Την πρόσληψη 9 ατόμων για διάστημα 8 μηνών προκήρυξε ο Δήμος Παλλήνης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας 8 μηνών, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, προκήρυξε ο Δήμος Παλλήνης με τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων η Πέμπτη, 31η Αυγούστου 2023.

Οι ζητούμενες ειδικότητες: οδηγοί (5), υδραυλικοί (1), εργάτες ύδρευσης-αποχέτευσης (1)και προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων (2)

Η υποβολή των αιτήσεων και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023 και λήγει την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν:
– είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : prosopiko@0156.syzefxis.gov.gr
– είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παλλήνης, Ιθάκης 12, Τ.Κ. 15344, Γέρακας.
– είτε αυτοπροσώπως
– είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη του Δήμου Παλλήνης