Από 31 Μαίου 2018 όλα τα έντυπα με σήμανση γραμμωτού κώδικα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4487/2017 “Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.”

Σημείωση “Νεολόγου”: με την καθιέρωση της ειδικής σήμανσης γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις γίνεται αντιληπτό ότι ο αναγνώστης που θα αγοράζει την εφημερίδα του από τον περιπτεριούχο με πιστωτική κάρτα θα κοινοποιεί χωρίς τη θέληση του στην Εφορία ή σε όποιον άλλο νόμιμο φορέα θα έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό profil του, την εφημερίδα που επιλέγει για την ενημέρωσή του.

Θα αρκεί ένας ταχύτατος συνδυασμός στοιχείων του barcode και της ταμειακής μηχανής για να πιστοποιείται ο τίτλος της εφημερίδας που προμηθεύτηκε ο αναγνώστης!

Με το άρθρο 18 προβλέπεται η μεταβολή της ισχύς της διάταξης (από 31.5.2018) του άρθρου 115 του ν.4387/2016 σχετικά με την καθιέρωση ειδική σήμανσης γραμμωτού κώδικα (barcode) για όλα τα έντυπα, περιοδικά και εφημερίδες, περιοδικού και ημερήσιου τύπου.

H καθιέρωση του γραμμικού κώδικα έχει σκοπό έχει τη θέσπιση κανόνων, οι οποίοι μέσω του ηλεκτρονικού ελέγχου, σε πραγματικό χρόνο, της διαδικασίας εκτύπωσης, διανομής, πώλησης και επιστροφής των εντύπων και της ηλεκτρονικής αποτύπωσης σε πραγματικό χρόνο των στοιχείων πωλήσεων των εντύπων:

α) διασφαλίζουν την ακρίβεια και τη διαφάνεια στους αριθμούς κυκλοφορίας των εντύπων,

β) καθιστούν πιο διαφανή και πιο δίκαιη τη διανομή της δημόσιας διαφημιστικής δαπάνης,

γ) εγκαθιδρύουν διαφάνεια και διευκολύνουν τους όρους ανταγωνισμού στην ιδιωτική διαφημιστική δαπάνη,

δ) πατάσσουν τις ισχύουσες πρακτικές των αθέμιτου ανταγωνισμού, και

ε) αποφεύγονται φαινόμενα φοροδιαφυγής.

Το άρθρο 18 του ν.4487/2017 προβλέπει αναλυτικά:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Άρθρο 18

Το άρθρο 115 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Καθιερώνεται υποχρεωτικά για όλες τις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα, στην οποία περιλαμβάνεται και ο Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Σειρών που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των περιοδικών εκδόσεων (ISSN).

2. Κατά τη διανομή, πώληση και επιστροφή εντύπων ημερήσιου και περιοδικού τύπου από τυπογραφεία, επιχειρήσεις πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και από επιχειρήσεις πώλησης εφημερίδων και περιοδικών διενεργείται ηλεκτρονική σάρωση της ανωτέρω ειδικής σήμανσης γραμμωτού κώδικα και πιστοποιείται η ποσότητα των φύλλων ή των τευχών.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης επιβάλλεται στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων, πρόστιμο ανά παράβαση ύψους χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανάλογα με τον τζίρο της επιχείρησης, τη συχνότητα και το είδος της παράβασης.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, η διαδικασία διανομής, πώλησης και επιστροφής των εντύπων, η διαδικασία ελέγχου και επιβολής των προστίμων, η διαδικασία συγκέντρωσης και δημοσιοποίησης των στοιχείων κυκλοφορίας των εντύπων, καθώς και κάθε άλλο διαδικαστικό ή τεχνικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

5. Τα πρακτορεία τύπου υποχρεούνται να αποστέλλουν εβδομαδιαίως στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αναλυτική κατάσταση ποσοτικών στοιχείων διανομής, επιστροφών και πωλήσεων των περιοδικών και των φύλλων των εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου, όπως αυτά αποτυπώνονται στα έντυπα εκκαθαρίσεων που εκδίδουν προς τις εφημερίδες και τα περιοδικά.

6. Η ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα θα τεθεί σε λειτουργία έως 31.5.2018.»