Σειρά τροπολογιών για τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σειρά τροπολογιών στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, τις οποίες και υποστήριξε στη σημερινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η πρώτη τροπολογία αφορά στη διευκόλυνση της ίδρυσης Μουσείου Ολοκαυτώματος στην Θεσσαλονίκη προβλέποντας, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή του Δήμου στην υπό σύσταση Διεθνή Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου.

Η δεύτερη τροπολογία αφορά στον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε περιπτώσεις ανεπάρκειας του τακτικού προσωπικού και προβλέπει τη δυνατότητα σύναψης των εν λόγω συμβάσεων με καθαριστές – καθαρίστριες, με διάρκεια δύο διδακτικών ετών αντί ενός.

Στην αιτιολογική έκθεση επισημαίνεται επίσης, ότι το μέτρο της σύναψης συμβάσεων κρίνεται αναγκαίο μέχρι την άρση της αναστολής των προσλήψεων, καθώς στη συνέχεια οι ανάγκες θα πρέπει να καλυφθούν από τακτικό προσωπικό.

Η τρίτη τροπολογία έχει ως θέμα τη διάρκεια των συμβάσεων για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών Ο.Τ.Α. του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών.

Οι υφιστάμενες σχετικές διατάξεις τροποποιούνται ως προς τις δύο κατηγορίες για την παράταση της διάρκειας των συμβάσεων εργασίας, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και να αντιστοιχηθεί η διάρκεια των συμβάσεων με τις χρονικές περιόδους που κρίνεται υποχρεωτική η παροχή των υπηρεσιών και η εκτέλεση του έργου.

Η παράταση της προθεσμίας έκδοσης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας για δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, είναι το θέμα της τέταρτης τροπολογίας. Θα επιτρέψει την έκδοση των πιστοποιητικών με βάση τον Νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας κτιρίων.

Κρίνεται αναγκαία επειδή ο νέος κανονισμός θα ισχύσει μετά την προθεσμία που δίνεται σήμερα στους παιδικούς σταθμούς για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Η τελευταία τροπολογία προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία για τη ρύθμιση περιουσιακών ζητημάτων νεοσυσταθέντων Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, ώστε να αντιμετωπιστούν διαδικαστικά ζητήματα που προέκυψαν μετά από πρόσφατες σχετικές αποφάσεις.