Δυνατότητα Ρύθμισης οφειλών προς τον Δήμο Σαρωνικού μέχρι & 100 δόσεις

Με τον Νόμο 4483/2017 και σύμφωνα με το άρθρο 52 που αφορά (ρυθμίσεις οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού) παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να εντάξουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους και οφειλές που θα βεβαιωθούν έως 30 Σεπτεμβρίου προς το Δήμο Σαρωνικού και τα Νομικά Πρόσωπα του σε ευνοϊκή ρύθμιση αποπληρωμής. 

Η δυνατότητα ρύθμισης ισχύει έως 30 Νοεμβρίου 2017.

Τρόποι εξόφλησης και απαλλαγές:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %)

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)

 

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.

Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Κα Γάτσια Γεωργία τηλ. 22993 20315
Κα Χατζή Αικατερίνη τηλ. 22993 20368
Κα Γκίνη Γεωργία τηλ. 22993 20328

Κράτα το