Με τηλεδιάσκεψη, συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος

Με τηλεδιάσκεψη, η αυριανή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής 24 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ειδικότερα:

1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπόθεση της υπ’ αριθμ. 2428/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

2. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπόθεση των υπ’ άριθμ. 5045/2019 και 467/2020 αποφάσεων του Εφετείου Αθηνών.

3. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπόθεση της υπ’ αριθμ. 325/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

4. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπόθεση της υπ’ αριθμ. 28/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

5. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπ’ αριθμ. 1737/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

6. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπ’ αριθμ. 1738/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπ’ αριθμ. 1739/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπ’ αριθμ. 1710/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

9. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπόθεση της υπ’ αριθμ. 2288/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

10. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 18/12/2019 αίτησης (Γ.Α.Κ. 111723/2019).

11. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της υπ΄αριθμ. 1127/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

12. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο της διεύρυνσης με επιπλέον στελέχωση της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά) Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002619, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020».

13. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007) όπως ισχύει και του άρθρου 24 της ΠΝΠ 64/Α/14-3-2020».

14. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της πίστωσης για τη χορήγηση Χρηματικού Βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006».

15. Λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωμένων δόσεων από τους υπ’ αριθμ. 48/2014, 145/2015, 1217/2015 & 1141/2016 Χρηματικούς καταλόγους είσπραξης από Εισφορά σε χρήμα.

16. Λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας για την εκτέλεση των εργασιών: «Καθαρισμός παραλιών Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος 2020».

17. Λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας για την εκτέλεση των εργασιών: «Αποκομιδή κλαδιών – ΑΕΕΚ (μπαζών) Δήμου έτους 2020».

18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΑΛΣΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ».

19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων».

20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη αποχέτευσης αστικών λυμάτων Νότιας Αρτέμιδος».

21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της εταιρείας «ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».

22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού τριμελούς οργάνου για το έργο με τίτλο: «Επείγουσα αποκατάσταση γέφυρας – περάσματος αγροτικής οδού στην περιοχή Σκίμθι της Δ.Ε. Σπάτων».

23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 125/2020 Απόφασης Δημάρχου.
Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, καθώς και την γραμματέα της Οικ. Επιτροπής προκειμένου να λάβουν από την κυβερνητική πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης e:Presense.gov.gr μήνυμα για τη συμμετοχή τους.