Διαπιστωτικές αναφορές για τη διαχείριση των οικονομικών της Σχολικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης

Πλήθος διαπιστωτικών αναφορών ιδιαίτερης σοβαρότητας σε σχέση με τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις προσδιοριζόμενες από το νόμο ευθύνες της, η αποπεμφθείσα πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Π. Ε, περιέχεται στην εισήγηση της προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης κ. Π. Ζινέλη προς το Δ.Σ. του εν λόγω νομικού προσώπου.

Απευθυνόμενη η κ. Π. Ζινέλη προς το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, στην συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2012, αναφέρθηκε με διεξοδικό τρόπο στα αποτελέσματα καταγραφής των παραδοθέντων από την αποπεμφθείσα πρόεδρο στοιχείων-φακέλων της Σχολικής Επιτροπής με αποκορύφωμα την επισήμανσή της,

προέκυψε ότι πολλές πληρωμές σε προμηθευτές έχουν γίνει με μετρητά χρήματα και όχι με έκδοση τραπεζικών επιταγών ή μέσω τραπέζης. Επίσης δεν υπάρχει αντιστοιχία των επιχορηγήσεων του Δήμου με τις καταθέσεις στον λογαριασμό της σχολικής επιτροπής και από δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώθηκε ύπαρξη παραστατικών που χρήζουν διερεύνησης. Έτσι η εικόνα που προκύπτει από το βιβλίο του Ταμείου παρουσιάζεται με κάθε επιφύλαξη.”

Το σύνολο της αναφοράς της προέδρου της Σχολικής Επιτροπής έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά του Δ.Σ. και έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” του Δήμου Παλλήνης από την ιστοσελίδα της οποίας ο “Ν” αναδημοσιεύει το θέμα.

Παρατίθεται το σύνολο της εισήγησης όπως δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα Διαύγεια:

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης εισηγούμενη το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, είπε:

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά πάροδο δύο μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων μου σας ενημερώνω σχετικά με όσα διαπίστωσα σχετικά με την μέχρι σήμερα διαχείριση των οικονομικών, και σύμφωνα με την εντολή του Δημάρχου να γίνει έλεγχος της όλης διαδικασίας-διαχείρισης, με κάθε τυπικότητα, ώστε να υπάρξει πλήρης διαφάνεια, έτσι ώστε, ανάλογα με την πορεία της έρευνας, να τηρηθεί κάθε νομιμότητα.

1. Κατα αρχάς δεν μου παραδόθηκαν από την προηγούμενη Πρόεδρο παρ ότι ζητήθηκαν παρουσία της Κας Εφης Νικολάου, της Κας Ναταλίας Γασπαρινάτου και του Γενικού Γραμματέα Κου Γεωργίου Τέντη , τα παρακάτω:

 • Ο Φάκελος με τις προσφορές των επισκευών στις σχολικές μονάδες, το 2011
 • Ο Φάκελος με τα στοιχεία, σχετικά με τα Ξενόγλωσσα βιβλία, που προμηθεύονται από ιδιωτικούς εκδοτικούς οίκους τα Δημοτικά σχολεία,
 • Τα μπλοκ εισπράξεων και πληρωμών του 2011.
 • Τα βιβλιάρια των τραπεζικών λογαριασμών, των παλαιών σχολικών επιτροπών οι οποίες συγχωνεύθηκαν στην Σχολική Επιτροπή Π/θιας Εκ/σης Δήμου Παλλήνης.

2. Προέκυψε ότι πολλές πληρωμές σε προμηθευτές έχουν γίνει με μετρητά χρήματα και όχι με έκδοση τραπεζικών επιταγών ή μέσω τραπέζης. Επίσης δεν υπάρχει αντιστοιχία των επιχορηγήσεων του Δήμου με τις καταθέσεις στον λογαριασμό της σχολικής επιτροπής και από δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώθηκε ύπαρξη παραστατικών που χρήζουν διερεύνησης

Έτσι η εικόνα που προκύπτει από το βιβλίο του Ταμείου παρουσιάζεται με κάθε επιφύλαξη.

3. Διαπιστώθηκε η μη καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των καθαριστριών στο ΙΚΑ για το διάστημα 9ος-12ος 2011 και 1ος-5ος 2012. Μετά από διασταύρωση των στοιχείων μας με τα στοιχεία του ΙΚΑ προέκυψε οφειλή προς τον ασφαλιστικό οργανισμό ύψους 36.000,00 € παρ ότι για την εξόφληση των ποσών αυτών, είχε καταβληθεί σχετικό ποσό από τον δήμο

4. Μετά από επισημάνσεις μελών του Συμβουλίου και τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο ευρεθέν αρχείο αποφάσεων της Σχολικής επιτροπής, υπάρχει ανακολουθία της φερόμενης με αρ. 1/2012 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής με την από 6-3-2012 εισήγηση της απελθούσας Προέδρου που εστάλη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: “Λήψη απόφασης για έγκριση του οικονομικού απολογισμού του 2011, για το χρονικό διάστημα 01-07-2011 έως 31-12-2011”, ενώ παράλληλα δεν ανευρέθηκαν υπογεγραμμένα πρακτικά της συνεδρίασης. Παρακαλώ τον αντιπρόεδρο Κο Σταματίου και όποιο άλλο μέλος του συμβουλίου, να παρουσιάσει περαιτέρω στοιχεία για την πληρέστερη ενημέρωση μας.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω να ληφθεί απόφαση ώστε

α) να ανατεθεί σε ορκωτό ελεγκτή και συγκεκριμένα στην «ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ», ο οικονομικός έλεγχος της σχολικής επιτροπής Π/θμιας Εκ/σης του Δήμου Παλλήνης για την διαχειριστική περίοδο από 1-7-2011 έως 26-6-2012 και β) να αναθέσει ο Δήμος σε συνεργαζόμενο Νομικό Σύμβουλο την εξέταση του θέματος, για την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης.

Ο κ. Θόδωρος Σταματίου αντιπρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής του δήμου Παλλήνης είπε τα εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας με την απόφασή του 140/2011 όρισε το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης. (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Π).Με την ίδια απόφασή του ορίστηκε Πρόεδρος του Ν.Π η κ. Αικατερίνη Παπανικολάου.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 8440/24-2-2011 ορίστηκε η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π. ως νόμιμος εκπρόσωπος και οικονομικός διαχειριστής της Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Π.

Από την έναρξη της λειτουργίας της η Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Π. είναι γεγονός ότι η εφαρμογή των

 1. Διατάξεων του άρθρου 240 και 243 του ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Στο άρθρο 240 παρ.2 ρητά αναφέρεται ότι «Τα ν.π. αν δεν διαθέτουν ταμειακή υπηρεσία, εξυπηρετούνται από την Ταμειακή υπηρεσία του οικείου Ο.Τ.Α»)
 2. Της Υπουργικής απόφασης, 8440/24-2-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών- Καθορισμός λειτουργίας των Σ.Ε. και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών.
 3. Διατάξεων του ΦΕΚ 945Β/24-2-2002-Απόφαση (5) και της εγκυκλίου 48/30- 12-2008/Υπ.Εσωτερικών ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 15.000 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ.
 4. Διατάξεων του ΦΕΚ 1291Β /11-8-2010-Απόφαση (1) ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 20.000 ευρώ, αποτέλεσε αντικείμενο αντιπαραθέσεων των μελών του Δ.Σ. του Ν.Π. με την Πρόεδρο της Σ.Ε.

Στις συναντήσεις του Δ.Σ. της Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Π είχα τονίσει με έμφαση:

 1. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια παντού
 2. Το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Π με ευθύνη αποκλειστικά της Προέδρου υπογράφεται το γρηγορότερο δυνατό από όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.
 3. Όλες οι δαπάνες του Ν.Π. προεγκρίνονται και στη συνέχεια εγκρίνονται στη μηνιαία συνεδρίαση του Δ.Σ.

Επισκευαστικές δαπάνες Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2011

Σε συναντήσεις των μελών του Δ.Σ.(Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011) είχα τονίσει ότι:

1) Μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 190/11-8-2011 να ανακληθούν οι διακηρύξεις των έργων «Συντηρήσεις και Επισκευή Κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης» Δ.Ε Παλλήνης (13-7-2011), Γέρακα (26-72011) αλλά και την αναγκαιότητα εκτέλεσης επισκευαστικών δαπανών σε σχολεία πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, έπρεπε να συνεδριάσει το Δ.Σ. και να πάρει αποφάσεις.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π. κάνει χρήση των διατάξεων (απευθείας ανάθεση- διαπραγμάτευσης) του ΦΕΚ, 1291 Β/11-8-2010 και ΦΕΚ 945Β/24-7-2002 μόνο με απόφαση του Δ.Σ.

Ο προγραμματισμός των επισκευαστικών δαπανών εγκρίνεται από το Δ.Σ. το αργότερο μέχρι 30/4.

Σε συνάντηση των μελών του Δ.Σ. (Δεκέμβριος 2011) συμφωνήθηκε ότι όσοι έκαναν εργασίες σε σχολεία πρέπει να πληρωθούν με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Αξιολόγηση τιμών /m2 από τεχνικούς, δημοτικούς συμβούλους.
 2. Έλεγχος ποιοτικών χαρακτηριστικών εργασιών από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
 3. Εμβαδομέτρηση των εργασιών από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και σύνταξη σχετικής μελέτης
 4. Προσκόμιση από τους εργολήπτες όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται και έλεγχο από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Το «αγκάθι» της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης στους ΟΤΑ παραμένει.

Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ δυστυχώς στις διατάξεις του δεν προβλέπει εσωτερικές, διαδικασίες ελέγχου από θεσμοθετημένο όργανο του Δήμου.

Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ έπρεπε να είχε προβλέψει:

 • Υποχρεωτικό τριμηνιαίο έλεγχο όλων των Δαπανών των Ν.Π των Δήμων.
 • Αντί η πολιτεία να θεσπίσει θεσμούς προληπτικού ελέγχου των δαπανών των Ν.Π. των ΟΤΑ σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του εξαίρεσε από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου τις δαπάνες των Σχολικών Επιτροπών.
 • Αυτή η εξαίρεση, μας έκανε ακόμα περισσότερο να ανησυχήσουμε για τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών των Σχολικών Επιτροπών των Δήμων.

Στην Υπουργική Απόφαση 8440/24-2-2011 άρθρο 3 παρ.7β ρητά αναφέρεται ότι «Κάθε ανάληψη από τις καταθέσεις της Σ.Ε. ενεργείται από τον Πρόεδρο» χωρίς να προσδιορίζει ότι απαιτείται και σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή υπογραφή και άλλου εξουσιοδοτημένου μέλους της διοίκησης του Ν.Π.

Στην παρ.9 αναφέρονται τα δικαιολογητικά της πληρωμής χωρίς να προσδιορίζει ποιος ελέγχει αυτά.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αρχείο της διοίκησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης, ένα από τα σημαντικά ευρήματα ήταν και

η ανακολουθία της εισήγησης (6-3-2012) της Προέδρου που εστάλη στα μέλη του Δ.Σ. και του επίσημου αποσπάσματος του πρακτικού της 13-3-2012 που η ίδια συνέταξε και φέρει την υπογραφή της χωρίς να ενημερώσει τα μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος υποχρεώνεται το Δ. Σ. να εξετάσει το θέμα σε βάθος και να δρομολογήσει διαχειριστικό έλεγχο για το σύνολο της περιόδου από 1-7-2011 έως 26-6-2012.

Ο κ. Κων/νος Μήλας μέλος της Σχολικής Επιτροπής δήλωσε ότι δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του και να αποφασίσει σωστά γιατί δεν του έχουν παραδοθεί τα παρακάτω στοιχεία:

 • Αντίγραφα του βιβλίου πρακτικών
 • Αντίγραφα συμβάσεων με εργολάβους για επισκευές σχολικών μονάδων
 • Αντίγραφα επιμετρήσεων και πιστοποίησης εργασιών από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου
 • Αντίγραφα τιμολογίων
 • Αντίγραφα αποδείξεων πληρωμών
 • Αντίγραφο βιβλίου ταμείου και
 • Αντίγραφα κινήσεων λογαριασμών τραπέζης

Για τούτο ψηφίζει λευκό. Επισημαίνει ακόμα “ότι ο κ. Σταματίου πρωτοστατούσε στην υπερψήφιση του απολογισμού τον Μάρτιο του 2012 δηλώνοντας ότι είχε κάνει τους σχετικούς ελέγχους. Ζητά δε να του απαντηθεί γιατί ο κ. Σταματίου έχει στην διάθεσή του τα στοιχεία και όχι η αντιπολίτευση που τα ζητά επίμονα εδώ και μήνες και γιατί ακυρώνονταν συνέχεια τα επανειλημμένα ραντεβού με την κ. Παπανικολάου.”

Η κ. Αριστέα Ρουμελιώτη μέλος της Σχ. Επ. Π.Ε. του δήμου Παλλήνης ψηφίζει λευκό γιατί δεν της έχουν δοθεί τα επαρκή στοιχεία σχετικά με το θέμα.

Ο κ. Καρκούλιας μέλος της Σχ. Επ. Π.Ε του δήμου Παλλήνης πήρε το λόγο και είπε ότι σύμφωνα με την εισήγηση της Προέδρου εάν υπάρχει απόκλιση χιλιάδων ευρώ να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και συμφωνεί στην εμπλοκή ορκωτού λογιστή που θα μελετήσει τα στοιχεία και ρίξει φως στην υπόθεση.

Ο κ. Εμμανουήλ Τσιριγώτης μέλος της Σχ. Επ. Π. Ε του δήμου Παλλήνης θύμισε ότι ζητάγαμε διαφάνεια και βοήθεια από λογιστή στη Σχολική Επιτροπή και σε προηγούμενες συνεδριάσεις μας.

Μίλησε επίσης η κ. Βασιλεία Βενέρη μέλος της Σχ. Επ. Π.Ε του δήμου Παλλήνης η οποία πρότεινε για κάθε εργασία που γίνεται σε σχολική μονάδα να υπάρχει ένα έγγραφο προς τον διευθυντή του σχολείου και συμφώνησε στην εμπλοκή του ορκωτού λογιστή στην υπόθεση.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε το μέλος της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε δήμου Παλλήνης κ. Νικόλαος Γαβράς και αναρωτήθηκε αν υπάρχουν τα στοιχεία της οικονομικής λειτουργίας και πιστεύει ότι η εμπλοκή ορκωτού θα φέρει την υπόθεση σε αφάνεια γι αυτό δεν συμφωνεί. Ο κ. Γαβράς κατέθεσε διαφορετική πρόταση στη οποία αναφέρει «Η Σχολική Επιτροπή να εξετάσει όλα τα στοιχεία του φακέλου και όπου διαπιστώσει αξιόποινη πράξη να τα δώσει στον εισαγγελέα».

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση,

 • α) να ανατεθεί σε ορκωτό ελεγκτή και συγκεκριμένα στην «ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ», ο οικονομικός-διαχειριστικός έλεγχος της σχολικής επιτροπής Π/θμιας Εκ/σης του Δήμου Παλλήνης για την διαχειριστική περίοδο από 1-7-2011 έως 26-6-2012
 • β) να ανατεθεί από τον Δήμο σε συνεργαζόμενο Νομικό Σύμβουλο η εξέταση του θέματος, για την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης και
 • γ) να ανακληθεί η με αριθμό 1/ 13-3-2012 απόφαση της σχολικής επιτροπής, έστω και αν δεν προκύπτει ως απόσπασμα του βιβλίου πρακτικών, διότι υπάρχει ανακολουθία ποσών των δύο εισηγήσεων που ήρθαν και ψηφίσθηκαν στην συνεδρίαση με την φερόμενη 1/2012 απόφαση που ευρέθη στο αρχείο της σχολικής επιτροπής με υπογραφή και σφραγίδα της απελθούσας Προέδρου.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 22/2012

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Η Πρόεδρος Καλιόπη Ζινέλη

Τα μέλη

Έπονται 13 υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος

ΚΑΛΙΟΠΗ ΖΙΝΕΛΗ