Συστάσεις του Δήμου Παλλήνης για την έγκριση των τοπογραφικών διαγραμμάτων & την έκδοση Πράξεων

Για την αποφυγή καθυστερήσεων των διαδικασιών ελέγχου και έγκρισης των τοπογραφικών διαγραμμάτων για την έκδοση πράξεων, ο Δήμος Παλλήνης με ανακοίνωση του συστήνει στους δημότες όπως τα τοπογραφικά διαγράμματα που προσκομίζουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης και να είναι ευκρινή στη μορφή pdf. 

Ειδικότερα:

1. Να φέρουν βεβαίωση υψομέτρου θεωρημένη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και βεβαίωση για τα υφιστάμενα δένδρα (όπου απαιτείται) θεωρημένη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

2. Να αναγράφονται οι συν/νες των κορυφών των οικοπέδων και των ΟΤ στο σύστημα συν/νων ΕΓΣΑ 87 και στο σύστημα της Πράξης Εφαρμογής (όπου υπάρχει)

3. Να αναγράφονται οι συν/νες των κορυφών των υφιστάμενων (όπου υπάρχουν) και των μελλοντικών κτιρίων (σε ΕΓΣΑ ’87)

4. Να φέρουν υπογραφή από τους ιδιοκτήτες για την υπόδειξη των ορίων

5. Να υπάρχει ευκρινής και πλήρης φωτογραφική αποτύπωση από τις κορυφές του οικοπέδου

6. Να αναγράφεται το ΚΑΕΚ του γεωτεμαχίου και των ομόρων καθώς και οι αρτιότητες αυτών

7. Η δήλωση του Ν.651/77 να είναι πλήρης

8. Να αναγράφονται οι ισχύοντες όροι Δόμησης και τα διατάγματα ρυμοτομίας που ισχύουν κατά περίπτωση

9. Να προσκομίζονται κτηματολογικό φύλλο (εντός εξαμήνου) και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για νόμιμη χρήση (όχι ενημερωτικά)