ΑΑ. Α.Ε.»

1. Οι πληρωμές που διενεργούνται από το Δικαιούχο «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» προς τους αναδόχους που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής>λ καθώς και προς τους φορείς που συμμετέχουν στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κέντρα Πρόληψης του άρθρου 61 του ν.3459/2006 (Α’ 103)^•, στο πλαίσιο σχετικών προγραμματικών συμβάσεων, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του αναδόχου προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Η παρούσα ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα Ν.Π.Ι.Δ. κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

2. Όλοι οι ανάδοχοι και φορείς των ανωτέρω προγραμμάτων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκομιδής φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την πληρωμή τους για αυτές τις δράσεις και προγράμματα. Ειδικά οι ιδιώτες ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ ανά τέσσερις μήνες.

Αρθρο 114

Τροποποίηση της περ. (γ’) της παρ. 1 του άρθρου 22Β του ν. 2937/2001 (Α’ 169)

Η περ. (γ’) της παρ. 1 του άρθρου 22Β του ν. 2937/2001 (Α’ 169) τροποποιείται ως εξής:
«(γ), έναν τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατηγορίας ΠΕ με Α’ βαθμό, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό».

Αρθρο 115

Μετονομασία Περιφερειακή» Ενότητας Καρπάθου σε Περιφερειακή Ενότητα Καρπαθου- Κάσου.

Το τέταρτο εδάφιο της περ. ιβ’ της rap. jjr του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής: «Συγκροτείται η Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθοο – Κάσου που περιλαμβάνει το Δήμο Καρπάθου και το Δήμο Κάσου»•.

Αρθρο 116

Τέλεση πολιτικών γάμων

Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του π.δ.391/1982 (ΦΕΚ Α’73/1982) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε κάθε Δήμο, ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη του, περισσότερες τακτές ημέρες της εβδομάδας, του Σαββάτου και της Κυριακής συμπεριλαμβανομένων, και ορισμένη ώρα ενάρξεως, για την τέλεση των γάμων για τους οποίους υποβλήθηκαν σχετικές αιτήσεις μέχρι και την προηγούμενη ημέρα. Με την ίδια πράξη του, ο Δήμαρχος δύναται να ορίζει την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περισσότερα του ενός δημοτικά κτίρια ή και σε εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους. Ο Δήμαρχος μεριμνά για την κατάλληλη διαρρύθμιση και διακόσμηση του χώρου, ώστε να δίνεται στην τελετή του γάμου η επισημότητα που της ταιριάζει»®

Αρθρο 117

Νομική υποστήριξη Ανεξαρτήτων Αρχών

1. Για την κάλυψη των αναγκών των Ανεξάρτητων Αρχών σε υπηρεσίες παροχής νομικής υποστήριξης μπορεί να αποσπώνται δικηγόροι με έμμισθη εντολή από το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, νπδδ ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τον ν. 1892/1990 (Α’ 101), έπειτα από πρόταση του αρμοδίου προς πρόσληψη οργάνου της Ανεξάρτητης Αρχής και απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα στον οποίο υπηρετεί ο δικηγόρος, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Η απόσπαση διαρκεί τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται μία μόνο φορά για ίσο χρόνο. Ο χρόνος υπηρεσίας των έμμισθων δικηγόρων που διανύεται με απόσπαση λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως συνεχής πραγματική υπηρεσία στις οργανικές τους θέσεις. 2. Στο άρθρο 1 του ν. 3074/2002 (Α’ 296), όπως ισχύει, προστίθενται παρ. 12, ως εξής:
«12. Για τη νομική υποστήριξη του έργου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης συνιστώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται μόνο με απόσπαση δικηγόρων με έμμισθη εντολή από το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, νπδδ ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται ν. 1892, 1990 (Α’ 101), έπειτα από πρόταση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Η απόσπαση διενεργείται, κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων, με απόφαση τ-„υ Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαρκεί τρία (3) ^η και μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθε (>ορα».

Άρθρο 118

Λειτουργία αμαξοστασίων Δήμων και εγκαταστάσεων εξυπηρετούντων μέσα μαζικής μεταφοράς

Η προθεσμία που ορίζεται με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3897/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 31.12.2019.

Αρθρο 119

Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.3448/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : εγκατάσταση και λειτουργία ΚΑΝ επιτρέπεται: α) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους ή που τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση εντός ή εκτός των διοικητικι ν τους ορίων, ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ και β) σε ιδι ‘πες, μετά από λήψη των αδειών της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011’.».

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 35 του ν.3448/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : «6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας ρυθμίζονται ειδικότερα σχετικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.»