Οι αλλαγές που ισχύουν από φέτος στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών Γυμνασίου

Οι αλλαγές που θα ισχύσουν στην φετινή αξιολόγηση

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 126/11-11-2016 οι αλλαγές που ισχύουν από φέτος στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών Γυμνασίου, είναι: 

1.Διδακτικές περίοδοι: Α΄ τετράμηνο (11 /9/ έως 20 /1/) και Β΄ τετράμηνο ( 21/1/ έως 31/5/).

2.Μαθήματα: Α΄ομάδα: 1.Νεοελ/κή γλώσσα και Λογοτεχνία 2.Ιστορία 3.Μαθηματικά 4. Φυσική
(Μόνο αυτά εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές/ απολυτήριες εξετάσεις).

Β΄ομάδα: 1.Αρχαία 2.Χημεία 3.Βιολογία 4.Γεωλογία- Γεωγραφία 5.Κοινωνική και πολιτική Αγωγή 6.Θρησκευτικά 7. Ξένες Γλώσσες 8.Οικιακή Οικονομία.

Γ΄ομάδα: 1.Τεχνολογία- Πληροφορική 2. Μουσική- Καλλιτεχνικά 3. Φυσική Αγωγή.

3. Τρόποι Αξιολόγησης: Α: Καθημερινή Συμμετοχή, Συνεργασία και Επιμέλεια στην τάξη.

Β: Ασκήσεις και Εργασίες (στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικές ή ομαδικές).

Γ: Ωριαίες Γραπτές εξετάσεις απροειδοποίητες (στο μάθημα της ημέρας) ή προειδοποιημένες (σε ενότητα διδακτικής διάρκειας έως 4 ωρών). Για την Α΄ ομάδα προβλέπεται μία ανά μάθημα μόνο στο Α΄ τετράμηνο, ενώ για τη Β΄ ομάδα μία ανά μάθημα στο Α΄ και μία στο Β΄ τετράμηνο. Στο Β΄ τετράμηνο μπορεί να αντικατασταθεί από συνθετική εργασία.

{Γραπτή εξέταση μπορεί να γίνει μία μόνο ανά ημέρα και όχι περισσότερες των τριών ανά εβδομάδα}.

Δ: Ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ): έως τρείς για κάθε μάθημα (και των τριών ομάδων) ανά τετράμηνο, διάρκειας 10 λεπτών, πάντα στο μάθημα της ημέρας.

4. Εξεταστέα ύλη: είναι τα 2/3 της ύλης που διδάχθηκε. Δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το ½ της ύλης που έπρεπε να διδαχθεί.

5. Εξεταστικές περίοδοι:Α: 1-10 Ιουνίου (γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα της Α΄ ομάδας)

Β: 20-30 Ιουνίου (επαναληπτικές εξετάσεις για τους παραπεμπομένους: Γραπτές και προφορικές για τα μαθήματα της Α΄ ομάδας, προφορικά για της Β΄ και Γ΄ ομάδας). Παρεμβάλλεται περίοδος ενισχυτικής διδασκαλίας από 10-20 Ιουνίου (5-10 ωρών ανά μάθημα της Α΄ και Β΄ ομάδας ).

Γ: 1-10 Σεπτεμβρίου (επαναληπτικές εξετάσεις μόνο για τους μαθητές της Γ΄ Τάξης).

6.Ετήσια επίδοση: ο τελικός βαθμός (ο Μέσος Όρος) σε κάθε μάθημα:

Στα μαθήματα της Α΄ ομάδας είναι το 1/3 του αθροίσματος των βαθμών Α΄, Β΄ τετραμήνου και γραπτών.

Στα μαθήματα της Β΄ και Γ΄ ομάδας είναι ο Μ.Ο. των δύο τετραμήνων.

Ο μαθητής: 1.Προάγεται εάν έχει: σε κάθε μάθημα τουλάχιστον 10 ή Γενικό Μέσο Όρο 13 (το άθροισμα των ετήσιων βαθμών δια του αριθμού των μαθημάτων). Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τους μαθητές με ‘ελλιπή φοίτηση’ ή τους ‘κατ’ ιδίαν διδαχθέντες’

Για μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ο Γενικός Μέσος Όρος μειώνεται σε 11,5

2.Παραπέμπεται στα μαθήματα που έχει βαθμό κάτω του 10, εάν δεν ισχύουν τα προηγούμενα.

3.Επαναλαμβάνει την τάξη, εάν κατά την επαναληπτική εξέταση (20-30 Ιουνίου) δεν κριθεί άξιος προαγωγής βάσει όσων προσημειώθηκαν (οι μαθητές της Γ΄τάξης δεν επαναλαμβάνουν την τάξη, αλλά εξετάζονται, έως ότου κριθούν άξιοι απόλυσης, κατά τις δύο εξεταστικές του Ιουνίου και κατά το διάστημα 1-10 Σεπτεμβρίου).

7. Μαθητές των οποίων η φοίτηση είναι ελλιπής (έχουν έως 164 απουσίες με αδικαιολόγητες τις 64, το πολύ, από αυτές): εξετάζονται μόνο το τρίτο δεκαήμερο Ιουνίου προφορικά και γραπτά στα μαθήματα της Α΄ ομάδας, προφορικά στα μαθήματα της Β΄ ομάδας, για δε τα μαθήματα της Γ΄ ομάδας λαμβάνονται υπόψη οι προφορικοί βαθμοί. Οι μαθητές της κατηγορίας αυτής, αν δεν κριθούν άξιοι προαγωγής, επαναλαμβάνουν την τάξη.

8. Μαθητές κατ’ ιδίαν διδαχθέντες (όσοι για λόγους υγείας δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα): εξετάζονται το πρώτο εικοσαήμερο Ιουνίου, προφορικά και γραπτά στα μαθήματα της Α΄ και Β΄ ομάδας, προφορικά δε στα μαθήματα της Γ΄ ομάδας (δεν εξετάζονται στη Γυμναστική). Στα μαθήματα που δεν προάγονται επανεξετάζονται τον Σεπτέμβριο, οπότε ή προάγονται/ απολύονται, ή επαναλαμβάνουν την τάξη, έστω κι αν είναι μαθητές της Γ΄ τάξης.

9. Μαθητές προερχόμενοι από σχολεία ξένων χωρών, όπου φοίτησαν τουλάχιστον για δύο συνεχή έτη:

Κατά το πρώτο έτος φοίτησης στην Ελλάδα δεν εξετάζονται στα Ελληνικά (Αρχαία και Νέα), ενώ εξετάζονται προφορικά στα άλλα μαθήματα και

Προάγονται εάν: έχουν σε κάθε μάθημα βαθμό 8 ή Γενικό Μέσο Όρο 10,5.

Παραπέμπονται: σε όσα μαθήματα δεν έχουν βαθμό 8 και επανεξετάζονται: οι μαθητές της Α΄και Β΄τάξης το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, οι δε μαθητές της Γ΄ τάξης επιλέγουν ή το ίδιο διάστημα ή τον Σεπτέμβριο

Κατά το δεύτερο έτος φοίτησης [και για το πρώτο όσοι μαθητές φοίτησαν σε σχολείο του εξωτερικού ένα έτος]: στα Ελληνικά (Αρχαία και Νέα) εξετάζονται προφορικά, όπως κα σε όλα τα άλλα μαθήματα εκτός από την Ιστορία, τα Μαθηματικά και τη φυσική, όπου εξετάζονται γραπτά και

Προάγονται εάν: έχουν βαθμό 8 στα Ελληνικά και 10 στα υπόλοιπα μαθήματα ή έχουν Γενικό μέσο Όρο 11,5.

Παραπέμπονται σε όσα μαθήματα δεν έχουν τους βαθμούς αυτούς και επανεξετάζονται: οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, οι δε μαθητές της Γ΄ τάξης επιλέγουν ή το ίδιο διάστημα ή τον Σεπτέμβριο.

10. Αναβαθμολόγηση:Η αίτηση γίνεται εντός δύο ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων και ο βαθμός που θα προκύψει, είτε μεγαλύτερος είτε μικρότερος του αρχικού, θα είναι ο τελικός.