Ερμηνευτική εγκύκλιος του υπ. Εσωτερικών για διατάξεις του νόμου περί Αναπτυξιακών Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης

Με το σκεπτικό ότι η ως τώρα εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού έχει αδικαιολόγητα χαμηλό ποσοστό απορρόφησης των διατιθέμενων ευρωπαϊκών ή εθνικών πόρων, μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ, το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία εξειδικεύονται διατάξεις του νόμου για την «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)   

Κατά το υπουργείο Εσωτερικών, το μείζον πρόβλημα για το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης των διατιθέμενων ευρωπαϊκών ή εθνικών πόρων οφείλεται στην υποστελέχωση (ή ολική ανυπαρξία σε κάποιες περιπτώσεις) τεχνικών υπηρεσιών και τεχνικού προσωπικού στους ΟΤΑ.

Τονίζεται ότι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα λειτουργούν ως Ανώνυμες Εταιρείες ειδικού σκοπού, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλειας, αλλά όχι αυτονομίας, με σκοπό την υλοποίηση αναπτυξιακών πολιτικών

Ειδικότερα: οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί – συμπράττοντας με τους ΟΤΑ – καλούνται να συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων με στόχο την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους (Συνδέσμων Δήμων και Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ), την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των Δήμων και των Περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

Στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών μετέχουν περισσότεροι του ενός Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ).

Δείτε ΕΔΩ την Εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών