Ο Δήμος Παλλήνης προκήρυξε 7 θέσεις εργασίας για ένα χρόνο με δυνατότητα παράτασης

Με δύο προκηρύξεις που δημοσιοποίησε ο Δήμος Παλλήνης, ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων για τις ανάγκες δύο διαφορετικών δομών. Οι τρεις (3) προσλήψεις αφορούν το υπό σύσταση Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλλήνης και οι τέσσερις (4) για τις κοινωνικές δομές του, δύο (2) για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και δύο (2) για το Κοινωνικό Φαρμακείο.  Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ για εργασία ένα (1) έτος και με δυνατότητα παράτασης τα τρία (3) έτη. Για να έχετε πλήρη γνώση των δύο προκηρύξεων, μπείτε στα παρακάτω links. 

 

Για τις 4 προσλήψεις στις κοινωνικές δομές,  Ε Δ Ω

Για τις 3 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινίτητας Δήμου Παλλήνης,  Ε Δ Ω

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Ιθάκης 12, Τ.Κ. 15344 Γέρακας, υπόψη, κας Μπουντούλη Αθανασίας, κας Ράμμου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 210 66 04 627 και 210 66 04 632).

Προσοχή στις παρακάτω πληροφορίες

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παλλήνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. (Σ΄αυτή την περίπτωση επικοινωνείστε με τις παραπάνω υπαλλήλους στα αναφερόμενα τηλέφωνα για να έχετε μια έγκυρη ενημέρωση για τον ακριβή χρόνο λήξης της προθεσμίας.)

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.