Συμπεράσματα & Προτάσεις Ημερίδας για τη Διαχείριση Πλημμυρικών Φαινομένων

Μάνδρα, πλημμύρες

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Ημερίδα «Στρατηγικές Διαχείρισης Πλημμυρικών Φαινομένων στον Ελληνικό Χώρο» που διοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Επιστήμονες, φοιτητές, εκπρόσωποι φορέων και αιρετοί αντάλλαξαν δεδομένα, εμπειρίες και προτάσεις σχετικές με την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε παραγωγικό διάλογο υψηλού επιπέδου.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ημερίδα συνοψίζονται στα εξής:

Οι αιτίες καταστρεπτικών φαινομένων, όπως το πρόσφατο στη Δυτική Αττική σχετίζονται με:

– τα ακραία καιρικά φαινόμενα

– τις γεωπεριβαλλοντικές παραμέτρους της εκάστοτε υδρολογικής λεκάνης

– τις πιθανές ανθρώπινες παρεμβάσεις

Αποτυπώθηκαν τα προβλήματα υποστελέχωσης, θεσμικού πλαισίου και διασποράς αρμοδιοτήτων, στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα μας και η ανάγκη για τη δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής για τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου.

Προτάθηκαν ως αναγκαίες δράσεις τα ακόλουθα:

– ολοκλήρωση οριοθέτησης των ρεμάτων (ν.4258/2014, Προδιαγραφές ΦΕΚ 428β/2017)

– υλοποίηση γεω – χωροταξικού και γεω – πολεοδομικού σχεδιασμού

– ανάλυση των γεωπεριβαλλοντικών παραμέτρων στη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου σε κάθε λεκάνη

– θεσμοθέτηση αντιπλημμυρικής περιόδου

– υλοποίηση ήπιων δράσεων σε κρίσιμες περιοχές

υιοθέτηση της φιλοσοφίας των ανοικτών ρεμάτων

απλοποίηση διαδικασιών εγκρίσεων στο προκαταστροφικό στάδιο

– χρήση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και άμεσης κινητοποίησης

– υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πληθυσμού

– αναβάθμιση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας

– ορθολογιστική αναδιάρθρωση αρμοδιοτήτων των αρμόδιων φορέων με σκοπό την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη λειτουργία τους

– μακροχρόνιος ιεραρχημένος προγραμματισμός μέτρων και έργων με παρεμβάσεις στο υδρογραφικό δίκτυο

– συνταγματική αναθεώρηση για την μη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών