Ραχήλ Μακρή: η Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Δήμο Παλλήνης, πιστοποιεί την αναγκαιότητα απομάκρυνσης της Δημοτικής Αρχής

Ανακοίνωση της κ. Ραχήλ Μακρή, υποψήφιας Δημάρχου Παλλήνης, αναφέρεται στα αποτελέσματα ελέγχου εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου Παλλήνης προς τρίτους για την περίοδο από 31.12.2016 έως 30.09.2017, τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση της υποψήφιας Δημάρχου, “αναδεικνύουν την ανικανότητα της Διοίκησης του Δήμου Παλλήνης να συντονίσει και να διασφαλίσει την πιστή και πλήρη εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των ΟΤΑ α’ βαθμού.”

Ακολουθεί η ανακοίνωση

Κόλαφο αποτελούν τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.) στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου Παλλήνης προς τρίτους για την περίοδο από 31.12.2016 έως 30.09.2017.

Η Ομάδα Ελέγχου, ολοκληρώνοντας τον έλεγχο σε αξιολόγηση της αξιοπιστίας των δημοσιονομικών δεδομένων και του συστήματος δημοσιονομικών αναφορών, των συστημικών λόγων συσσώρευσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και στην επισκόπηση των πρακτικών της Δημοσιονομικής Διαχείρισης και των διαδικασιών που προκαλούν την περαιτέρω συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, διαπίστωσε ότι ο Δήμος Παλλήνης δεν εφαρμόζει πλήρως το οικείο κλαδικό σχέδιο με αποτέλεσμα να μην διενεργείται λογιστική καταγραφή των προβλέψεων για δικαστικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, κατόπιν του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι:
• Δεν σχηματίζονται προβλέψεις για δικαστικές αποφάσεις, που μπορεί μεν να μην είναι τελεσίδικες και άρα άμεσα εκτελεστές, όμως είναι ενδεχόμενο να επιφέρουν αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα στο Δήμο.
• Υπάρχει υψηλή ρευστότητα διαθεσίμων (για το οικονομικό έτος 2016, τα διαθέσιμα – ταμείο και καταθέσεις όψεως- υπερκαλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά 18,16 φορές).
• Δεν έχει συσταθεί Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου, προκειμένου να ελέγξει και να προγραμματίσει έλεγχο επί των διαδικασιών ενταλματοποίησης και εκκαθάρισης δαπανών ώστε να ανιχνευθούν και να θεραπευθούν οι γενεσιουργοί παράγοντες δημιουργίας και συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων.
• Δεν υπάρχει Νομική Υπηρεσία.
Τα αποτελέσματα της Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναδεικνύουν την ανικανότητα της Διοίκησης του Δήμου Παλλήνης να συντονίσει και να διασφαλίσει την πιστή και πλήρη εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των ΟΤΑ α’ βαθμού και να δημιουργήσει σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δήμου.

Από την άλλη, η έλλειψη Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για την σκοπιμότητα τέτοιων, χωρίς προηγούμενο, παραλείψεων.

Είναι φανερό, ότι είναι επιβεβλημένη η απομάκρυνση του παλιού και η ανάληψη της Διοίκησης του Δήμου από έντιμους και άξιους δημότες, προκειμένου με μια νέα Δημοτική Αρχή να εξαλειφθούν φαινόμενα που δεν μας τιμούν ως πολίτες.

Ραχήλ Μακρή

Υποψήφια Δήμαρχος
Ανθούσας – Γέρακα – Παλλήνης
Πρώην Βουλευτής