Συνεδριάζει, σήμερα, Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου το Δ.Σ. Δήμου Παλλήνης με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Με 16 θέματα στη ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σήμερα, Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18:45 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης. (πλατεία Ελευθερίας) Στα προς συζήτηση θέματα, συμπεριλμβάνεται ο απολογισμός και η έκθεση πεπραγμένων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παλλήνης έτους 2016.

 

Το συγκεκριμένο θέμα είχε εισαχθεί σε προγενέστερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λίγο πριν τη συζήτηση του αποσύρθηκε από τη δημοτική αρχή όταν διαπιστώθηκε ότι την ώρα εκείνη δεν υπήρχε στην αίθουσα ο απαιτούμενος αριθμός (50%+1) συμβούλων της πλειοψηφίας.

Τα 16 θέματα της ημεήσιας διάταξης

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2017.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ άριθμ. 85/2017 απόφασης της ΚΕΑΠΠΔΠ με τίτλο: «Κατάρτιση και ψήφιση χρηματοικονομικών καταστάσεων, απολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., έτους 2016».

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ άριθμ. 47/2017 απόφασης του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης με τίτλο: «Κατάρτιση και έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης» για το διάστημα 01/01/2016 – 31/12/2016».

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης σήμανσης STOP στην ΔΕ Ανθούσας στις οδούς Γρεβενών, Σπάρτης, Ξάνθης κλπ.

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης σήμανσης στην ΔΕ Ανθούσας, επί της οδού Σύρου, κλπ.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 4ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ Ι ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΣΚΑ ΚΑΙ ΣΚ3».

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου έτους 2016 της Δ.Ε. Γέρακα Δήμου Παλλήνης, Αρ. Μελ. 03/2016.

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Κατασκευή θέσεων στάθμευσης στην πλατεία Αγίου Τρύφωνα στη Δ.Ε. Παλλήνης» Αρ. Μελ. 30/2016.

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίας καθαριότητας κατηγορίας ΔΕ/ΥΕ.

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 3ης κατανομής πιστώσεων έτους 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης.

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντος ποσού. 

13. Λήψη απόφασης για υλοτομία ενός (1) ξερού πεύκου στο πεζοδρόμιο της οδού Απόλλωνος 14, στην περιοχή της Κάντζας της Δ.Ε. Παλλήνης.

14. Λήψη απόφασης για υλοτομία ενός (1) ξερού δέντρου στο πεζοδρόμιο της οδού Δερβενακίων, στην περιοχή του Σταυρού της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

15. Λήψη απόφασης για υλοτομία ενός (1) φοίνικα στον κοινόχρηστο χώρο, στη συμβολή της οδού Ανδρούτσου με την οδό Κλεισθένους της περιοχής «Σταυρός», της Δ.Ε. Γέρακα.

16. Λήψη απόφασης για υλοτομία ενός (1) ξερού κυπαρισσοειδούς στην περιοχή του Δημοτικού Κοιμητηρίου Παλλήνης, της Δ.Ε. Παλλήνης.