Προσλήφθηκαν στο Δήμο Παλλήνης 10 άτομα με δίμηνη σύμβαση για ανάγκες της πυρασφάλειας

Με απόφαση του Δημάρχου Παλλήνης κ. Αθ. Ζούτσου προσλήφθηκαν 8 άτομα για τις ανάγκες πυρασφάλειας στις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου και 2 ως οδηγοί για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας.

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης η οποία και λύεται αυτοδίκαια χωρίς την έκδοση διαπιστωτικής πράξης.