Εγκύκλιος υπ. Εσωτερικών για την επιλογή γεν. διευθυντών στις Περιφέρειες

Στην επιλογή γενικών διευθυντών στις Περιφέρειες αναφέρεται εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

 που αφορά στο Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Στη εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών υπενθυμίζεται, ότι μετά τη δημοσίευση του ν. 4369/2016 έχουν επέλθει αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων που αφορούν σε κωλύματα υποψηφιότητας, καθώς και στη σχετική διαδικασία.

Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος, ο οποίος ως αξιολογητής, δεν έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση των υφισταμένων του.

Επίσης, σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων, το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο ανάλογα με τα προσόντα του και καταρτίζει πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση. Στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης καλούνται οι επτά πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάταξης.

Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου στην οικεία θέση με απόφαση του αρμόδιου υπουργού ή του αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου για θητεία τριών ετών.

Προκειμένου το υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει στην έκδοση των σχετικών προκηρύξεων, ζητεί από τις αρμόδιες διευθύνσεις διοίκησης των Περιφερειών να αποστείλουν έως τις 14 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων, αίτημα με τις προκηρυσσόμενες θέσεις του συνόλου των γενικών διευθύνσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η προηγούμενη αξιολόγηση των δομών και τροποποίησή του.

Να σημειωθεί ότι μετά την επιλογή των προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων αναμένεται να ακολουθήσει νέα εγκύκλιος για τη διαδικασία επιλογής διευθυντών στις Περιφέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ