Εντός στόχων σε Έσοδα & ΦΠΑ η Εφορία Παλλήνης το πρώτο τρίμηνο του 2013

Σε ικανοποιητικό επίπεδο εξελίχθηκε η πορεία των εσόδων και είσπραξης ΦΠΑ στην Εφορία Παλλήνης σε σχέση με άλλες Εφορίες του λεκανοπεδίου Αττικής. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της γενικής διεύθυνσης φορολογικών ελέγχων και είσπραξης δημοσίων εσόδων του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, αναφορικά με την πορεία εσόδων και ΦΠΑ το πρώτο τρίμηνο του 2013 (Ιανουάριος-Μάρτιος) η ΔΟΥ Παλλήνης:

  • ως προς τα έσοδα εμφανίζει απόκλιση από τον στόχο είσπραξης κατά 278 € λιγότερα (-0,7%)
  • και σε ότι αφορά την είσπραξη ΦΠΑ, εισέπραξε 3.521 € περισσότερα από τον οριοθετημένο στόχο. (+25,4%)

Σε ελαφρώς χαμηλότερη κλίμακα ήταν η πορεία των εσόδων και είσπραξης ΦΠΑ στην Εφορία Κορωπίου:

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας: